Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.22.180

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 1970 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych. *

Na podstawie art. 127 ust. 2 i 142 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
W związku z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych pobiera się opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe w wypadkach i w wysokości określonych w rozporządzeniu.
§  2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, a w szczególności jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa państwowe i ich zjednoczenia, organizacje spółdzielcze, organizacje zawodowe, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne wolne są od opłat okresowych, związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych.

Opłaty jednorazowe.

§  3.
1.
Opłaty jednorazowe pobiera się w wysokości:
1)
za podanie zawierające zgłoszenie do opatentowania lub do rejestracji:
a)
wynalazku 1.500 zł,
b)
wzoru użytkowego 1.000 zł,
c)
wzoru zdobniczego 1.000 zł,
d)
znaku towarowego 1.000 zł,

a ponadto za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji

towarów w zastosowaniu do znaków towarowych 100 zł.

Opłaty obowiązują w wysokości podwójnej, jeżeli dotyczą wspólnego

(związkowego) znaku towarowego.

2)
za podanie o wydanie przez Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej decyzji w postępowaniu spornym 300 zł,

3)
za odwołanie od decyzji Urzędu Patentowego wydanej w postępowaniu:
a)
administracyjnym 300 zł,
b)
spornym 500 zł,
4)
od zażalenia na postanowienie Urzędu Patentowego wydane w postępowaniu:
a)
administracyjnym 200 zł,
b)
spornym 300 zł,
5)
za podanie o wydanie orzeczenia przez Komisję Rozjemczą przy Urzędzie

Patentowym 250 zł,

6)
za podanie o wpisanie do rejestru zmiany dotyczącej właściciela wynalazku,

wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego albo odnoszącej

się do praw rzeczowych lub innych praw 200 zł,

7)
za zaświadczenie o istnieniu określonego wpisu w rejestrze 50 zł,
8)
za odpis albo wyciąg z rejestru - od każdej rozpoczętej stronicy odpisu lub

wyciągu po 50 zł.

2.
Jeżeli opis wynalazku (wzoru) i wiążące się z nim rysunki, stanowiące załącznik do podania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c), zawierają łącznie ponad 10 stronic obowiązującego formatu, opłata jednorazowa zwiększa się o kwotę 50 złotych od każdej następnej rozpoczętej stronicy.

Opłaty okresowe.

§  4.
1.
Za ochronę wynalazku pobiera się opłaty okresowe w wysokości:

za pierwszy okres ochrony obejmujący kolejne lata 1, 2, 3, 4 i 5 ochrony 9.000 zł,

za drugi okres ochrony obejmujący kolejne lata 6, 7 i 8 ochrony 10.200 zł,

za trzeci okres ochrony obejmujący 9 kolejny rok ochrony 4.200 zł,

za czwarty okres ochrony obejmujący 10 kolejny rok ochrony 4.600 zł,

za piąty okres ochrony obejmujący 11 kolejny rok ochrony 5.000 zł,

za szósty okres ochrony obejmujący 12 kolejny rok ochrony 5.400 zł,

za siódmy okres ochrony obejmujący 13 kolejny rok ochrony 5.800 zł,

za ósmy okres ochrony obejmujący 14 kolejny rok ochrony 6.200 zł,

za dziewiąty okres ochrony obejmujący 15 kolejny rok ochrony 6.600 zł.

2.
W razie udzielenia patentu dodatkowego pobiera się za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot tego patentu opłatę zryczałtowaną w wysokości 2.000 zł. Jeżeli patent dodatkowy stanie się patentem samoistnym, za ochronę tego wynalazku pobiera się opłaty wymienione w ust. 1, poczynając od następnego okresu po ustaniu patentu głównego, i w wysokości, jaka przypadałaby za ten następny i dalsze okresy ochrony wynalazku będącego przedmiotem patentu głównego.
§  5.
1.
Za ochronę wzoru użytkowego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:

za pierwszy okres ochrony obejmujący kolejne lata 1, 2 i 3 ochrony 2.000 zł,

za drugi okres ochrony obejmujący kolejne lata 4, 5 i 6 ochrony 3.000 zł,

za trzeci okres ochrony obejmujący kolejne lata 7, 8, 9 i 10 ochrony 3.000 zł.

2.
W razie udzielenia dodatkowego prawa z rejestracji wzoru użytkowego pobiera się za ochronę wzoru stanowiącego przedmiot tego prawa opłatę zryczałtowaną w wysokości 1.500 zł. Jeżeli dodatkowe prawo z rejestracji stanie się samoistne, za ochronę tego wzoru użytkowego pobiera się opłaty wymienione w ust. 1, poczynając od następnego okresu po ustaniu głównego prawa z rejestracji, i w wysokości, jaka przypadałaby za ten następny i dalszy okres ochrony wzoru użytkowego, będącego przedmiotem głównego prawa z rejestracji.
§  6.
Za ochronę wzoru zdobniczego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:

za pierwszy okres ochrony obejmujący kolejne lata 1, 2 i 3 ochrony 2.000 zł,

za drugi okres ochrony obejmujący lata 4 i 5 ochrony 3.000 zł,

za trzeci okres ochrony obejmujący kolejne lata 6, 7, 8, 9 i 10 ochrony 3.000 zł.

§  7.
1.
Za ochronę znaku towarowego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:

1) za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony 1.200 zł,

2) za każdy następny dziesięcioletni okres ochrony 1.600 zł,

a ponadto za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji

towarów w zastosowaniu do znaków towarowych 160 zł.

2.
Opłaty wymienione w ust. 1 obowiązują w wysokości podwójnej, jeżeli dotyczą wspólnego (związkowego) znaku towarowego.

Terminy uiszczenia opłat, odroczenia i zwolnienia.

§  8.
1.
Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6, powinny być uiszczone z góry, przy czym dowód uiszczenia powinien być załączony do podania (odwołania, zażalenia) najpóźniej w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni od daty wniesienia podania.
2.
Urząd Patentowy zwolni wniesione odwołanie (zażalenie) od opłaty przewidzianej w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a) i pkt 4 lit. a), jeżeli wniesienie odwołania (zażalenia) doprowadziło do uchylenia decyzji (postanowienia). W tym wypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.
§  9.
1.
Opłata okresowa za pierwszy okres ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego albo wzoru zdobniczego płatna jest w ciągu 2 miesięcy od daty doręczenia pisma Urzędu Patentowego wzywającego do uiszczenia tej opłaty.
2.
Do czasu uiszczenia w pełnej wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielony patent na wynalazek ani dokonana rejestracja wzoru.
3.
Opłaty za dalsze okresy ochrony są płatne z góry w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.
4.
Opłata okresowa za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego jest płatna w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia decyzji co do zarejestrowania znaku towarowego. Opłaty za następne dziesięcioletnie okresy ochrony znaku towarowego i za klasy towarowe są płatne z góry w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.
§  10.
1.
Zaległe (w całości lub w części) opłaty okresowe można uiszczać również w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu płatności, z tym że opłaty te ulegają zwiększeniu o 5% w razie uiszczenia tej opłaty w pierwszym miesiącu po upływie terminu; 10% - w drugim miesiącu; 15% - w trzecim miesiącu; 20% - w czwartym miesiącu; 25% - w piątym miesiącu i 30% - w szóstym miesiącu.
2.
Opłaty okresowe mogą być uiszczone również w ciągu jednego roku przed terminem płatności. Opłaty te podlegają zwrotowi, jeżeli przed terminem ich płatności patent zostanie unieważniony lub wygaśnie albo rejestracja zostanie unieważniona lub prawo z rejestracji wygaśnie. Opłaty za okresy ubiegłe i za okres bieżący nie podlegają zwrotowi.
3.
Przepisy § 9 ust. 1, 2 i 3 oraz § 10 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do opłaty zryczałtowanej za ochronę wynalazku, stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego (§ 4 ust. 2), oraz do opłaty zryczałtowanej za ochronę wzoru użytkowego, stanowiącego przedmiot dodatkowego prawa z rejestracji (§ 5 ust. 2).
§  11.
1.
Jeżeli osoba, na której rzecz udzielono patentu albo zarejestrowano wzór użytkowy, wzór zdobniczy lub znak towarowy, nie mogła bez swojej winy zachować terminu do uiszczenia opłaty okresowej lub opłaty zryczałtowanej (§ 4 ust. 2) za ochronę wynalazku, opłaty okresowej lub opłaty zryczałtowanej (§ 5 ust. 2) za ochronę wzoru użytkowego albo opłaty okresowej za ochronę wzoru zdobniczego lub opłaty okresowej za następny dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego, może ona złożyć w Urzędzie Patentowym umotywowany wniosek o przywrócenie terminu. Jednocześnie ze złożeniem takiego wniosku osoba zainteresowana powinna uiścić zaległą opłatę.
2.
Wniosek o przywrócenie terminu może być złożony w ciągu jednego miesiąca od dnia ustania przyczyny niezachowania terminu, nie później jednak niż w ciągu dwóch lat od dnia, w którym upłynął nie zachowany termin płatności.
§  12.
1.
Podania, odwołania i zażalenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c) oraz pkt 2-5, mogą być na wniosek wnoszącego zwolnione przez Urząd Patentowy w całości lub w części od opłaty jednorazowej, jeżeli wnoszącym jest osoba, która wykaże zaświadczeniem właściwego organu prezydium rady narodowej (miejskiej, dzielnicowej, gromadzkiej, osiedla) lub organizacji zawodowej, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zaświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach.
2.
Jeżeli wnoszącym podanie, odwołanie lub zażalenie jest twórca pracowniczego projektu wynalazczego, podstawą do zwolnienia w całości lub w części od opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-5, może być uzasadniony wniosek właściwego zakładowego lub międzyzakładowego klubu techniki i racjonalizacji, zawierający dane przewidziane w ust. 1.
3.
Na wniosek strony Urząd Patentowy może z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 zwolnić w całości lub w części od opłat okresowych lub od opłat zryczałtowanych za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego albo od opłat okresowych za ochronę wzoru zdobniczego.
4.
W sprawie zwolnienia od opłat, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, Urząd Patentowy wydaje postanowienie. Na postanowienie odmawiające zwolnienia od opłat służy zażalenie.
§  13.
1.
Na wniosek strony Urząd Patentowy może z zachowaniem warunków określonych w § 12 ust. 1 odroczyć termin do uiszczenia opłaty okresowej za pierwszy okres ochrony lub opłaty zryczałtowanej za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego albo opłaty okresowej za pierwszy okres ochrony wzoru zdobniczego. Przepis § 12 ust. 4 ma odpowiednie zastosowanie.
2.
Urząd Patentowy może również na wniosek strony zwolnić częściowo lub całkowicie od odroczonych opłat wymienionych w ust. 1, jeżeli patent albo prawo z rejestracji wzoru wygaśnie po upływie pierwszego okresu ochrony wynalazku albo pierwszego okresu ochrony wzoru z powodu nieuiszczenia opłaty za drugi okres ochrony wynalazku albo opłaty za drugi okres ochrony wzoru.
§  14.
Od opłat związanych z ochroną znaków towarowych nie przysługuje zwolnienie ani odroczenie.
§  15.
1.
Opłaty przewidziane w rozporządzeniu uiszcza się gotówką w oddziale Narodowego Banku Polskiego albo przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek Urzędu Patentowego w Narodowym Banku Polskim.
2.
Opłaty dotyczące różnych spraw uiszcza się oddzielnie.

Przepisy końcowe.

§  16.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
§  17.
1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1970 r. i ma zastosowanie w sprawach wszczętych po jego wejściu w życie.
2.
W sprawach dotyczących opłat okresowych przypadających za okresy po wejściu w życie rozporządzenia mają zastosowanie przepisy tego rozporządzenia, chyba że opłaty te zostały uiszczone przed jego wejściem w życie.
* Z dniem 1 stycznia 1973 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych, zgodnie z § 81 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U.72.54.351).

Z dniem 1 października 1977 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie znaków towarowych, zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych (Dz.U.77.27.114).