Opłaty za wystawianie zastępczych dokumentów i dokonywanie zastępczych adnotacji stanu cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.13.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1940 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 września 1940 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Skarbu o opłatach za wystawianie zastępczych dokumentów i dokonywanie zastępczych adnotacji stanu cywilnego.

Na podstawie art. 9 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1940 r. o zastępczych dokumentach i adnotacjach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 13, poz. 35) zarządzam co następuje:
Opłatę za wystawienie zastępczego dokumentu stanu cywilnego lub dokonanie zastępczej adnotacji ustala się w wysokości od 1 do 5 funtów angielskich.

Określenie wysokości opłaty w każdym poszczególnym przypadku należy do Ministra Sprawiedliwości. Przy określeniu wysokości opłaty bierze się pod uwagę rodzaj czynności oraz stan majątkowy strony.

Opłatę uiszcza się po wydaniu decyzji uwzględniającej wniosek strony.

W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Minister Sprawiedliwości może obniżyć najniższą stawkę opłaty określonej w ust. 1 paragrafu poprzedzającego, a także zwolnić całkowicie od opłaty.
Kwoty otrzymane tytułem opłat przewidzianych w § 1 ust. 1 przelewa się do Skarbu Państwa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.