Rozdział 3 - Opłaty okresowe. - Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.8.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1963 r.

Rozdział  3.

Opłaty okresowe.

§  4.
1.
Za ochronę wynalazku pobiera się opłaty okresowe w wysokości:
za rok pierwszy60 zł,
za rok drugi90 zł,
za rok trzeci135 zł,
za rok czwarty320 zł,
za rok piąty400 zł,
za rok szósty540 zł,
za rok siódmy680 zł,
za rok ósmy820 zł,
za rok dziewiąty1.080 zł,
za rok dziesiąty1.340 zł,
za rok jedenasty1.620 zł,
za rok dwunasty1.800 zł,
za rok trzynasty2.160 zł,
za rok czternasty2.430 zł,
za rok piętnasty2.700 zł.
2.
W razie udzielenia patentu dodatkowego pobiera się za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot tego patentu opłatę zryczałtowaną w wysokości 125 zł. Jeżeli patent dodatkowy stanie się patentem samoistnym, za ochronę tego wynalazku pobiera się opłaty okresowe wymienione w ust. 1, poczynając od roku następnego po ustaniu patentu głównego, i w wysokości, jaka przypadałaby za ten następny rok i dalsze lata ochrony wynalazku będącego przedmiotem patentu głównego.
§  5.
Za ochronę wzoru użytkowego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:

za pierwszy okres ochrony (1, 2 i 3 rok) 110 zł,

za drugi okres ochrony (4, 5 i 6 rok) 540 zł,

za trzeci okres ochrony (7, 8, 9 i 10 rok) 1.080 zł.

§  6.
1.
Za ochronę wzoru zdobniczego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:

za pierwszy okres ochrony (1, 2 i 3 rok) 75 zł,

za drugi okres ochrony (4 i 5 rok) 100 zł,

za trzeci okres ochrony (6, 7, 8, 9 i 10 rok) 350 zł.

2.
W razie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym w jednym podaniu do rejestracji wzorów zdobniczych, odnoszących się do dwóch lub więcej klas (§ 3 ust. 2), opłaty okresowe uiszcza się za dany okres tylokrotnie, ile klas jest objętych zgłoszeniem.
§  7.
1.
Za ochronę znaku towarowego pobiera się opłaty okresowe w wysokości:
1)
za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony 360 zł,

a ponadto za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów w zastosowaniu do znaków towarowych 36 zł;

2)
za każdy następny dziesięcioletni okres ochrony 540 zł,

a ponadto za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów w zastosowaniu do znaków towarowych 54 zł.

2.
Opłaty wymienione w ust. 1 obowiązują w wysokości podwójnej, jeżeli dotyczą związkowych (wspólnych) znaków towarowych.