Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.113.752

Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;
2)
przypadki uzasadniające zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej zwrotu;
3)
wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2)
kandydacie na rzeczoznawcę majątkowego - należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
3)
kandydacie na pośrednika w obrocie nieruchomościami - należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
4)
kandydacie na zarządcę nieruchomości - należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami;
5)
Komisji - należy przez to rozumieć Państwową Komisję Kwalifikacyjną, o której mowa w ustawie;
6)
zespole kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć zespół, o którym mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189 oraz z 2009 r. Nr 60, poz. 496);
7) 1
ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
8)
ministerstwie - należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra.
Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego, kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz kandydat na zarządcę nieruchomości wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na rachunek bankowy ministerstwa, którego numer jest zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa.
1.
Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:
1)
za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "etapem wstępnym" - 300 zł;
2)
w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym dalej "egzaminem":
a)
za część pisemną egzaminu - 550 zł,
b)
za część ustną egzaminu - 450 zł.
2.
Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat wnosi w całości za etap wstępny i za egzamin.
3.
W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części ustnej egzaminu wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 450 zł.
4.
W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 300 zł.
1.
Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2:
1)
za postępowanie kwalifikacyjne, w przypadku gdy kandydat nie później niż na 7 dni przed terminem etapu wstępnego wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2)
za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie został dopuszczony do egzaminu;
3)
za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie stawił się na części pisemnej egzaminu;
4)
za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym;
5)
za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat wycofa wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu.
2.
Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego podlega zwrotowi:
1)
za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpi do części pisemnej egzaminu,
2)
za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpi do tej części egzaminu

- jeżeli niestawiennictwo nastąpi z przyczyn losowych i kandydat złoży udokumentowany wniosek w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu, do których kandydat nie przystąpił.

1.
W przypadkach, o których mowa w § 5, wniesioną opłatę za postępowanie kwalifikacyjne albo odpowiednią jego część zwraca się na podany przez kandydata numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.
2.
Zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, o której mowa w § 5 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego lub jego części, do których kandydat nie przystąpił lub do których nie został dopuszczony.
3.
Zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, o której mowa w § 5 ust. 2, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kandydata wniosku o zwrot wniesionej opłaty.
1.
Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na pośrednika w obrocie nieruchomościami i kandydata na zarządcę nieruchomości wynosi 400 zł.
2.
W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 450 zł.
1.
Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na pośrednika w obrocie nieruchomościami i kandydata na zarządcę nieruchomości podlega zwrotowi w całości, w przypadku gdy kandydat wycofa wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania kwalifikacyjnego.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniesioną opłatę za postępowanie kwalifikacyjne zwraca się na podany przez kandydata numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.
3.
Zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia postępowania.
Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego wynosi:
1)
za przeprowadzenie etapu wstępnego:
a)
dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 4 % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
b)
dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 3,5 % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2)
za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:
a)
dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 6 % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdego egzaminowanego kandydata,
b)
dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 5,5 % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdego egzaminowanego kandydata;
3)
za przeprowadzenie części ustnej egzaminu:
a)
dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 10,5 % opłat, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata,
b)
dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 10 % opłat, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata;
4)
w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego:
a)
dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 10 % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 4,
b)
dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 8 % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 4.
Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata na pośrednika w obrocie nieruchomościami i kandydata na zarządcę nieruchomości wynosi:
1)
dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 7,5 % opłaty, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami;
2)
dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 7 % opłaty, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami;
3)
w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego:
a)
dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 7,5 % opłaty, o której mowa w § 7 ust. 2,
b)
dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 7 % opłaty, o której mowa w § 7 ust. 2.
1.
Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Komisji wynosi 0,5 % opłat, o których mowa w:
1)
§ 4 ust. 1 pkt 1 - za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2)
§ 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 - za każdego egzaminowanego kandydata na rzeczoznawcę majątkowego;
3)
§ 4 ust. 4 i § 7 ust. 2 - za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego;
4)
§ 7 ust. 1 - za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.
2.
Wysokość wynagrodzenia wiceprzewodniczącego Komisji do spraw szacowania nieruchomości wynosi 0,7 % opłat, o których mowa w:
1)
§ 4 ust. 1 pkt 1 - za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2)
§ 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 - za każdego egzaminowanego kandydata na rzeczoznawcę majątkowego;
3)
§ 4 ust. 4 - za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3.
Wysokość wynagrodzenia wiceprzewodniczącego Komisji do spraw pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i wiceprzewodniczącego Komisji do spraw zarządzania nieruchomościami wynosi 0,7 % opłat, o których mowa w:
1)
§ 7 ust. 1 - za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami;
2)
§ 7 ust. 2 - za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. Nr 31, poz. 190 i Nr 163, poz. 1018).

1 § 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. (Dz.U.13.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 stycznia 2013 r.