Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.37.295 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1986 r.
w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201) zarządza się, co następuje:

Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

§  1.
Za pobór wody, stanowiącej własność państwa, ustala się opłaty, zwane dalej "opłatami za wodę".
§  2.
1.
Zwalnia się od opłat za wodę:
1)
powierzchniową pobieraną w ilości mniejszej niż 20.000 m3 rocznie oraz podziemną pobieraną w ilości mniejszej niż 5.000 m3 rocznie,
2)
powierzchniową służącą do napędu turbin i innych urządzeń wodnych oraz do ogrzewania lokali, a także służącą do celów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub cieplnej, zużywaną zwrotnie,
3)
przeznaczoną na zaopatrzenie zakładów służby zdrowia i opieki społecznej, sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych straży pożarnych, jednostek organizacyjnych więziennictwa i zakładów dla nieletnich,
4)
przeznaczoną do korzystania dla celów rybackich,
5)
kopalnianą.
2. 1
Organ rządowej administracji ogólnej stopnia wojewódzkiego, zwany dalej "wojewódzkim organem", w szczególnie uzasadnionych wypadkach może ustalić opłatę za pobór wody w ilościach mniejszych niż określone w ust. 1 pkt 1.
§  3.
1.
Na obszarze województw: bielskiego, częstochowskiego, jeleniogórskiego, kieleckiego, krakowskiego, legnickiego, nowosądeckiego, opolskiego, tarnowskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego stawka opłaty za 1 m3 wody powierzchniowej pobranej do:
1) 2
celów związanych z wytworzeniem energii elektrycznej lub cieplnej zużytej bezpowrotnie - wynosi:

w 1988 r. - 1,80 zł,

w 1989 r. - 2,10 zł,

od 1990 r. - 90,00 zł,

2) 3
innych celów - wynosi:

w 1988 r. - 9,00 zł,

w 1989 r. - 10,50 zł,

od 1990 r. - 450,00 zł.

2.
Stawkę opłaty za 1 m3 ustala się o 100% wyższą niż określona w ust. 1 zakładom położonym na obszarze województwa katowickiego.
3.
Na obszarze województw nie wymienionych w ust. 1 i 2 stawka opłaty za 1 m3 wody powierzchniowej pobranej do:
1) 4
celów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub cieplnej zużytej bezpowrotnie - wynosi:

w 1988 r. - 0,70 zł,

w 1989 r. - 0,80 zł,

od 1990 r. - 40,00 zł,

2) 5
innych celów - wynosi:

w 1988 r. - 3,60 zł,

w 1989 r. - 4,20 zł,

od 1990 r. - 180,00 zł.

3a. 6
Stawki opłat, określone w ust. 3, stosuje się także do ustalania opłat za pobór wody z morskich wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego.
4.
Na obszarze województw wymienionych w ust. 1 oraz województw katowickiego, lubelskiego i chełmskiego stawka opłaty za 1 m3 wody podziemnej pobranej do:
1) 7
celów produkcyjnych, w których woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi albo farmakologicznymi - wynosi:

w 1988 r. - 9,00 zł,

w 1989 r. - 10,50 zł,

od 1990 r. - 450,00 zł,

2) 8
innych celów produkcyjnych - wynosi:

w 1988 r. - 27,00 zł,

w 1989 r. - 31,50 zł,

od 1990 r. - 1350,00 zł.

5.
Na obszarze województw nie wymienionych w ust. 4 stawka opłaty za 1 m3 wody podziemnej pobranej do:
1) 9
celów produkcyjnych, w których woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi albo farmakologicznymi - wynosi:

w 1988 r. - 3,60 zł,

w 1989 r. - 4,20 zł,

od 1990 r. - 180,00 zł,

2) 10
innych celów produkcyjnych - wynosi:

w 1988 r. - 10,80 zł,

w 1989 r. - 12,60 zł,

od 1990 r. - 540,00 zł.

§  4. 11
Na obszarze całego kraju stawka opłaty za 1 m3 wody powierzchniowej lub wody podziemnej pobranej na cele: socjalne, zaopatrzenia ludności, utrzymania zieleni oraz czystości w miastach, zaopatrzenia rolnictwa oraz nawodnień rolniczych i leśnych wynosi:

w 1988 r. - 0,10 zł,

w 1989 r. - 0,10 zł,

od 1990 r. - 8,00 zł.

§  5.
Za wprowadzenie do wód stanowiących własność państwa lub do ziemi:
1) 12
wód kopalnianych zawierających zanieczyszczenia określone wskaźnikiem sumy jonów chlorków i siarczanów,
2) 13
ścieków zawierających zanieczyszczenia określone wskaźnikami: pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczonego metodą dwuchromianową (ChZT) i zawiesiny ogólnej oraz sumy jonów chlorków i siarczanów

- ustala się opłaty, zwane dalej "opłatami za ścieki".

§  6.
Zwalnia się od opłat za ścieki:
1)
wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków, jeżeli na ich wprowadzanie nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne,
2)
wprowadzanie ścieków do ziemi w celu rolniczego wykorzystania,
3) 14
(skreślony).
§  7.
1. 15
Opłatę za ścieki ustala się w zależności od rodzaju ścieków i od zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń. Przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten ze wskaźników zanieczyszczenia (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna suma jonów chlorków i siarczanów), za który opłata jest największa.
2. 16
Opłatę za wprowadzanie wód kopalnianych ustala się zależnie od zawartości sumy chlorków i siarczanów.
3.
Opłatę za ścieki wprowadzane z oczyszczalni grupowych lub kolektorów będących własnością zakładów przemysłowych ustala się każdemu użytkownikowi tych urządzeń proporcjonalnie do wielkości wniesionych ładunków zanieczyszczeń według stawek określonych dla tych użytkowników w ust. 4 i 5.
4.
Stawka opłaty za 1 kg ładunku wyrażonego w BZT5 wynosi dla ścieków:
1) 17
z zakładów przemysłu chemicznego, paliwowo-energetycznego, metalurgicznego, elektromaszynowego i lekkiego:

w 1988 r. - 180,00 zł,

w 1989 r. - 210,00 zł,

od 1990 r. - 11 880,00 zł,

2) 18
z zakładów przemysłu drzewno-papierniczego:

w 1988 r. - 72,00 zł,

w 1989 r. - 84,00 zł,

od 1990 r. - 4750,00 zł,

3) 19
z zakładów przemysłu spożywczego:

w 1988 r. - 45,00 zł,

w 1989 r. - 52,00 zł,

od 1990 r. - 2970,00 zł,

4) 20
z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych miast:

w 1988 r. - 10,00 zł,

w 1989 r. - 12,50 zł,

od 1990 r. - 1115,00 zł,

5) 21
z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wsi i kanalizacji sanitarnej zakładów oraz z zakładów służby zdrowia i opieki społecznej:

w 1988 r. - 15,00 zł,

w 1989 r. - 17,00 zł,

od 1990 r. - 990,00 zł,

6) 22
innych:

w 1988 r. - 79,00 zł,

w 1989 r. - 92,00 zł,

od 1990 r. - 5550,00 zł.

5.
Stawka opłaty za 1 kg ładunku wyrażonego w ChZT wynosi dla ścieków:
1) 23
z zakładów przemysłu chemicznego, paliwowo-energetycznego, metalurgicznego, elektromaszynowego i lekkiego:

w 1988 r. - 120,00 zł,

w 1989 r. - 140,00 zł,

od 1990 r. - 7920,00 zł,

2) 24
z zakładów przemysłu drzewno-papierniczego:

w 1988 r. - 46,00 zł,

w 1989 r. - 54,00 zł,

od 1990 r. - 3070,00 zł,

3) 25
z zakładów przemysłu spożywczego:

w 1988 r. - 30,00 zł,

w 1989 r. - 35,00 zł,

od 1990 r. - 1980,00 zł,

4) 26
z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych miast:

w 1988 r. - 6,00 zł,

w 1989 r. - 7,50 zł,

od 1990 r. - 670,00 zł,

5) 27
z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wsi i kanalizacji sanitarnej zakładów oraz z zakładów służby zdrowia i opieki społecznej:

w 1988 r. - 9,00 zł,

w 1989 r. - 10,00 zł,

od 1990 r. - 595,00 zł,

6) 28
innych:

w 1988 r. - 48,00 zł,

w 1989 r. - 56,00 zł,

od 1990 r. - 3170,00 zł.

6. 29
Stawka opłaty za 1 kg zawiesiny ogólnej wynosi:

w 1988 r. - 7,50 zł,

w 1989 r. - 8,70 zł,

od 1990 r. - 495,00 zł.

7. 30
Stawka opłaty za 1 kg ładunku sumy chlorków i siarczanów zawartych w wodach kopalnianych odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych wynosi:

w 1988 r. - 2,00 zł,

w 1989 r. - 3,00 zł,

w 1990 r. - 250,00 zł,

od 1991 r. - 315,00 zł.

8. 31
Stawka opłaty za 1 kg ładunku sumy chlorków i siarczanów, zawartych w wodach kopalnianych odprowadzanych do wód powierzchniowych za pośrednictwem zbiorników dozujących, jak również za 1 kg ładunku sumy chlorków i siarczanów zawartych w ściekach wynosi:
1)
w 1990 r. - 9,00 zł,
2)
od 1991 r. - 40,00 zł.
9. 32
(skreślony).
10.
Stawki opłat za ścieki wprowadzane do jezior zwiększa się o 100%.
11.
Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych ustala się za ładunek zanieczyszczeń przekraczający ładunek zawarty w pobieranej wodzie.
§  8.
Zakłady położone na obszarze województwa katowickiego ponoszą opłaty za ścieki dwukrotnie wyższe niż określone w § 7.
§  9.
1.
Opłatę za wodę i ścieki ustala właściwy wojewódzki organ na podstawie informacji, którą zakład jest obowiązany złożyć w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, a jeżeli produkcja zakładu ma charakter okresowy - w terminie 15 dni po zakończeniu każdego okresu produkcyjnego.
2. 33
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane o ilości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej, celach jej wykorzystania oraz o zakupie i sprzedaży wody, a także o ilości, rodzaju i przeciętnym składzie wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków oraz o stężeniu zawartych w nich zanieczyszczeń określonych wskaźnikami: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej i ładunku sumy chlorków i siarczanów w ściekach z zakładów przemysłu chemicznego. Skład ścieków i zawartych w nich zanieczyszczeń ustala się w miejscu wylotu ścieków z urządzeń oczyszczających lub kolektorów zakładu.
3.
Jeżeli zakład nie złoży w terminie informacji, o której mowa w ust. 1, decyzję o opłacie wydaje się na podstawie ustaleń dokonanych przez organ pobierający opłatę.
4.
W razie niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 1, organ ustalając opłatę stosuje stawki obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania.
§  9a. 34
Wojewódzki organ może żądać złożenia informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, w terminie do końca miesiąca po upływie każdego kwartału danego roku.
§  10. 35
Wojewódzki organ może zaniechać:
1)
pobierania opłat za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, jeżeli opłata nie przekracza 500.000 zł za okres przyjęty do jej wymiaru, a ścieki te nie spowodują szkodliwego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz płodów rolnych przeznaczonych do spożycia,
2)
pobierania opłat za wodę, jeżeli opłata nie przekracza 500.000 zł za okres przyjęty do jej wymiaru.

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych, żeglugę i spław oraz za wydobywanie materiałów

§  11.
1.
Za korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa do celów żeglugi i spławu oraz za wydobywanie z tych wód żwiru, piasku i kamienia ustala się opłaty określone w załączniku do rozporządzenia. Opłaty te pobierają okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej.
2.
Nie pobiera się opłat za żeglugę, spław i śluzowanie:
1)
łodzi ratunkowych i łodzi stanowiących wyposażenie statku,
2) 36
łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających (do 15 ton nośności); w razie śluzowania zwolnienie to dotyczy wyłącznie kajaków i małych łodzi wiosłowych, jeżeli ich przejście przez śluzę albo pochylnię odbywa się łącznie z innymi statkami lub łodziami sportowo-turystycznymi,
3)
obiektów pływających okręgowych dyrekcji gospodarki wodnej,
4)
obiektów pływających jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i straży pożarnych,
5)
obiektów pływających inspektoratów żeglugi śródlądowej,
6)
obiektów pływających Państwowej Straży Rybackiej,
7) 37
pływających obiektów urzędów morskich.
3.
Od uczniów szkół podstawowych i średnich oraz od studentów szkół wyższych ustala się opłaty za śluzowanie obniżone o połowę.
§  12.
1.
Opłaty za przewóz towarów ustala się w zależności od masy przewożonych towarów, długości trasy oraz odcinków dróg wodnych określonych w załączniku. Masę towarów zaokrągla się do pełnych ton, a wysokość opłaty - do pełnych złotych.
2.
Jeżeli opłata za przewóz towarów byłaby niższa od opłaty za przejazd pustego statku, opłatę ustala się tak jak za przejazd pustego statku.
3.
W śluzach wielostopniowych każdą komorę liczy się za osobną śluzę.
4.
Długość trasy przejazdu określa się według wykazu odległości taryfowych żeglugi śródlądowej.
§  13.
1.
Przy przewozie, holowaniu lub spławie drewna ustala się opłaty za tonokilometry.
2.
Masę drewna ustala się na podstawie dokumentu przewozowego wystawionego przez przewoźnika. Jeżeli w dokumencie przewozowym nie ustalono ilości m3 drewna albo przewoźnik nie wystawił dokumentu przewozowego, przyjmuje się, że 1 m3 drewna = 3,5 m2 powierzchni tratwy = 0,7 tony.
§  14. 38
 
1.
Opłatę za korzystanie z urządzeń wodnych, żeglugę i spław ustala właściwa okręgowa dyrekcja gospodarki wodnej na podstawie informacji, którą podmiot gospodarczy prowadzący działalność żeglugową obejmującą przewóz osób lub towarów w celach zarobkowych i na własny rachunek jest zobowiązany składać za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy przewozów towarowych wyrażonych w tonokilometrach, rejsów statków pasażerskich, pustych statków towarowych i barek, ilości śluzowań i przejść przez pochylnię i powinna zawierać dane, o których mowa w § 12 i 13.
3.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, uiszczają opłaty za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie do 30 dnia następnego miesiąca, na podstawie noty księgowej wystawionej przez okręgową dyrekcję gospodarki wodnej.
4.
W razie niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 1, właściwa okręgowa dyrekcja gospodarki wodnej określa należność z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń wodnych, żeglugę i spław według własnych ustaleń.
5.
Posiadacze technicznych obiektów pływających oraz łodzi sportowych i turystycznych oraz innych jednostek pływających opłatę za śluzowanie lub przejście przez pochylnię uiszczają bezpośrednio w miejscu śluzowania, za pokwitowaniem, na rzecz właściwej okręgowej dyrekcji gospodarki wodnej.

ZAŁĄCZNIK  39

OPŁATY ZA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PAŃSTWA

1. Opłaty są pobierane na następujących odcinkach dróg wodnych:
1)Kanał Gliwicki- odkm0,0dokm41,2,
2)Kanał Kędzierzyński- odkm0,0dokm6,0,
3)rzeka Odra- odkm98,1dokm282,5,
4)rzeka Brda- odkm0,0dokm14,4,
5)Kanał Bydgoski- odkm14,4dokm38,9,
6)rzeka Noteć - odcinek dolny od Kanału Bydgoskiego- odkm38,9dokm176,2,
7)rzeka Noteć - odcinek górny do Kanału Górnonoteckiego- odkm59,5dokm121,6,
8)Kanał Górnonotecki- odkm121,6dokm146,6,
9)Kanał Ślesiński- odkm0,0dokm32,0,
10)rzeka Wisła wraz z Kanałem Łączańskim- odkm0,0dokm92,6,
11)rzeka Wisła (Płock - Włocławek)- odkm633,0dokm675,0,
12)Kanał Żerański- odkm0,0dokm17,3,
13)rzeka Nogat- odkm0,0dokm62,0,
14)rzeka Szkarpawa- odkm0,0dokm25,4,
15)rzeka Martwa Wisła- odkm0,0dokm18,2,
16)Kanał Warmiński w systemie Jezior Warmińskich- od wsi Miłomłyn (km 0,0) do

jeziora Drużno (km 52,0) i od

wsi Miłomłyn (km 0,0) do

jeziora Szeląg (km 19,1),

17)kanały w systemie Jezior Mazurskich- kanał śluzowy w Guziance od km

13,5 do km 14,0,

- Kanał Jegliński od km 1,3 do

km 6,55,

18)Kanał Augustowski- odkm0,0dokm80,0.

2. Za korzystanie z urządzeń wodnych, za żeglugę i spław pobiera się od krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych i posiadaczy obiektów pływających opłaty w wysokości:

1) od przewozów towarowych za 1 tonokilometr:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 98,1 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 6,0 - 12 zł,

b) na drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, tj. do km 176,2 rzeki Noteć, oraz na węźle gdańskim, tj. na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa - 11 zł,

c) na pozostałych drogach wodnych wymienionych w ust. 1 - 10 zł,

2) od statków pasażerskich, pustych statków towarowych i barek za 1 tonokilometr nośności wymierzonej - 2 zł,

3) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię zestawu pchanego lub holowanego oraz barek, tratew, holowników i pchaczy (nie wchodzących w skład zestawu), statków pasażerskich, pogłębiarek, koszarek, dźwigów pływających i innych obiektów, za każdy zestaw lub obiekt śluzowany:

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 12.000 zł,

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni - 24.000 zł,

4) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności, za każdą łódź:

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 12.000 zł,

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni - 18.000 zł,

5) za śluzowanie kajaków i małych łodzi wiosłowych, niezależnie od ich liczby, jeżeli śluzowanie lub przejście przez pochylnię nie odbywa się łącznie z innymi statkami lub łodziami sportowo-turystycznymi - według stawek opłat określonych w pkt 4.

3. Za śluzowanie zestawu pchanego lub holowanego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, pobiera się opłatę za każde śluzowanie, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy. Podstawą obliczenia należności są stawki opłat określone w ust. 2 pkt 3.

4-6. (skreślone).

7. Opłaty za korzystanie dla celów żeglugi i spławu z wód państwowych oraz ze znajdujących się na tych wodach śluz i pochylni pobierają:

1) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwicach na:

a) Kanale Gliwickim,

b) Kanale Kędzierzyńskim;

2) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - na rzece Odrze od km 98,1 do km 282,5;

3) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

a) rzece Brdzie, Kanale Bydgoskim i Noteci Dolnej,

b) rzece Noteci Górnej i Kanale Górnonoteckim,

c) Kanale Ślesińskim;

4) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gdańsku na:

a) rzece Nogacie,

b) rzece Szkarpawie,

c) rzece Martwej Wiśle,

d) kanałach w systemie Jezior Warmińskich;

5) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

a) odcinku rzeki Wisły od Płocka do Włocławka,

b) Kanale Żerańskim,

c) kanałach w systemie Jezior Mazurskich,

d) Kanale Augustowskim;

6) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie - na rzece Wiśle wraz z kanałem Łączańskim od km 0,0 do km 92,6.

8. Opłaty za wydobywanie piasku, żwiru i kamienia z wód państwowych pobiera się w wysokości 5% ceny zbytu tych materiałów.

9. Okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej są właściwe na administrowanych przez siebie wodach śródlądowych do pobierania opłat za wydobywanie z tych wód piasku, żwiru i kamienia, na które jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

10. Na wodach państwowych nie administrowanych przez okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej opłaty wymienione w ust. 9 pobierają:

1) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gdańsku - z wód położonych na terenie województw: elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i toruńskiego;

2) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwicach - z wód położonych na terenie województwa katowickiego;

3) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie - z wód położonych na terenie województw: bielskiego, krakowskiego, kieleckiego, krośnieńskiego, nowosądeckiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego;

4) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu - z wód położonych na terenie województw: bydgoskiego, częstochowskiego, gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, pilskiego, poznańskiego i sieradzkiego;

5) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie - z wód położonych na terenie województw: stołecznego warszawskiego, bialskopodlaskiego, białostockiego, chełmskiego, ciechanowskiego, lubelskiego, łomżyńskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego, piotrkowskiego, płockiego, radomskiego, siedleckiego, skierniewickiego, suwalskiego, włocławskiego i zamojskiego;

6) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - z wód położonych na terenie województw: jeleniogórskiego, legnickiego, leszczyńskiego, opolskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego;

7) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie - z wód położonych na terenie województw: koszalińskiego i szczecińskiego.

11. Wojewódzki organ wydający pozwolenie wodnoprawne zawiadamia właściwą okręgową dyrekcję gospodarki wodnej o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na wydobywanie z wód państwowych piasku, żwiru i kamienia.

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

3 § 3 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

4 § 3 ust. 3 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

5 § 3 ust. 3 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

6 § 3 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.
7 § 3 ust. 4 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

8 § 3 ust. 4 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

9 § 3 ust. 5 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

10 § 3 ust. 5 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

11 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

12 § 5 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

13 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
14 § 6 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
15 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
16 § 7 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

17 § 7 ust. 4 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

18 § 7 ust. 4 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

19 § 7 ust. 4 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

20 § 7 ust. 4 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

21 § 7 ust. 4 pkt 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) tiret piąte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret piąte rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

22 § 7 ust. 4 pkt 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) tiret szóste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret szóste rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

23 § 7 ust. 5 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

24 § 7 ust. 5 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d) tiret drugie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

25 § 7 ust. 5 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

26 § 7 ust. 5 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

27 § 7 ust. 5 pkt 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret piąte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d) tiret piąte rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

28 § 7 ust. 5 pkt 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) tiret szóste rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d) tiret szóste rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

29 § 7 ust. 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

30 § 7 ust. 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. f) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

31 § 7 ust. 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. f) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. g) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

32 § 7 ust. 9 skreślony przez § 1 pkt 5 lit. h) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
33 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

34 § 9a:

- dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.

35 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.88.513) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
36 § 11 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1991 r. (Dz.U.91.81.352) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 września 1991 r.
37 § 11 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.42.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.
38 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1991 r. (Dz.U.91.81.352) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 września 1991 r.
39 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1991 r. (Dz.U.91.81.352) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 września 1991 r.