Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.2.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1921 r.
w przedmiocie opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. 1921 r. № 41 poz. 248), Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30, maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 50 poz. 307) w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego a mianowicie: §§ 1, 2, 3, 4 punkt c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 tego rozporządzenia rozciąga się na obszar b. dzielnicy pruskiej,
§  2. Znosi się postanowienia § 43 ustąp 1 i 3 i § 48 punkt 3 niem. ustawy o opodatkowaniu spirytusu z 15 lipca 1909 r. (Dz. U. Rzeszy niem. str. 661), o ile one dotyczą wyższej opłaty odpadowej opłacanej przez przedsiębiorców gorzelń przy wyrobie drożdży oraz § 173 ustęp 2 lit. b., § 174 ustęp 2 i 3 i § 175 a lit b) II części rozporządzenia wykonawczego Rady Związkowej z 31 sierpnia 1909 r. ogłoszonego rozporządzeniem Kanclerza Rzeszy z dnia 9 września 1909 r. (Dz. Centralny Rzeszy niem. str. 969) oraz wszystkich innych przepisów i rozporządzeń sprzecznych z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.