Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.60.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 15 listopada 1949 r.
w sprawie opłat za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 359) zarządza się, w porozumieniu z Ministrem Skarbu, co następuje:
Zezwolenie na przewóz zwłok, jako też ich szczątków, przewidziane w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu, podlega opłacie w wysokości dwóch tysięcy pięciuset złotych.
Zezwolenie na ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub katakumb i umieszczenie ich w innym miejscu na tym samym cmentarzu lub na innym w tej samej miejscowości podlega opłacie w wysokości czterech tysięcy złotych.
Zezwolenie na ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub katakumb i przewiezienie ich do innej miejscowości tak w obrębie, jak i poza granicami Państwa Polskiego, podlega opłacie w wysokości pięciu tysięcy złotych.
Wolne od opłat są zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków zwłok osób, które poległy lub zmarły wskutek działań wojennych lub zmarły wskutek represyj stosowanych przez okupanta albo wskutek aktów terrorystycznych wrogów demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, jako też zwłok lub szczątków zwłok żołnierzy zmarłych podczas pełnienia służby wojskowej, jeńców wojennych i osób internowanych.

W innych przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie władza właściwa do udzielenia zezwolenia może zwolnić częściowo lub całkowicie od opłat za zezwolenie.

Opłatę uiszcza się znaczkami skarbowymi na zezwoleniu lub gotówką w kasie urzędu skarbowego.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 15, poz. 119).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.