Art. 3. - Opodatkowanie wzrostu wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.
Art.  3.
1.
Podstawę opodatkowania stanowią:
1)
nadwyżka przeciętnego wynagrodzenia z roku (okresu) podatkowego przekraczająca normę, o której mowa w art. 5-8,
2) 23
kwota wypłat nagród i premii z zysku netto za rok podatkowy powiększona o środki pieniężne przekazane przez podatnika na rzecz innych organizacji lub instytucji z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników podatnika, przekraczająca normę, o której mowa w art. 12.
2. 24
Kwotę przekroczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o wypłaty pieniężne oraz równowartość świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przekraczające czterokrotność odpisu podstawowego na ten fundusz.
3. 25
Do kwoty wypłat oraz równowartości świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się środków przekazanych na utrzymanie i prowadzenie działalności ośrodków wczasowych i kolonijnych, domów wypoczynkowych, sanatoriów, ogrodów działkowych, żłobków, przedszkoli, a także dopłat do indywidualnych skierowań zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. 26
Do kwoty wypłat pieniężnych oraz równowartości świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 2, zalicza się także pożyczki udzielane z tego funduszu. Kwotę wypłat pieniężnych oraz równowartość świadczeń rzeczowych z funduszu mieszkaniowego zmniejsza się o:
1)
środki, w tym pożyczki, przekazane na zakładowe budownictwo mieszkaniowe i do spółdzielni mieszkaniowych na uzupełnienie wkładów oraz zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
2)
kwotę zwróconych w roku podatkowym pożyczek wraz z ich oprocentowaniem.
23 Art. 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
24 Art. 3 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.

25 Art. 3 ust. 3:

- dodany przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.

26 Art. 3 ust. 4:

- dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.