Opodatkowanie wzrostu wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.

USTAWA
z dnia 22 grudnia 1990 r.
o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

1.
Ustawa reguluje opodatkowanie osób prawnych oraz prowadzących działalność gospodarczą państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także spółek jawnych i cywilnych z udziałem osób prawnych, zwanych dalej "podatnikami", od wzrostu wynagrodzeń przekraczającego określone tą ustawą normy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisy ustawy nie mają zastosowania do:
1)
jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
2)
gmin i innych komunalnych osób prawnych, z wyjątkiem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
3)
Narodowego Banku Polskiego,
4)
szkół wyższych, z wyjątkiem prowadzonej przez nie wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385),
5) 1
organizacji społecznych, zawodowych, organizacji politycznych oraz fundacji i stowarzyszeń, z wyjątkiem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
6)
kościelnych osób prawnych,
7) 2
spółek działających na podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz na podstawie przepisów o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych,
8)
zagranicznych osób prawnych,
9) 3
spółek, z wyjątkiem takich, w których:
a)
co najmniej 50% udziałów lub akcji należy do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, gmin lub związków międzygminnych,
b)
co najmniej 50% udziałów lub akcji należy do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, gmin, związków międzygminnych lub spółek, o których mowa w lit. a),
10)
spółdzielni mieszkaniowych,
11)
spółdzielni osób fizycznych, pod warunkiem że kwota funduszu udziałowego jest nie mniejsza niż 1/5 kwoty funduszu zasobowego spółdzielni,
12)
spółdzielni osób fizycznych z udziałem osób prawnych, w których liczba osób fizycznych przekracza połowę liczby udziałowców, pod warunkiem że kwota funduszu udziałowego jest nie mniejsza niż 1/4 kwoty funduszu zasobowego tych spółdzielni oraz że suma udziałów osób fizycznych jest wyższa od sumy udziałów osób prawnych,
13)
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego, w których pracownicy wynagradzani są według zasad określonych dla pracowników społecznych zakładów służby zdrowia finansowanych na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej,
14) 4
spółek wodnych, wodno-ściekowych i wodno-melioracyjnych oraz ich związków w odniesieniu do działalności statutowej, finansowanej ze składek członków oraz dotacji budżetowych,
15) 5
instytucji kultury i instytucji filmowych,
16) 6
kopalni soli "Wieliczka" i kopalni soli "Bochnia" w zakresie prowadzonych prac zabezpieczająco-remontowych, obsługi ruchu turystycznego i utylizacji wycieków podziemnych wód zasolonych.
3.
Za fundusz udziałowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 11 i 12, uważa się także równowartość wkładów członkowskich.
4.
Jeżeli Urząd Antymonopolowy stwierdzi stosowanie przez podatników wymienionych w ust. 2 pkt 9, 11 i 12 praktyk monopolistycznych, o których mowa w art. 13 ust. 7, nie stosuje się ust. 2.
1.
Za wynagrodzenia, o których mowa w art. 1 ust. 1, uważa się wszelkie wydatki pieniężne, w tym także równowartość świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty na rzecz pracowników i innych osób fizycznych w związku z zatrudnieniem u podatnika.
2.
Do wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, zalicza się również środki pieniężne przekazane przez podatnika na rzecz innych organizacji lub instytucji z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników podatnika.
3.
Przez zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy agencyjno-prowizyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.
4.
Do wynagrodzeń w rozumieniu ustawy nie zalicza się:
1)
wynagrodzeń za pracę inwalidów,
2)
wynagrodzeń za pracę osób traktowanych na równi z inwalidami, zatrudnionych w spółdzielniach inwalidów i niewidomych, określonych na podstawie odrębnych przepisów,
3)
wynagrodzeń za pracę w dni wolne od pracy, przekazanych na fundusze pomocy społecznej,
4)
wynagrodzeń osób zatrudnionych w przychodniach i ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych prowadzonych przez spółdzielnie inwalidów,
5)
wynagrodzeń za pracę skazanych,
6)
wynagrodzeń absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz szkół wyższych, podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy - przez okres 12 miesięcy od daty zatrudnienia,
7)
wynagrodzeń wypłacanych pracownikom skierowanym lub oddelegowanym do pracy za granicą,
8)
premii i nagród kierowców za oszczędne zużycie paliwa płynnego i za oszczędne wykorzystanie ogumienia,
9)
świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z wyjątkiem zasiłków chorobowych wypłacanych w czasie trwania stosunku pracy ze środków zakładu pracy,
10) 7
świadczeń i usług finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2,
11)
wartości świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym posiłków profilaktycznych), a także ekwiwalentów za pranie i reperacje odzieży roboczej wykonywane we własnym zakresie przez pracowników, za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej oraz za nie wydane pracownikom przysługujące im środki higieny osobistej,
12)
wartości posiłków regeneracyjno-wzmacniających oraz innych posiłków wydawanych niektórym grupom pracowników do spożycia wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu,
13)
ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt stanowiący własność wykonawcy,
14)
kwot wypłacanych z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego, zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie,
15)
diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników,
16)
kwot wypłacanych pracownikom z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów dla potrzeb podatnika,
17)
jednorazowych nagród i premii obciążających koszty całokształtu działalności w roku podatkowym, wynikających z Karty Górnika, Karty Hutnika lub innych kart branżowych wprowadzonych przed dniem 1 stycznia 1990 r.,
18) 8
wynagrodzeń wypłacanych twórcom projektów wynalazczych i topografii układów scalonych oraz nagród związanych z tymi projektami, a także nagród przyznanych za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych,
19)
honorariów twórczych, autorskich i realizatorskich,
20)
udziałów członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych w dochodzie podzielnym tych spółdzielni,
21)
oprocentowania udziałów członkowskich w spółdzielniach,
22)
prowizji z tytułu kolportażu książek,
23)
prowizji w jednostkach ubezpieczeniowych,
24)
odpraw, o których mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298),
25)
odszkodowań otrzymanych na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa pracy,
26) 9
świadczeń przysługujących pracownikom czasowo przeniesionym według zasad i w wysokości określonej w odrębnych przepisach dla pracowników przedsiębiorstw państwowych,
27) 10
dopłat do biletów na dojazdy do pracy zakupione przez podatnika u przewoźników obcych oraz do kosztów dowozu pracowników własnym transportem,
28) 11
dopłat do żywienia przyzakładowego prowadzonego w stołówkach własnych podatnika lub zleconego do prowadzenia jednostce wyspecjalizowanej albo innemu zakładowi pracy,
29) 12
kwoty strawnego wypłacanej załogom pływającym w zamian za bezpłatne wyżywienie, do wysokości nie przekraczającej dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom czasowo przeniesionym, o którym mowa w pkt 26,
30) 13
dopłat kalorycznych dla personelu latającego i pokładowego w lotnictwie cywilnym, do wysokości obowiązującej w jednostkach wojsk lotniczych,
31) 14
dodatków dewizowych należnych za grudzień 1991 r. w żegludze i rybołówstwie morskim podwyższonych o 25% odpowiednio w tych częściach, które w latach 1992 i 1993 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a następnie uaktualnianych w każdym kolejnym miesiącu na podstawie kursu dolara amerykańskiego, ustalanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca, zwiększanych w sposób określony w art. 5,
32) 15
dopłat do lokali w hotelach pracowniczych i kwater najmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania oraz do czynszów za mieszkania zakładowe w wysokości wynikającej z proporcji dopłat stosowanych w 1991 r.,
33) 16
wartości ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika,
34) 17
wartości wyżywienia junaków, uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz poborowych odbywających zastępczą służbę poborowych lub wypłacanych w zamian za wyżywienie równoważników pieniężnych,
35) 18
wynagrodzeń wypłacanych z tytułu przyuczenia bezrobotnych do pracy lub przekwalifikowania zawodowego,
36) 19
wynagrodzeń wypłacanych z tytułu prowadzonej edukacyjnej i badawczej działalności gospodarczej w zakresie nauki, oświaty i kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz ochrony środowiska w jednostkach wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 5,
37) 20
wynagrodzeń wypłacanych z tytułu uczestnictwa w akcji przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych,
38) 21
wypłat z zakładowego funduszu nagród do wysokości odpisu podstawowego odniesionego w ciężar kosztów.
5.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić inne rodzaje przychodów nie zaliczone do wynagrodzeń.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4, dzielą się na:
1)
wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności, wynikające z prowadzonych ksiąg rachunkowych,
2) 22
wypłaty premii i naród z zysku netto (zysku bilansowego).
7.
Na równi z wynagrodzeniami określonymi w ust. 6 pkt 2 traktuje się środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dla pracowników podatnika, o których mowa w ust. 2.
1.
Podstawę opodatkowania stanowią:
1)
nadwyżka przeciętnego wynagrodzenia z roku (okresu) podatkowego przekraczająca normę, o której mowa w art. 5-8,
2) 23
kwota wypłat nagród i premii z zysku netto za rok podatkowy powiększona o środki pieniężne przekazane przez podatnika na rzecz innych organizacji lub instytucji z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników podatnika, przekraczająca normę, o której mowa w art. 12.
2. 24
Kwotę przekroczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o wypłaty pieniężne oraz równowartość świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przekraczające czterokrotność odpisu podstawowego na ten fundusz.
3. 25
Do kwoty wypłat oraz równowartości świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się środków przekazanych na utrzymanie i prowadzenie działalności ośrodków wczasowych i kolonijnych, domów wypoczynkowych, sanatoriów, ogrodów działkowych, żłobków, przedszkoli, a także dopłat do indywidualnych skierowań zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. 26
Do kwoty wypłat pieniężnych oraz równowartości świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 2, zalicza się także pożyczki udzielane z tego funduszu. Kwotę wypłat pieniężnych oraz równowartość świadczeń rzeczowych z funduszu mieszkaniowego zmniejsza się o:
1)
środki, w tym pożyczki, przekazane na zakładowe budownictwo mieszkaniowe i do spółdzielni mieszkaniowych na uzupełnienie wkładów oraz zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
2)
kwotę zwróconych w roku podatkowym pożyczek wraz z ich oprocentowaniem.

 

1.
Podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia na styczeń 1992 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie wynikające z normy za grudzień 1991 r., ustalone na podstawie dotychczasowych przepisów o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
2.
Podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia na styczeń roku następnego stanowi przeciętne wynagrodzenie wynikające z normy grudnia roku poprzedniego.
3.
Podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, zwiększa się o 1/12 kwoty, obliczonej w sposób określony w art. 8, za rok poprzedni.
4.
Podatnicy, którzy w 1992 r. powiększali normę przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z art. 9, zwiększają podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, o 1/12 tego powiększenia.
5.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższyć podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 i 2.
1. 28
Miesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń w styczniu 1992 r. stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 4 ust. 1, powiększona o kwotę wynikającą z pomnożenia tego wynagrodzenia przez procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1992 r. oraz współczynnik korygujący.
2. 29
Miesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń w każdym następnym miesiącu stanowi miesięczna norma z miesiąca poprzedniego, powiększona o kwotę wynikającą z pomnożenia normy z miesiąca poprzedniego przez procentowy przyrost wynagrodzeń w tym miesiącu.
3.
Normę przeciętnego wynagrodzenia roku (okresu) podatkowego stanowi suma kwot wynikających z iloczynów miesięcznych norm przeciętnego wynagrodzenia i przeciętnego zatrudnienia w tych miesiącach, podzielona przez przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku (okresie) podatkowym.
4. 30
Miesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń w styczniu każdego następnego roku podatkowego stanowi podstawa normy przeciętnego wynagrodzenia ustalona według zasad określonych w art. 4 ust. 2-4, powiększona o kwotę wynikającą z pomnożenia normy z grudnia roku poprzedniego przez procentowy przyrost wynagrodzeń w styczniu roku podatkowego.
5. 31
Podatnicy, u których w 1991 r. wystąpiła nadwyżka wynagrodzeń podlegająca podatkowi od wzrostu wynagrodzeń, dla obliczenia miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń w styczniu 1992 r. podwyższają normę przeciętnych wynagrodzeń z grudnia, o której mowa w ust. 4, o 1/24 tej nadwyżki przeliczonej na jednego przeciętnie zatrudnionego za ten rok.
6. 32
Podatnicy, którzy w 1991 r. powiększyli normę przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z art. 9, dla obliczenia miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń w styczniu 1992 r. podwyższają normę przeciętnych wynagrodzeń z grudnia, o której mowa w ust. 4, o 1/12 tego powiększenia.
7. 33
Miesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń w styczniu powiększa się:
a)
o kwotę wynikającą z przeliczenia na jednego przeciętnie zatrudnionego w tym miesiącu sumy indywidualnych podwyżek wynagrodzeń, ustalonych zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442), lub
b)
o 20% tej normy.
8. 34
Sposób powiększenia normy określony w ust. 7 lit. b) mogą stosować tylko podatnicy, u których przeciętne miesięczne wynagrodzenie za styczeń 1992 r. będzie niższe od miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń za ten miesiąc.
9. 35
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala miesięczne procentowe przyrosty wynagrodzeń na poszczególne kwartały roku podatkowego w terminie do dnia 15 pierwszego miesiąca danego kwartału.
10. 36
(skreślony).
11. 37
(skreślony).

 

1.
Podatnikom, którzy podjęli działalność w roku podatkowym, właściwe urzędy skarbowe ustalają na pierwszy miesiąc działalności normę przeciętnego wynagrodzenia jako sumę:
1)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy w kwocie określonej przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
2)
kwot przyrostów wynagrodzeń wynikających z pomnożenia kwoty określonej w pkt 1 przez procentowe przyrosty wynagrodzeń w roku podatkowym za miesiące poprzedzające i miesiąc podjęcia działalności w tym roku,
3)
kwot wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, w wysokości nie przekraczającej 100% wynagrodzenia określonego w pkt 1 i 2.
2.
Podatnikom, którzy podjęli działalność w roku podatkowym, a nie zatrudnili pracowników na podstawie umowy o pracę, urząd skarbowy może określić na pierwszy miesiąc działalności kwotową normę wynagrodzeń na podstawie przedłożonego programu działania jednostki.
3.
Miesięczne normy przeciętnych wynagrodzeń w każdym następnym miesiącu ustala się zgodnie z art. 5 ust. 2, a dla roku (okresu) podatkowego - zgodnie z art. 5 ust. 3.
4.
Miesięczną normę wynagrodzeń dla podatników, o których mowa w ust. 2, w każdym następnym miesiącu stanowi miesięczna norma z miesiąca poprzedniego, powiększona o kwotę wynikającą z pomnożenia tej normy przez procentowy przyrost wynagrodzeń w tym miesiącu.
5.
Normę wynagrodzeń roku (okresu) podatkowego stanowi suma kwot miesięcznych norm wynagrodzeń.
6.
Za przekroczenie sumy miesięcznych norm wynagrodzeń w roku (okresie) podatkowym podatek od wzrostu wynagrodzeń ustala się według skali określonej w art. 13 ust. 2 pkt 1.
7.
Do podatników, którzy podjęli działalność w roku podatkowym, zalicza się jednostki, które po raz pierwszy dokonały wypłat wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w tym roku.
8.
Do podatników, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy art. 9.
1.
Podatnicy, którzy powstaną w wyniku zmian organizacyjnych polegających na:
1)
podziale jednostki lub wyodrębnieniu z innej jednostki będącej podatnikiem,
2)
przekształceniu w spółkę lub inną formę organizacyjną,

przyjmują miesięczną normę przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 5 ust. 2, z miesiąca poprzedzającego zmianę organizacyjną.

2.
Zakłady (oddziały) osób prawnych sporządzające bilans, które w wyniku zmian organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, otrzymają osobowość prawną, mogą przyjąć własną miesięczną normę przeciętnego wynagrodzenia. Zasada ta obowiązuje wszystkie zakłady (oddziały) osób prawnych sporządzające bilans, które wchodziły w skład podatnika przed dokonanymi zmianami organizacyjnymi.
3.
Podatnicy, którzy powstaną w wyniku połączenia jednostek (podatników), przyjmują miesięczną normę przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 5 ust. 2, jako sumę iloczynów przeciętnej normy i przeciętnego zatrudnienia każdego z podatników przed połączeniem, podzieloną przez przeciętne zatrudnienie podatnika po zmianie organizacyjnej.
4. 39
Przyjętą miesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1-3, powiększa się o kwotę przyrostu wynikającego z pomnożenia tej normy przez procentowy przyrost wynagrodzeń w pierwszym miesiącu działalności po dokonanych zmianach organizacyjnych.

 

1.
Podatnicy, u których wystąpi zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w roku (okresie) podatkowym w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w roku poprzednim, mogą zwiększyć normę przeciętnego wynagrodzenia roku (okresu) podatkowego o 1/2 kwoty wynikającej z normy wynagrodzeń stanowiącej oszczędność z tytułu zmniejszenia zatrudnienia.
2.
Zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w 1992 r. jako różnicę między przeciętnym zatrudnieniem z grudnia roku poprzedniego a przeciętnym miesięcznym zatrudnieniem wyliczonym narastająco za okres od stycznia do końca roku (okresu) podatkowego.
3.
Od dnia 1 stycznia 1993 r. zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako różnicę między przeciętnym zatrudnieniem z roku poprzedniego a przeciętnym miesięcznym zatrudnieniem wyliczonym narastająco za okres od stycznia do końca roku (okresu) podatkowego.
4.
Przy ustalaniu wielkości zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie uwzględnia się zmniejszenia zatrudnienia spowodowanego:
a)
rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 84),
b)
zmianami organizacyjnymi, o których mowa w art. 7 ust. 1, w wyniku których podatnicy tracą ciągłość rozliczania podatku od wzrostu wynagrodzeń od początku roku,
c)
likwidacją jednostki organizacyjnej,
d)
przekazaniem w dzierżawę lub agencję zakładów, wydziałów, działów lub innych organizacyjnie i ewidencyjnie wyodrębnionych obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych.
5.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatników, którzy terminowo regulują w roku i za rok podatkowy zobowiązania wobec budżetu.
6.
Izba skarbowa, właściwa dla podatnika, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może uznać spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 5, w przypadku niewielkich opóźnień w regulowaniu zobowiązań.
1. 41
Podatnicy w roku (okresie) podatkowym:
1)
mogą powiększać normę przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 5 ust. 3, o dodatkową kwotę, która nie spowoduje zmniejszenia relacji wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności powiększonych o zysk brutto do wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności za ten okres w stosunku do relacji z roku poprzedniego,
2) 42
od dnia 1 stycznia 1993 r. do ustalenia relacji, o których mowa w pkt 1, przyjmują wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności łącznie z wypłatami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ustalonymi zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4.
2.
Podatnicy do ustalenia relacji, o której mowa w ust. 1, mogą przyjąć stratę bilansową, pod warunkiem niepowiększenia jej w roku (okresie) podatkowym.
3.
Minister Finansów określi sposób liczenia relacji, o której mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do państwowych gospodarstw rolnych i państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
4. 43
(skreślony).
5.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się przez podzielenie kwoty wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności roku (okresu) podatkowego przez przeciętne miesięczne zatrudnienie od początku roku i liczbę miesięcy za ten okres.
6.
Do wyliczenia relacji w roku (okresie) podatkowym przyjmuje się wynagrodzenie obciążające koszty całokształtu działalności, ustalone zgodnie z art. 2 ust. 6 pkt 1, pomniejszone o wypłaty z rezerw na wynagrodzenia dokonane w 1991 r.
7.
Podatnik traci prawo do podwyższenia normy przeciętnego wynagrodzenia w roku podatkowym o kwoty ustalone w ust. 1 w przypadku:
1)
obniżenia relacji, o której mowa w ust. 1, w roku (okresie) podatkowym w stosunku do relacji z roku poprzedniego,
2)
stwierdzenia przez Urząd Antymonopolowy stosowania praktyk monopolistycznych przez podatnika,
3) 44
nieterminowego regulowania zobowiązań wobec budżetu.
8.
Podatnicy, o których mowa w art. 7, do ustalenia relacji wymienionej w ust. 1 przyjmują wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności i zysk brutto w wysokości uwzględniającej dokonane zmiany organizacyjne.
9. 45
W 1992 r. do ustalenia relacji wymienionej w ust. 1 pkt 1 przyjmuje się wynagrodzenia osobowe obciążające koszty całokształtu działalności w 1991 r., powiększone o 25% tych wynagrodzeń.
1.
Jeżeli podatnik zleca wykonanie usługi lub produkcji, a zleceniobiorca do wykonania tej usługi lub produkcji zatrudni pracowników podatnika, podatnik podwyższa wynagrodzenie roku (okresu) podatkowego o kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez zleceniobiorcę pracownikom podatnika. Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać w fakturze kwotę wynagrodzeń wypłaconych pracownikom podatnika.
2.
Podatnik, który użycza, wynajmuje lub dzierżawi spółce środki produkcji, a spółka przy prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudnia pracowników podatnika, podwyższa wynagrodzenia roku (okresu) podatkowego o kwoty wynagrodzeń wypłacone przez spółkę pracownikom podatnika. Spółka jest obowiązana powiadomić podatnika o zatrudnieniu jego pracowników i określić kwoty wynagrodzeń wypłacone tym pracownikom.
1.
Podwyżki wynagrodzeń za pracę nie mogą być wprowadzone przez podatników z mocą wsteczną za miesiące poprzedzające miesiąc, w którym podjęto decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń.
2.
W przypadku dokonania podwyżek wynagrodzeń z mocą wsteczną, podatnik jest obowiązany odprowadzić do budżetu państwa kwotę stanowiącą dwukrotność dokonanych podwyżek w terminie 14 dni od dnia wypłaty.
1. 46
Normę wypłat wynagrodzeń, o których mowa w art. 2 ust. 6 pkt 2 i ust. 7, stanowi kwota wynosząca 8,5% wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w 1992 r., powiększonych o wynagrodzenia osób wymienionych w art. 2 ust. 4 pkt 1-6 i 17 i pomniejszonych o wynagrodzenia bezosobowe, a w spółdzielniach pracy - o wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych nie będących członkami tych spółdzielni.
2. 47
Normę dla wypłat nagród i premii z zysku netto za 1991 r. stanowi kwota wynosząca 8,5% wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności w 1991 r., powiększonych o wynagrodzenia osób wymienionych w art. 2 ust. 4 pkt 1-6 i 17 i pomniejszonych o wynagrodzenia bezosobowe, a w spółdzielniach pracy - o wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych nie będących członkami tych spółdzielni.
3. 48
W 1992 r. podatnicy mogą dokonywać, za zgodą pracowników, zaliczkowych wypłat nagród i premii z zysku netto za rok podatkowy wyłącznie w formie akcji nabytych od Skarbu Państwa przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót tymi akcjami. Kwota odpowiadająca 50% wartości akcji przekazanych pracownikom zwiększa normę, o której mowa w ust. 1. Wartość akcji przyjmuje się według ceny ofertowej w pierwszym dniu ich sprzedaży, a w przypadku rozpoczęcia notowań w obrocie giełdowym - według ostatniego kursu giełdowego tych akcji. Jeżeli wypłata następuje w dniu notowania, podstawą obliczenia wartości akcji jest poprzednie notowanie.
1. 49
Dla ustalenia przekroczenia normy przeciętnych wynagrodzeń w roku (okresie) podatkowym kwotę wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności danego okresu (roku) podatkowego pomniejsza się o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych naliczanych na podstawie zasad określonych w odrębnych przepisach, obowiązujących przed dniem 30 czerwca 1992 r., a następnie dzieli się przez przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym okresie.
2. 50
Podatek od wzrostu wynagrodzeń ustala się według następującej skali opodatkowania:
1)
za przekroczenie normy przeciętnych wynagrodzeń w roku (okresie) podatkowym:
a)
w roku 1992:
Lp.Przekroczenie normyStawka podatku za każdy kolejny procent przekroczenia normy
1.do 3%100%
2.ponad 3% do 5%200%
3.ponad 5%400%
b)
w roku 1993:
Lp.Przekroczenie normyStawka podatku za każdy kolejny procent przekroczenia normy
1.do 3%100%
2.ponad 3% do 6%200%
3.ponad 6%300%
2)
za przekroczenie normy wypłat, o której mowa w art. 12:
a)
w 1992 r. w wysokości 500% kwoty przekroczenia,
b)
w 1993 r., w zakresie dotyczącym nagród z zysku za 1992 r.:
Lp.Przekroczenie normyStawka podatku za każdy kolejny procent przekroczenia normy
1.do 50%40%
2.ponad 50% do 100%100%
3.ponad 100%300%
3.
Łączna kwota podatku od wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności równa jest iloczynowi podatku ustalonego zgodnie z ust. 2 pkt 1 i przeciętnej liczby zatrudnionych w roku (okresie) podatkowym.
4.
Podatnikom będącym spółkami prawa handlowego i spółkami cywilnymi, w których:
1)
od 50% do 80% udziałów lub akcji należy do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, gmin oraz związków międzygminnych, obniża się do 50% stawki podatku, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
2)
ponad 80% udziałów lub akcji należy do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, gmin oraz związków międzygminnych, obniża się o 20% stawki podatku, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
5. 51
Podatnicy stosują ulgi, o których mowa w ust. 4, jeżeli terminowo regulują zobowiązania wobec budżetu.
6.
Podatek, o którym mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa i podlega wpłacie na rachunek właściwych urzędów skarbowych.
7.
Jeżeli Urząd Antymonopolowy stwierdzi stosowanie praktyk monopolistycznych przez podatników wymienionych w ust. 4 oraz w art. 1 ust. 2 pkt 9, 11 i 12, podatnicy ci zobowiązani są do naliczenia podatku za cały rok podatkowy.

 

1.
Kwotę podatku ustalonego według skali określonej w art. 13 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się o kwotę podatku odpowiadającego proporcji udziału przychodów z eksportu w całości przychodów podatnika.
2.
Zmniejszenie podatku określonego w ust. 1 ma zastosowanie do podatników:
1)
producentów wyrobów osiągających przychody z tytułu sprzedaży na eksport dokonywanej bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek działających w imieniu sprzedawcy (producenta) lub własnym (komis), a także innych podatników eksportujących towary uprzednio nabyte od producentów krajowych,
2)
świadczących usługi eksportowe polegające na dokonywaniu nakładów na rzeczy ruchome należące do podmiotu zagranicznego, jeżeli rzeczy te są wywożone za granicę.
3.
Przez przychody, o których mowa w ust. 1, rozumie się przychody podatnika określone dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych.
4.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podatników, którzy nie regulują terminowo zobowiązań wobec budżetu.
1.
Podatek obliczony zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2 uiszcza się z zysku brutto lub nadwyżki przychodów nad wydatkami roku (okresu) podatkowego, po pomniejszeniu o podatek dochodowy, a jeżeli zobowiązanie podatkowe przekracza zysk lub nadwyżkę przychodów nad wydatkami, kwota różnicy stanowi stratę lub nadwyżkę wydatków nad przychodami.
2.
U podatników, u których w okresie podatkowym wystąpi strata lub nadwyżka wydatków nad przychodami, podatek, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, powiększa tę stratę lub nadwyżkę wydatków nad przychodami.
3.
Podatnicy nie ustalający wyniku finansowego obciążają koszt działalności kwotą podatku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1.
1.
Ustala się następujące terminy obliczenia i wpłaty podatku:
1)
zaliczkowo - do dnia 28 każdego następnego miesiąca za okres podatkowy z tytułu przekroczenia normy przeciętnych wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności,
2)
zaliczkowo - za rok podatkowy do dnia 28 grudnia, przyjmując przewidywane wypłaty za grudzień roku podatkowego,
3)
ostateczne obliczenie i wpłata podatku następuje w ciągu 20 dni po terminie obowiązującym do sporządzenia bilansu i rachunku wyników za rok podatkowy,
4) 53
w okresie 5 dni od daty każdej wypłaty nagród i premii z zysku netto roku podatkowego łącznie z wypłatami określonymi w art. 2 ust. 7.
2. 54
W przypadku ustania obowiązku podatkowego w ciągu miesiąca, podatnik zobowiązany jest do naliczenia i wpłaty podatku od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc ustania obowiązku podatkowego.

 

1.
Minister Finansów ustali wzory deklaracji dotyczących obliczenia podatku oraz przeciętnego zatrudnienia i oszczędności z tytułu zmniejszenia zatrudnienia, o których mowa w art. 8.
2.
Minister Finansów może wyrazić zgodę na ustalanie normy wynagrodzeń, o których mowa w art. 5 i 6, oraz uiszczanie podatku przez zakłady (oddziały) osób prawnych sporządzające samodzielnie bilans.

Upoważnia się podatników do dokonywania w 1992 r. zaliczkowych wypłat nagród i premii z zysku netto za 1991 r.:

1)
przed złożeniem pierwszej wersji rocznego sprawozdania finansowego za 1991 r. (bilansu) w wysokości nie przekraczającej 30% kwoty wolnej, ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 2,
2)
po złożeniu pierwszej wersji rocznego sprawozdania finansowego za 1991 r. (bilansu), a przed jego weryfikacją, w wysokości nie przekraczającej 70% pozostałej kwoty wolnej, po uwzględnieniu zaliczkowych wypłat, o których mowa w pkt 1.

Upoważnia się podatników do dokonania w 1993 r. zaliczkowych wypłat nagród i premii z zysku netto za 1992 r.:

1)
przed złożeniem pierwszej wersji rocznego sprawozdania finansowego za 1992 r. (bilansu) w wysokości nie przekraczającej 30% kwoty wolnej, ustalonej zgodnie z art. 12,
2)
po złożeniu pierwszej wersji rocznego sprawozdania finansowego za 1992 r. (bilansu), a przed jego weryfikacją, w wysokości nie przekraczającej 70% pozostałej kwoty wolnej, po uwzględnieniu zaliczkowych wypłat, o których mowa w pkt 1.

 

1.
Zwalnia się od podatku, z zastrzeżeniem ust. 7, podatników, jeżeli spełnią warunki określone w ust. 2.
2.
Ustala się następujące warunki:
1)
terminowa realizacja zobowiązań wobec budżetu, z uwzględnieniem art. 8 ust. 6,
2) 59
relacja wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności łącznie z wypłatami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powiększonych o zysk brutto do wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności łącznie z wypłatami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za rok (okres) podatkowy jest nie mniejsza od analogicznej relacji za cały rok poprzedni.
3.
Do wyliczenia relacji w roku (okresie) podatkowym, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przyjmuje się:
1)
wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności, ustalone zgodnie z art. 2 ust. 6 pkt 1,
2) 60
wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ustalone zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4,
3) 61
(skreślony).
4. 62
Podatnicy, o których mowa w art. 7, do ustalenia relacji wymienionej w ust. 2 pkt 2 przyjmują wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu działalności, wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zysk brutto w wysokości uwzględniającej zmiany organizacyjne.
5.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podatników, o których mowa w art. 6.
6.
Podatnicy są zobowiązani do przedłożenia we właściwym urzędzie skarbowym informacji o kształtowaniu się relacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w terminach ustalonych w art. 15 ust. 1-3.
7.
Jeżeli podatnik w ciągu roku podatkowego nie spełni jednego lub obu warunków określonych w ust. 2, dokonuje naliczania i wpłaty podatku od początku do końca roku podatkowego. Wymagalność podatkowa powstaje z chwilą niespełnienia warunków upoważniających do zwolnienia od podatku.

 

1.
Podatnicy, którym właściwa izba skarbowa zaakceptuje zasady kształtowania wynagrodzeń w 1993 r., nie naliczają podatku od wzrostu wynagrodzeń na podstawie art. 3-5 oraz 12 i 13, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Zasady kształtowania wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1)
dopuszczalny limit wzrostu wynagrodzeń obciążających koszty całokształtu działalności,
2)
udział nagród i premii w kwocie zysku netto oraz zasady ich wypłacania,
3)
wielkość zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń,
4) 64
wysokość normy wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wolnych od opodatkowania, a także sposób opodatkowania przekroczenia tej normy.
3.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, ramowe zasady kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń, określone w ust. 1 i 2.
4.
Jeżeli podatnik narusza zasady kształtowania wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, lub nie realizuje terminowo zobowiązań wobec budżetu, dokonuje naliczenia i wpłaty podatku od wzrostu wynagrodzeń za cały rok podatkowy. Wymagalność podatkowa powstaje z chwilą niespełnienia warunków upoważniających do nienaliczania podatku od wzrostu wynagrodzeń.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1991 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, KTÓRE USTALAJĄ MIESIĘCZNĄ NORMĘ WYNAGRODZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART. 8

1. Gospodarka komunalna:

- przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej (branża 701),

- przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (branża 711),

- przedsiębiorstwa gospodarki cieplnej (branża 721),

- przedsiębiorstwa wielobranżowe (branża 728),

- zakłady oczyszczania miast (branża 722),

- zakłady zieleni miejskiej (branża 723),

- jednostki drogownictwa miejskiego (branża 726),

- miejskie ogrody zoologiczne.

2. Jednostki gospodarki zasobami mieszkaniowymi (branża 741).

3. Polskie Koleje Państwowe - transport kolejowy publiczny (branża 501).

4. Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej - transport publiczny (branża 511).

5. Jednostki dróg publicznych (branża 561).

6. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego (branża 854).

7. Państwowa jednostka organizacyjna "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

1 Art. 1 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
2 Art. 1 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r.
3 Art. 1 ust. 2 pkt 9 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r.
4 Art. 1 ust. 2 pkt 14 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
5 Art. 1 ust. 2 pkt 15 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
6 Art. 1 ust. 2 pkt 16 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
7 Art. 2 ust. 4 pkt 10 zmieniony przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
8 Art. 2 ust. 4 pkt 18 zmieniony przez art. 44 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz.U.92.100.498) z dniem 28 stycznia 1993 r.
9 Art. 2 ust. 4 pkt 26 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
10 Art. 2 ust. 4 pkt 27 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
11 Art. 2 ust. 4 pkt 28 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
12 Art. 2 ust. 4 pkt 29 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
13 Art. 2 ust. 4 pkt 30 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
14 Art. 2 ust. 4 pkt 31 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
15 Art. 2 ust. 4 pkt 32 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
16 Art. 2 ust. 4 pkt 33 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
17 Art. 2 ust. 4 pkt 34 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
18 Art. 2 ust. 4 pkt 35 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
19 Art. 2 ust. 4 pkt 36:

- dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.93.28.127) z dniem 1 stycznia 1993 r.

20 Art. 2 ust. 4 pkt 37 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
21 Art. 2 ust. 4 pkt 38 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
22 Art. 2 ust. 6 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
23 Art. 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
24 Art. 3 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.

25 Art. 3 ust. 3:

- dodany przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.

26 Art. 3 ust. 4:

- dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.

27 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 1992 r., z tym że art. 4 ust. 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 1992 r.
28 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
29 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r.
30 Art. 5 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r.
31 Art. 5 ust. 5 dodany przez art. 8 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.
32 Art. 5 ust. 6 dodany przez art. 8 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.
33 Art. 5 ust. 7 dodany przez art. 8 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.
34 Art. 5 ust. 8 dodany przez art. 8 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.
35 Art. 5 ust. 9:

- według numeracji ustalonej przez art. 8 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. d) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 1992 r.

36 Art. 5 ust. 10:

- według numeracji ustalonej przez art. 8 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.

- skreślony przez art. 1 pkt 6 lit. e) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r.

37 Art. 5 ust. 11:

- według numeracji ustalonej przez art. 8 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.

- skreślony przez art. 1 pkt 6 lit. e) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r.

38 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r., z tym że art. 6 ust. 6 - z dniem 1 stycznia 1992 r.
39 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r.
40 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r., z tym że art. 8 ust. 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 1993 r.
41 Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r., z tym że art. 9 ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 1993 r.
42 Art. 9 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
43 Art. 9 ust. 4 skreślony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1993 r.
44 Art. 9 ust. 7 pkt 3 dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.93.28.127) z dniem 1 maja 1993 r.
45 Art. 9 ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
46 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.
47 Art. 12 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
48 Art. 12 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1992 r.
49 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
50 Art. 13 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r., z tym że art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. b) zmienione z dniem 1 stycznia 1993 r. Począwszy od dnia 1 sierpnia 1992 r. kwotę podatku od wzrostu wynagrodzeń, określonego w art. 13 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się o kwotę podatku odpowiadającą udziałowi przychodów z tytułu eksportu w całości przychodów podatnika (patrz art. 2 wyżej wymienionej ustawy).
51 Art. 13 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1993 r.
52 Art. 13a dodany przez art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.93.28.127) z dniem 1 stycznia 1993 r.
53 Art. 15 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
54 Art. 15 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.
55 Art. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r., z tym że ust. 2 zmieniony z dniem 1 października 1992 r.
56 Art. 17:

- zmieniony przez art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.92.21.85) z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1992 r.

57 Art. 17a dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1993 r.
58 Art. 17b dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1993 r.
59 Art. 17b ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
60 Art. 17b ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. b) tiret pierwszy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
61 Art. 17b ust. 3 pkt 3 skreślony przez art. 17 pkt 4 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
62 Art. 17b ust. 4 zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.
63 Art. 17c dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 19 września 1992 r. (Dz.U.92.73.361) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1993 r.
64 Art. 17c ust. 2 pkt 4:

- dodany przez art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.93.28.127) z dniem 1 stycznia 1993 r.

- zmieniony przez art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.94.43.163) z dniem 1 stycznia 1994 r.