Opłaty za nadzór nad parcelacją.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 10 października 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat za nadzór nad parcelacją.

Na podstawie cz. 2 art. 25 ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236) oraz w myśl cz. 2 art. 62 i cz. 5 art. 65 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) w brzmieniu, nadanem jej częścią 2 art. 27 powołanej ustawy o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej, zarządza się co następuje:
Opłatę za nadzór nad parcelacją nieruchomości ziemskich, przewidzianą w cz. 2 art. 62 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) w brzmieniu nadanem jej częścią 2 art. 27 ustawy 2 dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 236), oraz w cz. 5 art. 65 tejże ustawy o wykonaniu reformy rolnej wymierzają powiatowe urzędy ziemskie po zatwierdzeniu w pierwszej instancji projektu parcelacji, lub po stwierdzeniu, że z mocy art. 64 lub cz. § art. 65 wspomnianej ustawy o wykonaniu reformy rolnej projekt parcelacji uważa się za zatwierdzony, a w razie gdy parcelacja jest prowadzona w trybie uproszczonym stosownie do rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 534) - po stwierdzeniu, że właściciel objętych parcelacją gruntów zawarł z nabywcami akty kupna-sprzedaży.
Wysokość opłaty wynosi 1% ceny sprzedażnej parcelowanych gruntów, podanej w projekcie parcelacji, a przy parcelacji prowadzonej w trybie uproszczonym ceny sprzedażnej wykazanej w aktach kupna-sprzedaży.
Wysokość opłaty za nadzór nad parcelacja podaje się do wiadomości osoby zobowiązanej do jej uiszczenia zapomocą nakazu płatniczego. Nakazy płatnicze winny zawierać: imię i nazwisko zobowiązanego do zapłaty, wysokość wymierzonej opłaty, termin płatności (§ 5), wskazówkę, że opłata winna być wpłacona za pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczędności na rachunek okręgowego urzędu ziemskiego oraz pouczenie o służącym stronie środku prawnym.
Od nakazu płatniczego służy zobowiązanemu do uiszczenia opłaty za nadzór nad parcelacją prawo odwołania się w ciągu dni 14 licząc od dnia następnego po dniu doręczenia nakazu płatniczego. Odwołanie wnosić należy do okręgowego urzędu ziemskiego za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego.
Opłata za nadzór nad parcelacją winna być uiszczona w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu doręczenia nakazu płatniczego.
W przypadkach, gdy płatnik nie może uiścić w terminie wymierzonej opłać y za nadzór nad parcelacją z powodu nawiedzenia jego gospodarstwa przez klęskę elementarną lub z innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, może powiatowy urząd ziemski według swobodnego uznania zezwolić na uiszczenie opłaty w ratach lub też termin uiszczenia jej odroczyć, o ile przez to nie zmniejszy się pewność ściągnięcia tej opłaty oraz mając na uwadze następujące zasady:
a)
w razie zatwierdzenia projektu parcelacji i wykazu nabywców nie może mieć miejsca odroczenie terminu uiszczenia opłaty natomiast może być uiszczenie opłaty rozłożone na raty najwyżej na przeciąg 6 miesięcy, licząc od 1-go dnia miesiąca następującego po dniu doręczenia nakazu płatniczego;
b)
w razie zatwierdzenia tylko projektu parcelacji może być uiszczenie opłaty rozłożone na raty lub odroczone na ściśle określony przeciąg czasu, nie dłuższy jednak od 1 roku, licząc od dnia płatności należności (§ 5) z tem zastrzeżeniem, że winna ona być uiszczona w ciągu dni 14 licząc od dnia następnego po zatwierdzeniu przez urząd ziemski wykazu nabywców,

Przepis pkt. b) nie wyklucza możności zastosowania postanowień pkt. a) niniejszego paragrafu po zatwierdzeniu przez urząd ziemski wykazu nabywców.

Przy rozłożeniu opłaty za nadzór nad parcelacją na raty lub odroczeniu terminu ich uiszczenia powiatowe urzędy ziemskie winny w odnośnej decyzji zaznaczyć, że od należności rozłożonych na raty lub odroczonych uiścić należy odsetki zwłoki.

Odsetki te nie mogą przekraczać granic od 1/4% do 1/2% miesięcznie od należnej opłaty.

Opłata za nadzór nad parcelacją oraz poszczególne raty tej opłaty nieuiszczone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej, przyczem zalegający z ratą dłużnik traci udzielone mu poprzednio zezwolenie (§ 6) na uiszczenie opłaty w ratach.
Od należności z tytułu opłaty za nadzór nad parcelacją, nieuiszczonych z winy zobowiązanego w terminie płatności, będzie pobierana kara za zwłokę w wysokości, obowiązującej w myśl cz. 1 i 2 art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 342) za okres od 15 dnia po upływie terminu płatności do dnia uiszczenia lub wyegzekwowania tej należności, przyczem niepełny miesiąc wymienionego okresu zwłoki liczyć się będzie za cały.
W przypadku, gdy projekt parcelacji gruntów, od których wymierzono opłatę za nadzór nad parcelacją w myśl niniejszego rozporządzenia zostanie na skutek odwołania uchylony, wymierzona opłata ulega odpisaniu, a uiszczona już opłata zwrotowi.

Jeżeli natomiast projekt parcelacji został na skutek obwołania zmieniony w tym stopniu, że nastąpiła zmiana podstawy wymiaru opłaty za nadzór nad parcelacją (§ 2), wymiar opłaty podlega rewizji a opłata nadpłacona - zwrotowi w odpowiedniej części.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 września 1931 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie opłat za nadzór nad parcelacją (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 686).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze całej Rzeczypospolitej z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego.