Opodatkowanie podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego. - Dz.U.1974.49.298 - OpenLEX

Opodatkowanie podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.298

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1974 r.
w sprawie opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 140) zarządza się, co następuje:
Przepis art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 140) stosuje się odpowiednio do wynagrodzeń ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych na statkach rybołówstwa morskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.