Art. 17b. - Opodatkowanie wzrostu wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.
Art.  17b. 58

 

1.
Zwalnia się od podatku, z zastrzeżeniem ust. 7, podatników, jeżeli spełnią warunki określone w ust. 2.
2.
Ustala się następujące warunki:
1)
terminowa realizacja zobowiązań wobec budżetu, z uwzględnieniem art. 8 ust. 6,
2) 59
relacja wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności łącznie z wypłatami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powiększonych o zysk brutto do wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności łącznie z wypłatami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za rok (okres) podatkowy jest nie mniejsza od analogicznej relacji za cały rok poprzedni.
3.
Do wyliczenia relacji w roku (okresie) podatkowym, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przyjmuje się:
1)
wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności, ustalone zgodnie z art. 2 ust. 6 pkt 1,
2) 60
wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ustalone zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4,
3) 61
(skreślony).
4. 62
Podatnicy, o których mowa w art. 7, do ustalenia relacji wymienionej w ust. 2 pkt 2 przyjmują wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności, wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zysk brutto w wysokości uwzględniającej zmiany organizacyjne.
5.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podatników, o których mowa w art. 6.
6.
Podatnicy są zobowiązani do przedłożenia we właściwym urzędzie skarbowym informacji o kształtowaniu się relacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w terminach ustalonych w art. 15 ust. 1-3.
7.
Jeżeli podatnik w ciągu roku podatkowego nie spełni jednego lub obu warunków określonych w ust. 2, dokonuje naliczania i wpłaty podatku od początku do końca roku podatkowego. Wymagalność podatkowa powstaje z chwilą niespełnienia warunków upoważniających do zwolnienia od podatku.
58 Art. 17b dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1993 r.
59 Art. 17b ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
60 Art. 17b ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. b) tiret pierwszy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
61 Art. 17b ust. 3 pkt 3 skreślony przez art. 17 pkt 4 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
62 Art. 17b ust. 4 zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.