Art. 13. - Opodatkowanie wzrostu wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.
Art.  13.
1. 49
Dla ustalenia przekroczenia normy przeciętnych wynagrodzeń w roku (okresie) podatkowym kwotę wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności danego okresu (roku) podatkowego pomniejsza się o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych naliczanych na podstawie zasad określonych w odrębnych przepisach, obowiązujących przed dniem 30 czerwca 1992 r., a następnie dzieli się przez przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym okresie.
2. 50
Podatek od wzrostu wynagrodzeń ustala się według następującej skali opodatkowania:
1)
za przekroczenie normy przeciętnych wynagrodzeń w roku (okresie) podatkowym:
a)
w roku 1992:
Lp.Przekroczenie normyStawka podatku za każdy kolejny procent przekroczenia normy
1.do 3%100%
2.ponad 3% do 5%200%
3.ponad 5%400%
b)
w roku 1993:
Lp.Przekroczenie normyStawka podatku za każdy kolejny procent przekroczenia normy
1.do 3%100%
2.ponad 3% do 6%200%
3.ponad 6%300%
2)
za przekroczenie normy wypłat, o której mowa w art. 12:
a)
w 1992 r. w wysokości 500% kwoty przekroczenia,
b)
w 1993 r., w zakresie dotyczącym nagród z zysku za 1992 r.:
Lp.Przekroczenie normyStawka podatku za każdy kolejny procent przekroczenia normy
1.do 50%40%
2.ponad 50% do 100%100%
3.ponad 100%300%
3.
Łączna kwota podatku od wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności równa jest iloczynowi podatku ustalonego zgodnie z ust. 2 pkt 1 i przeciętnej liczby zatrudnionych w roku (okresie) podatkowym.
4.
Podatnikom będącym spółkami prawa handlowego i spółkami cywilnymi, w których:
1)
od 50% do 80% udziałów lub akcji należy do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, gmin oraz związków międzygminnych, obniża się do 50% stawki podatku, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
2)
ponad 80% udziałów lub akcji należy do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, gmin oraz związków międzygminnych, obniża się o 20% stawki podatku, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
5. 51
Podatnicy stosują ulgi, o których mowa w ust. 4, jeżeli terminowo regulują zobowiązania wobec budżetu.
6.
Podatek, o którym mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa i podlega wpłacie na rachunek właściwych urzędów skarbowych.
7.
Jeżeli Urząd Antymonopolowy stwierdzi stosowanie praktyk monopolistycznych przez podatników wymienionych w ust. 4 oraz w art. 1 ust. 2 pkt 9, 11 i 12, podatnicy ci zobowiązani są do naliczenia podatku za cały rok podatkowy.
49 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
50 Art. 13 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r., z tym że art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. b) zmienione z dniem 1 stycznia 1993 r. Począwszy od dnia 1 sierpnia 1992 r. kwotę podatku od wzrostu wynagrodzeń, określonego w art. 13 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się o kwotę podatku odpowiadającą udziałowi przychodów z tytułu eksportu w całości przychodów podatnika (patrz art. 2 wyżej wymienionej ustawy).
51 Art. 13 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1993 r.