Opłaty za wypisy z ksiąg stanu cywilnego osób zmarłych na morzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.6.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1941 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 30 września 1941 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o opłatach za wypisy z ksiąg stanu cywilnego osób zmarłych na morzu.

Na podstawie art. 12 Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1941 r. o księgach stanu cywilnego i aktach zgonu osób zmarłych na morzu (Dz.U.R.P. Nr 6, poz. 10) zarządzam, co następuje:
Opłatę za wypis z ksiąg stanu cywilnego osób zmarłych na morzu, prowadzonych przez urzędy konsularne R.P., ustala się w wysokości 5 shillingów od wypisu.
W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie kierownik urzędu konsularnego może obniżyć opłatę określoną w paragrafie poprzedzającym lub od niej zwolnić.
Kwoty otrzymane tytułem opłat przewidzianych w § 1 przelewa się do Skarbu Państwa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.