Opłaty za paszport i za paszport tymczasowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1499

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłaty za paszport i za paszport tymczasowy, wydawane przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2)
wysokość opłaty za paszport wydawany przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, zwanej dalej "ustawą".
1. 
Wysokość opłaty za paszport wynosi 140 zł.
2. 
Wysokość opłaty za drugi paszport, o którym mowa w art. 46 ustawy, wynosi 280 zł.
3. 
Wysokość opłaty za paszport tymczasowy wynosi 30 zł.
Wysokość obniżonej opłaty za paszport wynosi:
1)
dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy - 30 zł;
2)
dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-15 oraz w pkt 16 lit. c ustawy - 70 zł;
3)
dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy - 15 zł;
4)
dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy - 35 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. poz. 126), które traci moc z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) wskazującym dzień wejścia w życie tej ustawy.