Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  22.  [Uchwały Kapituły]
1.  Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu podejmuje uchwały:
1) o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku;
2) stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub pozbawienia orderu lub że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
2.  Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
3.  Kapituła może zaproponować nadanie innej niż proponowana klasy orderu.