Art. 14. - Opodatkowanie wzrostu wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.
Art.  14.
1.
Podatek obliczony zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2 uiszcza się z zysku brutto lub nadwyżki przychodów nad wydatkami roku (okresu) podatkowego, po pomniejszeniu o podatek dochodowy, a jeżeli zobowiązanie podatkowe przekracza zysk lub nadwyżkę przychodów nad wydatkami, kwota różnicy stanowi stratę lub nadwyżkę wydatków nad przychodami.
2.
U podatników, u których w okresie podatkowym wystąpi strata lub nadwyżka wydatków nad przychodami, podatek, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, powiększa tę stratę lub nadwyżkę wydatków nad przychodami.
3.
Podatnicy nie ustalający wyniku finansowego obciążają koszt działalności kwotą podatku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1.