Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  21.  [Uprawnienia Kapituły]

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, a w szczególności:

1) opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu, wniesione przez Prezesa Rady Ministrów przed ich przedstawieniem Prezydentowi;
2) może wystąpić do Prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia;
3) zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących orderu;
4) może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących orderu.