Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.120 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe stawki opłat,
2)
współczynniki różnicujące wysokość opłat,
3)
sposób naliczania opłat,
4)
terminy i sposób uiszczania opłat

- za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.

1. 
Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.
2. 
Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
1. 
Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
2. 
Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
1)
0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
2)
1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
3. 
Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
1)
297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
2)
420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
3)
594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
4)
841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
1. 
Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
2. 
Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1, władze publiczne, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobierają opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.
3. 
Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
Opłaty, o których mowa w § 2-5, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwych władz publicznych lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki uiszcza również wnioskujący.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2010 r. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - klimat kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. poz. 788)), które na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko traci moc z dniem 16 listopada 2010 r.