Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.98.1072

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 września 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2001 r.
w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) stanowi się, co następuje:
Zarządzam opuszczenie do połowy masztu flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na znak żałoby narodowej w dniach 12, 13 i 14 września 2001 r.
Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.