Opłaty za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1236

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej "SKW", czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 48 ust. 3-6 oraz art. 50 ust. 1-4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Opłaty za przeprowadzenie przez ABW albo SKW czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:
1)
za ocenę i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w ramach akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych - równowartość 0,1 kwoty bazowej, o której mowa w art. 53 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "kwotą bazową", za godzinę pracy osoby dokonującej oceny lub audytu, ale nie więcej niż równowartość 50-krotności kwoty bazowej;
2)
za badania i ocenę bezpieczeństwa środka ochrony elektromagnetycznej przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale nie więcej niż równowartość 25-krotności kwoty bazowej;
3)
za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia kryptograficznego przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale nie więcej niż równowartość:
a)
100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne",
b)
75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "tajne",
c)
50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne",
d)
25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";
4)
za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych realizującego zabezpieczenia teleinformatyczne w ramach procesu certyfikacji - równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale nie więcej niż równowartość:
a)
100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne",
b)
75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "tajne",
c)
50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne",
d)
25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";
5)
za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - równowartość 0,25 kwoty bazowej.
1. 
ABW albo SKW, po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 2 pkt 1-4, wystawia rachunek podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o ich przeprowadzenie, zwanemu dalej "podmiotem zainteresowanym".
2. 
W rachunku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się łączne koszty poniesione przez ABW albo SKW na przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2 pkt 1-4, w szczególności opłaty, o których mowa w § 2 pkt 1-4.
3. 
ABW albo SKW wystawia podmiotowi zainteresowanemu rachunek za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. 
Podmiot zainteresowany wpłaca kwoty wymienione w rachunkach, o których mowa w ust. 1 i 3, na rachunek bankowy wskazany przez ABW albo SKW, w terminie 21 dni od daty doręczenia tych rachunków.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. poz. 949), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 129 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).