Rozdział 5 - Przepisy końcowe. - Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.8.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1963 r.

Rozdział  5.

Przepisy końcowe.

§  14.
1.
Opłaty jednorazowe przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 1 uiszcza się w formie znaczków skarbowych. Przy uiszczaniu tych opłat mają odpowiednio zastosowanie przepisy w sprawie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej.
2.
Inne opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe i zryczałtowane uiszcza się gotówką w oddziale Narodowego Banku Polskiego albo przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek Urzędu Patentowego w Narodowym Banku Polskim.
3.
Opłaty dotyczące różnych spraw uiszcza się oddzielnie.
§  15.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 46, poz. 229);
2)
§ 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 3);
3)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 73, poz. 366).
§  16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie w sprawach wszczętych po dniu 30 września 1962 r.