Opłaty za paszporty konsularne, za wznawianie ich ważności i dokonywanie w nich zmian oraz tryb uiszczania tych opłat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.41.190

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 czerwca 1962 r.
w sprawie opłat za paszporty konsularne, za wznawianie ich ważności i dokonywanie w nich zmian oraz w sprawie trybu uiszczania tych opłat.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. z 1959 r. Nr 36, poz. 224 i z 1962 r. Nr 39, poz. 172) zarządza się, co następuje:
Za wydawanie paszportów konsularnych, wznawianie ich ważności i dokonywanie w nich zmian przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne, a także od podań składanych w tych sprawach uiszcza się opłaty według stawek i w trybie określonych w przepisach o opłatach konsularnych.
Za wznowienie ważności paszportu konsularnego lub dokonanie w nim zmian przez organy krajowe pobiera się opłatę w wysokości 120 zł.
Za przedłużenie przez organy krajowe terminu ważności klauzuli w paszporcie konsularnym opłat się nie pobiera.
Od podań składanych w sprawach, o których mowa w §§ 2 i 3, pobiera się opłatę w wysokości 36 zł.
Organy krajowe upoważnione do wznawiania ważności paszportów konsularnych i dokonywania w nich zmian mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach obniżać opłaty lub od nich zwalniać.
Opłaty, o których mowa w §§ 2 i 4, uiszcza się w trybie określonym w przepisach w sprawie uiszczania opłat paszportowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.