Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2020 r.
Art.  16.  [Krzyż Zasługi]
1.  Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
2.  Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

I stopień - Złoty Krzyż Zasługi,

II stopień - Srebrny Krzyż Zasługi,

III stopień - Brązowy Krzyż Zasługi.

3.  Krzyż Zasługi może być nadany także za:
1) (uchylony)
2) ofiarną działalność publiczną;
3) ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
4.  Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.
5.  Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.