Opłaty za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.11.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 8 stycznia 1934 r.
w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Na podstawie § 58 ustawy z dnia 23 maja 1883 r. o ewidencji katastru podatku gruntowego (austr. dz. u. p. Nr. 83), oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie zmiany §§ 54 i 57 tejże ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 155), zarządzam co następuje:
Za wykonane prace katastralne pobierać się będzie opłaty według następującej taryfy:
L. p.Oznaczenie przedmiotu pracy, podpadającego opłaciegrUWAGI
A. Prace rysownicze i pisarskie.Do l. p. 1 i 2.
1Za t. zw. mokrodruki od karty4Odbitki można sprzedawać tylko w miarę zapasu
2Za odbitki map. sporządzone zapomocą suchodruku:t. j. po odliczeniu 2 egzemplarzy, potrzebnych dla celów urzędowych katastru gruntowego, bez ograniczenia, w razie przechowania matryc.
abez oznaczenia parcel od karty15Władze i urzędy państwowe płacą tylko połowę
bz oznaczeniem parcel w druku od karty25należności, wyszczególnionych pod L. p. 1 i 2.
3Za adiustowanie odbitek map bez względu na podziałkę taksa zasadnicza. nadto za każde 100 punktów3do l. p. 3.

Adjustowanie polega na kolorowaniu parcel budowlanych, wodnych, drogowych i kolejowych, tudzież kopalni gliny i piasku.

Ilość punktów stanowi suma hektarów i parcel przedmiotu zamówienia

50
gdy co najmniej 1/3 część karty pokryta jest parcelami budowlanemi, drogowemi lub wodnemi, dodatkowa należytość od karty4
4Za kolorowanie i opisanie zarysu map.150
5Za zupełne kolorowanie odbitek map bez względu na podziałkę taksa zasadnicza4
nadto za każde 100 punktów4
6Za kolorowanie pewnych oznaczonych części odbitek map lub kopij za każde 10 punktów50
7Za wpisanie liczb parcel do odbitek map całych gmin lub pojedyńczych całych kart taksa zasadnicza3
oraz za każde 100 parcel3
8Za wpisanie liczb parcel do pewnych oznaczonych części odbitek map taksa zasadnicza3
i za każde 10 parcel1
9aZa wrysowanie dodatkowych zmian w odbitkach map bez względu na podziałkę taksa zasadnicza4
oraz za każde 10 nowopowstałych lub zmienionych parcel1
Za wrysowanie parcel drogowych, wodnych lub kolejowych od każdego decymetra długości przedmiotu na mapie1
9bZa skreślenie parcel w odciskach map za każdą parcelę4
10aZa kopje map i plany sytuacyjne z oznaczeniem parcel liczbami, bez względu na podziałkę taksa zasadnicza4Do l. p. 10.

Przy kopjach całych kart, obejmujących niwy gęsto oparcelowane, tudzież przy kopjach sporządzonych w Oddziale II. O. 6. (referat Archiwum Map) na kalce do negrografji, należy zaliczyć prócz należności pod L. p. 10a także dodatek ryczałtowy 10 zł od całej karty, 5 zł od połowy karty, zaś 2 zł 50 gr od ćwiartki.

nadto za każdy punkt w podziałce 1 : 5760, 2880 i 200010
w podziałce 1 : 1000 lub 144020
bZa pomniejszenie lub powiększenie kopji mapy lub planu taksa zasadnicza810
nadto za każdy punktParcele położone w jednej i tej samej gminie katastralnej i należące do tego samego właściciela, mają być uważane razem jako jeden kompleks gruntowy.
cZa poglądowe szkice terenów łowieckich taksa zasadnicza10
nadto za każde 100 ha6
Urzędnicy techniczni urzędów państwowych, sporządzający kopję map pewnych kompleksów gruntowych dla celów ściśle służbowych nie
opłacają żadnych należności.

Przysięgli mierniczowie i ich zarejestrowani

zastępcy, tudzież techniczni urzędnicy samorządowi, o ile sami kopjują płacą 50% taks wyszczególnionych pod L. p. 10a.
Kopje map, sporządzone przez urzędników technicznych urzędów samorządowych dla zawiązujących się spółek wodnych są wolne od należności taryfowych.
11aZa odpisy lub wyciągi z arkuszy posiadłości gruntowych protokółów parcelowych, oraz za wpisanie powierzchni na kopjach map i planach sytuacyjnych taksa zasadnicza1Do l. p. 11.

Za pozycję uważa się nazwiska posiadaczy, parcele, zamianę na sążnie, zniesienia i sumy końcowe arkuszy. Zamiana na złote czystego dochodu katastralnego nie podlega wogóle opłacie.

nadto za każdą pozycję06
bZa poświadczenia powierzchni i czystego dochodu, wydawane w formie wyciągów dla reklamacyj wojskowych urzędów ziemskich i t. p. jak L. p. 11a.Urzędnicy państwowi, o ile sami sporządzają odpisy i wyciągi dla celów ściśle urzędowych, nie płacą żadnych należności. Żadnych należności nie opłacają także urzędnicy samorządowi sporządzający wyciągi dla celów podatku drogowego.
Odpisy i wyciągi dla zawiązujących się spółek wodnych, tudzież dla Okręgowych Urzędów Ziemskich w wypadkach przymusowego wykupna nieruchomości wolne są od opłat taryfowych. Wolne od opłat są także wszelkie odpisy i wyciągi, żądane przez Państwowe Zakłady dla umysłowo chorych i Generalną Prokuratorję Rzeczypospolitej, o ile są potrzebne dla zabezpieczenia pretensji Skarbu Państwa i to bez względu na to, czy prace te wykonuje zainteresowana władza własnemi siłami, czy też urzędnicy katastralni.
Przysięgli mierniczowie, notarjusze, adwokaci
i ich zarejestrowani zastępcy, o ile sami sporządzają wyciągi dla celów związanych z wykonywaniem ich zawodu, płacą 50% taryfowej należności.

Sporządzanie przez nich dokładnych odpisów nie jest dopuszczalne.

Na żądanie Urząd katastralny może sprostować lub uzupełnić zmianami arkusze gruntowe, znajdujące się w posiadaniu stron, o ile arkusze te zostały sporządzone przez administrację katastralną.

Za każdą zmienioną pozycję zalicza się 6 gr. Gdy strona interesowana zażąda odpisów lub wyciągów z kilku arkuszy posiadłości i protokółu parcelowego z tej samej gminy i tego samego właściciela lub jego udziału, liczy się tylko jedną taksę zasadniczą, oraz odpowiednią ilość pozycyj.

Druki użyte do wykonania zamówienia są bezpłatne.

Do l. p. 10 i 11.

Zamówienie kopij całych kart i odpisów arkuszy posiadłości lub protokółów parcelowych całych gmin należy kierować do Oddziału W. II. O. 6. odnośnej Izby Skarbowej (referat Archiwum Map).

12Za odpisy opisu granic i innych aktów pomiaru katastralnego od arkusza6
13Za wyciągi z operatu katastralnego pomiaru poligonowego, odnoszące się do spółrzędnych i opisów topograficznych punktów poligonowych za spółrzędne i opis każdego punktu1
14aZa odrysy szkiców polowych (manuale) taksa zasadnicza6Do l. p. 14a.
Odrysy szkiców polowych (manuala) sporządza wyłącznie personel katastralny.
nadto za wpisanie oznaczeń parcel i miar za każde 10 punktów50
bZa litograficzne odbitki szkiców polowych od arkusza6
15aZa odbitki przeglądowych kart gmin katastralnych od karty15
bZa kopje kart przeglądowych od każdego decymetra kwadratowego3
16Za papier rysunkowy od arkusza1Do l. p. 16, 17 i 18.
17Za kalkę płócienną od 1 dm215Należytości mogą być zaliczane tylko w wypadku

użycia materjału do wykonania zamówienia.

18Za kalkę papierową od 1 dm205
19Tablica zamiany miar dolno austr. na metryczne2
B. Czynności urzędowe, potrzebne do utrzymania w ewidencji operatów katastralnych.
20Za przepisanie całej, części lub reszty posiadłości gruntowej na nowego posiadacza50Do l. p. 20.
Jeżeli uchwała sądowa lub arkusz ogłoszeń obejmuje realności zapisane w kilku arkuszach tej samej gminy, opłatę w wysokości 50 gr zalicza się tylko za pierwszy arkusz, za dalsze po 20 gr od każdego arkusza.

Gdy nabyta cała posiadłość lub jej reszta ma być przeniesiona do arkusza nabywcy, zalicza się należność wyszczególnioną pod L. p. 21.

21Za przepisanie poszczególnych parcel, przechodzących jednym aktem prawnym na nowonabywcę taksa zasadnicza50Do 1. p. 21.
Przy sporządzeniu arkuszy gruntowych dla gmin zrekonstruowanych zalicza się 50% należności, wyszczególnionej pod L. p. 21.

Opłatę według L. p. 21 wymierza się we wszystkich wypadkach ewidencyjnych pomiarowych lub niepomiarowych z wyjątkiem sprostowania omyłek w operacie katastralnym, które wogóle są wolne od wszelkich opłat.

nadto od pierwszych 10 parcel30
od każdych dalszych 10 parcel10
Do l. p. 20 i 21.
Jeżeli posiadacz nabył jednym aktem prawnym całą posiadłość, t. j. wszystkie parcele objęte danym arkuszem, nadto z innego arkusza poszczególne parcele, wymierza się tylko należność według L. p. 21.
22Za pomiary urzędowe podczas urzędowego pobytu inżyniera w gminie taksa zasadnicza2Do l. p. 22.

Jeżeli pomiar obejmuje kilka parcel, położonych w różnych miejscach tej samej gminy, należy wymierzyć taksę zasadniczą tylko jeden raz, a następnie po 40 gr za każde 50 arów.

Za przeprowadzenie podziałów w operacie katastralnym w wypadkach przewidzianych w ustępach a, b, art. 1 ces. rozporządzenia z 1 czerwca 1914 r. (austr. dz. u. p. Nr.. 117), zalicza się całą należytość według L. p. 21 i 1/4 należności według L. p. 22, przyczem wszystkie parcele działowe jednego nabywcy, objęte jednym planem w tej samej gminie, należy uważać za jedną grupę.

nadto od każdych, choćby rozpoczętych, 50 arów wydzielonej powierzchni40
Za pomiary zmian w przedmiocie i w uprawie zalicza się połowę należności według L. p. 22, gdy jednak zachodzi równocześnie także zmiana w osobie posiadacza, całą należytość według L. p. 22 i dodatkową opłatę według L. p. 21.
23Za prace kancelaryjne związane z obliczeniem powierzchni w powiatach rekonstrukcyjnych za każdą 1 godzinę czynności3Za pomiary na żądanie stron, wykonane podczas urzędowego pobytu urzędnika katastralnego w gminie zalicza się tylko 3 zł za każdą, choćby rozpoczętą, godzinę pomiaru.
Pobór należności wyszczególnionych pod L. p. 20, 21 i 22 niniejszej taryfy, tudzież grzywien na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 15 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 155) uskutecznia się równocześnie z poborem podatku gruntowego na podstawie wymiaru, dokonanego przez administrację skarbową.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 839).
1 Z dniem 20 marca 1945 r. przewidziane w § 1 nin rozporządzenia opłaty za wykonane prace katastralne podwyższa się czterokrotnie, zgodnie z § 1 rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne (Dz.U.45.8.43).