Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.46.229

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1958 r.
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Na podstawie art. 78 ust. 1, art. 164 ust. 1 i art. 217 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

Przepisy wspólne.

§  1.
1.
Jednostki budżetowe, podmioty gospodarki uspołecznionej oraz organizacje polityczne, społeczne i zawodowe uiszczają opłatę za zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:
a)
wynalazku do opatentowania - w wysokości 250 zł,
b)
wzoru użytkowego do rejestracji - w wysokości 180 zł,
c)
wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych (najwyżej do 10) do rejestracji - w wysokości 180 zł,
d)
znaku towarowego do rejestracji - w wysokości 200 zł.
2.
Osoby fizyczne oraz nie będące podmiotami gospodarki uspołecznionej osoby prawne, stowarzyszenia i spółki za zgłoszenie w Urzędzie Patentowym do opatentowania lub do rejestracji wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych (najwyżej do 10) albo znaku towarowego uiszczają opłatę skarbową w wysokości ustalonej w § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 3).
3.
Przy zgłoszeniu w Urzędzie Patentowym w jednym podaniu do rejestracji wzorów zdobniczych, odnoszących się do więcej klas towarowych, należy uiścić opłatę za zgłoszenie tylokrotnie, ile klas towarowych jest objętych zgłoszeniem.
§  2.
1.
Od wniosków o wpisanie do rejestru patentów, rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów zdobniczych lub rejestru znaków towarowych zmian dotyczących osoby właściciela patentu, wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego albo zmian odnoszących się do praw rzeczowych lub praw używaczy uiszcza się opłatę w wysokości po 70 zł. Od wniosków o wpisanie do rejestru zmian dotyczących zastępcy właściciela uiszcza się opłatę w wysokości po 35 zł.
2.
Za odwołanie od uchwał Wydziału Zgłoszeń Urzędu Patentowego uiszcza się opłatę w wysokości 150 zł.
3.
Za wnioski lub skargi składane do Wydziału Spraw Spornych Urzędu Patentowego albo za odwołania od orzeczeń tego wydziału lub od uchwał Wydziału Rozpowszechniania i Rejestrów Urzędu Patentowego uiszcza się opłatę w wysokości po 200 zł.
4.
Jeżeli odwołanie od uchwały Wydziału Zgłoszeń lub Wydziału Rozpowszechniania i Rejestrów Urzędu Patentowego doprowadzi do uchylenia tej uchwały, zwraca się opłatę za odwołanie.
5.
Opłata za wyciąg z rejestru patentów, rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów zdobniczych lub rejestru znaków towarowych wynosi 15 zł.

Wynalazki.

§  3.
1.
Opłata za druk opisu i rysunków wynalazku wynosi po 20 zł za każdą stronę druku.
2.
Opłaty roczne za ochronę wynalazku wynoszą:
za rok pierwszy 60 zł
za rok drugi 90 zł
za rok trzeci 135 zł
za rok czwarty 320 zł
za rok piąty 400 zł
za rok szósty 540 zł
za rok siódmy 680 zł
za rok ósmy 820 zł
za rok dziewiąty1.080 zł
za rok dziesiąty1.340 zł
za rok jedenasty1.620 zł
za rok dwunasty1.800 zł
za rok trzynasty2.160 zł
za rok czternasty2.430 zł
za rok piętnasty2.700 zł.
3.
W razie udzielenia patentu dodatkowego należy się oprócz opłaty za zgłoszenie jednorazowa opłata w wysokości 125 zł zamiast opłat rocznych. Odkąd patent dodatkowy stanie się patentem samoistnym, pobiera się od niego opłaty roczne, przewidziane od patentu głównego.
§  4.
1.
Opłaty roczne przypadające za okres od dnia zgłoszenia wynalazku do dnia udzielenia patentu, płatne są w pierwszym miesiącu po ogłoszeniu w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o udzieleniu patentu, a następne corocznie z góry w dniu i miesiącu zgłoszenia wynalazku do opatentowania. Jeżeli nie ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o udzieleniu patentu, opłaty roczne za okres do dnia udzielenia patentu są płatne w ciągu dwóch miesięcy od daty uchwały o udzieleniu patentu.
2.
Jednakże opłatę roczną można uiścić w ciągu sześciu miesięcy po terminie płatności z odsetkami za zwłokę w wysokości: 5% tej opłaty w razie uiszczenia opłaty w pierwszym miesiącu, 10% - w drugim miesiącu, 15% - w trzecim miesiącu, 20% - w czwartym miesiącu, 25% - w piątym miesiącu i 30% - w szóstym miesiącu.
3.
Uiszczenie opłat rocznych może nastąpić przed terminem płatności. Jeżeli właściciel zrzeknie się patentu albo jeżeli patent zostanie unieważniony lub umorzony, zwraca się opłaty roczne, uiszczone przed terminem. Opłaty roczne za lata ubiegłe i za rok bieżący nie podlegają zwrotowi.

Wzory użytkowe i wzory zdobnicze.

§  5.
1.
Opłata za pierwszy okres ochrony (1, 2 i 3 rok) wynosi przy wzorach użytkowych 110 zł, a przy wzorach zdobniczych 75 zł. Opłata za drugi okres ochrony (4, 5 i 6 rok) wynosi przy wzorach użytkowych 540 zł, a przy wzorach zdobniczych 150 zł. Opłata za trzeci okres ochrony (7, 8, 9 i 10 rok) wynosi przy wzorach użytkowych 1.080 zł, a przy wzorach zdobniczych 300 zł.
2.
Przy zgłoszeniu w Urzędzie Patentowym w jednym podaniu do rejestracji wzorów zdobniczych, odnoszących się do więcej klas towarowych, należy uiścić opłaty okresowe tylokrotnie, ile klas towarowych jest objętych zgłoszeniem.
§  6.
1.
Opłaty okresowe za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego lub wzorów zdobniczych są płatne w pierwszym miesiącu po ogłoszeniu w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o rejestracji wzoru, a za drugi i trzeci okres ochrony - z ich początkiem w dniu i miesiącu oznaczonym w świadectwie ochronnym jako data tego świadectwa i rejestracji. Jeżeli nie ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o rejestracji wzoru użytkowego, opłata okresowa za pierwszy okres ochrony jest płatna w ciągu dwóch miesięcy od daty uchwały o zarejestrowaniu wzoru.
2.
Jednakże opłatę okresową można uiścić w ciągu sześciu miesięcy po terminie płatności z odsetkami za zwłokę w wysokości: 5% tej opłaty w razie uiszczenia opłaty w pierwszym miesiącu, 10% - w drugim miesiącu, 15% - w trzecim miesiącu, 20% - w czwartym miesiącu, 25% - w piątym miesiącu i 30% - w szóstym miesiącu.
3.
Uiszczenie opłat okresowych może nastąpić przed terminem płatności. Jeżeli właściciel zrzeknie się prawa z rejestracji wzoru albo jeżeli prawo to zostanie unieważnione lub umorzone, zwraca się opłaty okresowe, uiszczone przed terminem. Opłaty okresowe za okresy ubiegłe i za okres bieżący nie podlegają zwrotowi.

Znaki towarowe.

§  7.
1.
Zgłaszający po otrzymaniu zawiadomienia Wydziału Zgłoszeń Urzędu Patentowego, że znak towarowy nadaje się do rejestracji, powinien oprócz kwoty odpowiadającej kosztom ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o rejestracji uiścić jako opłatę za dziesięcioletnią ochronę każdego znaku towarowego 360 zł i za każdą klasę towarową 36 zł.
2.
Za każdy dalszy dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego należy się opłata 540 zł i za każdą klasę towarową 54 zł.
§  8.
Wszystkie opłaty za znaki towarowe związkowe (§ 1 ust. 1 i 3, §§ 2 i 7) obowiązują w wysokości podwójnej.
§  9.
1.
Opłaty za następne dziesięcioletnie okresy ochrony znaku towarowego i za klasy towarowe są płatne z góry co dziesięć lat, licząc od daty świadectwa ochronnego.
2.
Jednakże opłatę za następny dziesięcioletni okres ochrony można uiścić w ciągu trzech miesięcy po terminie płatności z odsetkami za zwłokę w wysokości 5% tej opłaty w razie uiszczenia opłaty w pierwszym miesiącu, 10% - w drugim miesiącu i 15% - w trzecim miesiącu.

Odroczenia i zwolnienia.

§  10.
Podania wnoszone do Urzędu Patentowego przez osoby fizyczne o udzielenie patentu na wynalazek albo o zarejestrowanie wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub wzorów zdobniczych albo znaku towarowego są wolne od opłaty skarbowej za zgłoszenie w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
§  11.
1.
Osoby, które wykażą, że nie są w stanie uiścić opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów zdobniczych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, mogą w przypadkach określonych w §§ 12 i 13 uzyskać odroczenie terminu uiszczenia wymienionych opłat albo częściowe lub całkowite zwolnienie od tych opłat.
2.
Prezes Urzędu Patentowego może uzależnić odroczenie terminu uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1, albo częściowe lub całkowite zwolnienie od tych opłat od przedłożenia zaświadczenia prezydium rady narodowej (gromadzkiej, miejskiej, dzielnicowej, osiedla) stwierdzającego stan majątkowy osoby ubiegającej się o odroczenie lub zwolnienie albo zaświadczenia zawodowej organizacji społecznej stwierdzającego okoliczności określone w ust. 1.
§  12.
W przypadku zasługującym na szczególne uwzględnienie Prezes Urzędu Patentowego może na wniosek osoby interesowanej zezwolić na udzielenie patentu i wydrukowanie opisu patentowego przed uiszczeniem opłaty za druk tego opisu oraz udzielić co do uiszczenia wymienionej opłaty terminu najwyżej dwóch lat, licząc od daty uchwały o udzieleniu patentu; w razie nieuiszczenia w tym terminie opłaty za druk opisu patentowego patent gaśnie. Prezes Urzędu Patentowego może wstrzymać wydanie dokumentu patentowego do czasu uiszczenia opłaty za druk opisu patentowego.
§  13.
1.
Prezes Urzędu Patentowego może na wniosek osoby zainteresowanej odroczyć termin uiszczenia opłat rocznych za pierwsze trzy lata ochrony wynalazku albo opłat okresowych za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego lub wzorów zdobniczych.
2.
Prezes Urzędu Patentowego może również na wniosek osoby interesowanej zwolnić częściowo lub całkowicie od uiszczenia odroczonych opłat wymienionych w ust. 1, jeżeli patent lub prawo z rejestracji wzoru zgaśnie po upływie trzeciego roku ochrony wynalazku lub pierwszego okresu ochrony wzoru z powodu nieuiszczenia czwartej opłaty rocznej lub drugiej opłaty okresowej.
§  14.
Od opłat związanych z ochroną znaków towarowych nie przysługuje zwolnienie, opłaty te nie podlegają odroczeniu.

Przepis końcowy.

§  15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 1958 r.