Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.7.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 6 lutego 1933 r.
w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia listów zastawnych oraz obligacyj, stanowiących własność instytucyj prawa publicznego, instytucyj państwowych i Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. o obniżeniu oprocentowania i przedłużeniu okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950).zarządzam co następuje:
§  1. Okresy umorzenia listów zastawnych i obligacyj Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego, stanowiących w dniu 1 stycznia 1933 r. własność Skarbu Państwa, nie wyłączając funduszu określonego w cz. IV p. 1 lit. f) załącznika do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o planie stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 789), Pocztowej Kasy Oszczędności, Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego Banku Rolnego, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Warszawie, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Królewskiej Hucie, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych we Lwowie, Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu i Zakładu Ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa w Królewskiej Hucie, przedłuża się według następujących zasad:
1) dla listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, wydanych na podstawie pożyczek ziemskich, - na lat 551/2, oraz dla listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego, - na lat 55, poczynając od dnia 1 stycznia 1933 r., przyczem przez pierwsze 3 lata tego okresu listy zastawne nie będą wycofywane z obiegu; nie ulega przedłużeniu okres umorzenia 7% listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego w sumie nominalnej zł 15.000.000, stanowiących własność Skarbu Państwa;
2) dla obligacyj melioracyjnych Państwowego Banku Rolnego, włączając dotychczasowy okres wstrzymania spłaty kapitału, - na lat 36;
3) dla listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, wypuszczonych na podstawie pożyczek aa domy mieszkalne, - na lat 501/2, poczynając od 1 stycznia 1933 r.;
4) dla obligacyj budowlanych Banku Gospodarstwa Krajowego, - na lat 501/2, poczynając od 1 stycznia 1933 r.;
5) dla obligacyj komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego, - na lat 491/2, poczynając od 1 kwietnia 1933 r.;
6) dla obligacyj bankowych Banku Gospodarstwa Krajowego, - na lat 231/2, poczynając od 1 kwietnia 1933 r.
§  2. Obniża się oprocentowanie listów zastawnych i obligacyj, wskazanych w § 1, według następujących zasad:
1) oprocentowanie listów zastawnych, wypuszczonych na podstawie pożyczek ziemskich Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz obligacyj meljoracyjnych i listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego - do 41/2% w stosunku rocznym, poczynając od terminów, od których przedłuża się okres umorzenia tych listów zastawnych i obligacyj w myśl § 1 niniejszego rozporządzenia;
2) oprocentowanie innych listów zastawnych oraz wszystkich obligacyj Banku Gospodarstwa Krajowego - do 51/2 % w stosunku rocznym, poczynając od terminów, od których przedłuża się okres umorzenia tych listów zastawnych i obligacyj w myśl § 1 niniejszego rozporządzenia.

Nie ulega obniżeniu oprocentowanie 7% listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego w sumie nominalnej zł 15.000.000, stanowiących własność Skarbu Państwa.

§  3. Obniżenie oprocentowania i przedłużenie okresów umorzenia listów zastawnych i obligacyj Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego uwidocznione będzie na odnośnych listach zastawnych i obligacjach względnie na tymczasowych zaświadczeniach w drodze ostemplowania po ich uprzedniem zarejestrowaniu.
§  4. W okresie, w którym dłużnicy w myśl p. 1 § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia pożyczek długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 46) nie będą uiszczać spłat kapitałowych z tytułu pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego (t. j. w czasie od 1 stycznia 1933 r. do 1 stycznia 1936 r.), Państwowy Bank Rolny będzie wycofywał z obiegu w każdem półroczu tylko listy zastawne, których okres umorzenia, w myśl niniejszego rozporządzenia, nie podlega przedłużeniu. Listy te będą wycofywane z obiegu w każdem półroczu na sumę, odpowiadającą takiej części funduszu umorzenia listów zastawnych według stanu w dniu ostatniego losowania, odbytego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, jaka odpowiada stosunkowi w tymże dniu listów zastawnych, niepodlegających przedłużeniu okresu umorzenia do ogólnej, będącej w obiegu sumy listów zastawnych.

Ponadto wycofywane będą z obiegu listy zastawne z przedłużonym okresem umorzenia, któremi będzie dokonana przedterminowa spłata pożyczek.

Po upływie 3-letniego okresu, t. j. poczynając od dnia 1 stycznia 1936 r., wycofywanie z obiegu listów zastawnych z obniżonem oprocentowaniem i przedłużonym okresem spłaty będzie się odbywało łącznie z wycofywaniem listów tego samego typu, niepodlegających obniżeniu oprocentowania i przedłużeniu okresu umorzenia. W każdem półroczu kalendarzowem wycofana będzie z obiegu ilość listów na taka sumę, jaka odpowiada sumie kwot, przypadających w danem półroczu do uiszczenia na spłatę kapitału podług planu umorzenia długoterminowych pożyczek, przy uwzględnieniu przedłużenia okresu ich spłaty, powiększonej o sumę spłat przedterminowych w gotówce, uskutecznionych z tytułu pożyczek w odnośnych listach zastawnych w okresie czasu między terminami płatności rat poprzedniego i obecnego półrocza.

Do listów zastawnych, podlegających wycofaniu w każdem półroczu, należy przedewszystkiem zaliczyć listy z nieprzedłużonym okresem umorzenia, których ostateczny termin obiegu upływa w danem półroczu.

§  5. W związku z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. o obniżeniu oprocentowania i przedłużeniu okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950), Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny obowiązane są każdego roku przedstawiać Ministerstwu Skarbu szczegółowe obliczenia kwot, obejmujących:
1) różnicę między zmniejszonem oprocentowaniem pożyczek a pełnem oprocentowaniem tych listów zastawnych i obligacyj Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego, których oprocentowanie nie podlega obniżeniu;
2) sumy, niezbędne na wykup listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego, podlegających wycofaniu w 3-letnim okresie ulgowym;
3) różnicę, jaka powstanie w wypadkach, jeżeli suma listów zastawnych względnie obligacyj Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego z nieprzedłużonym okresem umorzenia, podlegających wycofaniu w danem półroczu ze względu na ostateczny ich termin umorzenia, będzie przewyższała ogólną sumę, przeznaczoną zgodnie z planami amortyzacyjnemu pożyczek i obowiązującemi przepisami na umorzenie w danem półroczu listów zastawnych względnie obligacyj odpowiedniej emisji lub serji.
§  6. Oprocentowanie 8% dolarowych listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego, stanowiących własność Skarbu Państwa ulega obniżeniu do 6% w stosunku rocznym, poczynając od dnia 1 stycznia 1933 r.; okres umorzenia tych listów nie ulega zmianie.

Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego zwracać będzie dłużnikom nadwyżkę oprocentowania wierzytelności, na których podstawie wypuszczono 8% listy zastawne dolarowe, wynikającą z obniżenia oprocentowania tych listów zastawnych.

Walne zgromadzenie towarzystwa obowiązane jest powziąć uchwałę w sprawie zwracania dłużnikom, wynikającej z obniżenia oprocentowania 8% dolarowych listów zastawnych nadwyżki oprocentowania wierzytelności, na których podstawie wypuszczono te listy zastawne. O ile powyżej wymieniona uchwała walnego zgromadzenia nie będzie powzięta w ciągu 50 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia Minister Skarbu może wstrzymać wykonanie postanowienia ustępu 1 niniejszego paragrafu.

§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.