Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1875

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 1

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty za:
1)
gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;
2)
substancje wprowadzane w ściekach do wód lub do ziemi;
3)
wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi;
4)
umieszczenie odpadów na składowisku;
5)
pobór wody podziemnej;
6)
pobór wody powierzchniowej śródlądowej;
7)
powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne;
8)
każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.
Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, o których mowa w § 1 pkt 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Jednostkowa stawka opłaty za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:
1)
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) - wynosi 4,28 zł;
2)
chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) - wynosi 1,71 zł;
3)
zawiesiny ogólnej - wynosi 0,52 zł;
4)
sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) - wynosi 0,050 zł;
5)
sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - wynosi 0,0142 zł.
2. 
Jednostkowa stawka opłaty za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi dla:
1)
fenoli lotnych - wynosi 45,55 zł;
2)
heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla - CCl4), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu - CHCl3), 1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu - PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra - wynosi 124,56 zł.
3. 
Jednostkowe stawki opłaty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 mnoży się przez współczynniki różnicujące, o których mowa w ust. 4-7, zależne od rodzaju wprowadzanych ścieków.
4. 
Dla ścieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe, współczynniki różnicujące wynoszą:
1)
0,3 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;
2)
0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.
5. 
Dla ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe wprowadzanych do wód lub do ziemi urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych współczynniki różnicujące wynoszą:
1)
0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;
2)
0,5 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.
6. 
Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń innych niż wymienione w ust. 5 współczynnik różnicujący wynosi 1 - dla jednostkowych stawek opłat określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
7. 
Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa w ust. 4-6, współczynniki różnicujące wynoszą:
1)
0,5 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;
2)
0,7 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.
8. 
Podmiot wprowadzający do wód lub do ziemi mieszaninę ścieków powstałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową ze zmierzoną ilością ścieków pochodzących od innego podmiotu ustala opłatę jako sumę opłat za poszczególne rodzaje ścieków, uwzględniając ich ilości i rodzaje oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.
Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi jednego dam3 (1000 m3) wód chłodniczych wynosi:
1)
0,68 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26°C, a nie przekracza +32°C;
2)
1,36 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32°C, a nie przekracza +35°C;
3)
4,24 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35°C.
1. 
Jednostkowa stawka opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, wynosi:
1)
0,29 zł na jeden rok za jeden m2 powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych;
2)
0,070 zł na jeden rok za jeden m2 powierzchni portów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690), portów morskich i lotnisk;
3)
0,057 zł na jeden rok za jeden m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach, o których mowa w pkt 1;
4)
0,086 zł na jeden rok za jeden m2 powierzchni parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach, o których mowa w pkt 1;
5)
0,041 zł na jeden rok za jeden m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km2.
2. 
Jednostkowe stawki opłaty za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, o których mowa w ust. 1, położonych w miastach o gęstości zaludnienia nieprzekraczającej 1300 osób/km2 oraz położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km2, z wyłączeniem powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, są określone w ust. 1 pkt 1-4.
3. 
Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów wynosi 0,272 zł, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.
Wysokość stawki opłaty za wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych stawek opłat określonych w § 3-6.
1. 
Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, o których mowa w § 1 pkt 4, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Dla rodzajów odpadów o kodach 19 05 99 i 19 06 04 wytwarzanych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem mającym wartość AT4, rozumianą jako aktywność oddychania stanowiącą parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby, poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejsze niż 35% oraz zawartość węgla organicznego mniejszą niż 20% suchej masy wysokość jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku stanowi 0,25 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku określonej dla rodzajów odpadów o tych kodach.
3. 
Spełnienie przez stabilizat parametrów, o których mowa w ust. 2, potwierdza się badaniami laboratoryjnymi wykonanymi raz w miesiącu, a po spełnieniu przez stabilizat wymaganych parametrów w 12 kolejnych próbach - raz na kwartał, przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przy czym próbki do badań pobiera przedstawiciel tego laboratorium.
1. 
Jednostkowa stawka opłaty za pobór jednego m3:
1)
wody podziemnej - wynosi 0,115 zł;
2)
wody powierzchniowej śródlądowej - wynosi 0,057 zł.
2. 
Jeżeli pobrana woda zostanie wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka opłaty za pobór jednego m3:
1)
wody podziemnej - wynosi 0,068 zł;
2)
wody powierzchniowej śródlądowej - wynosi 0,040 zł.
3. 
Jeżeli pobrana woda podziemna zostanie przeznaczona na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo w bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, jednostkowa stawka opłaty za pobór jednego m3 tej wody wynosi 0,097 zł.
4. 
Jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 1-3, mnoży się przez współczynniki różnicujące określone w ust. 5 - dla poboru wody podziemnej oraz określone w ust. 6 i ust. 10 - dla poboru wody powierzchniowej śródlądowej, zależne od:
1)
jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości;
2)
części obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody.
5. 
W przypadku poboru wody podziemnej współczynniki różnicujące wynoszą:
1)
2 - jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania niewymienionym w pkt 2-5;
2)
1,25 - jeżeli woda podlega procesom odżelaziania lub utleniania;
3)
1 - jeżeli woda podlega procesom odmanganiania;
4)
0,5 - jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji;
5)
0,3 - jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.
6. 
W przypadku poboru wody powierzchniowej śródlądowej współczynniki różnicujące wynoszą:
1)
2,8:
a)
jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania,
b)
przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających,
c)
jeżeli są stosowane inne procesy uzdatniania niewymienione w lit. b oraz w pkt 2-4;
2)
2 - przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub infiltracji;
3)
1 - przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy stosowaniu odżelaziania lub odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych;
4)
0,6 - przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.
7. 
Jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej stosuje się dwa lub więcej spośród procesów wymienionych w ust. 5 lub w ust. 6, przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy.
8. 
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska prowadzi, za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069 oraz z 2015 r. poz. 978), pomiar ilości wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej uzdatnionej różnymi sposobami, opłaty ustala się z uwzględnieniem ilości wody uzdatnionej poszczególnymi sposobami.
9. 
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, dokonujący poboru wody podziemnej lub poboru wody powierzchniowej śródlądowej, uzdatnia części pobranej wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru za pomocą przyrządów, o których mowa w ust. 8, za miarodajny przy ustalaniu opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najwyższy.
10. 
Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych śródlądowych dla części obszarów kraju, określonych jako obszary działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej w:
1)
Gdańsku - wynoszą 1;
2)
Gliwicach - wynoszą 1,2;
3)
Krakowie - wynoszą 1,2;
4)
Poznaniu - wynoszą 1,1;
5)
Szczecinie - wynoszą 1;
6)
Warszawie:
a)
na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego - wynoszą 1,1,
b)
na pozostałym obszarze - wynoszą 1;
7)
Wrocławiu - wynoszą 1,2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA 

Tabela A

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.Rodzaje gazów lub pyłówJednostkowa stawka w zł/kg
123
1Akrylonitryl (aerozol)44,48
2Aldehydy alifatyczne i ich pochodne1,31
3Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,31
4Alkohole alifatyczne i ich pochodne1,31
5Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,31
6Aminy i ich pochodne1,31
7Amoniak0,45
8Arsen1)388,99
9Azbest388,99
10Benzen8,88
11Benzo/a/piren388,99
12Bizmut1)18,53
13Cer1)138,92
14Chlorek winylu (w fazie gazowej)22,24
15Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217194,49
16Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC61,58
17Chrom1)55,60
18Cyna1)5,83
19Cynk1)5,83
20Tetrachlorek węgla197,07
21Dwusiarczek węgla2,14
22Dwutlenek siarki0,54
23Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)0,30
24Etery i ich pochodne1,31
25Halony: 1211, 1301, 2402194,49
26Halony2)1,31
27Heksafluorek siarki30,79
28Kadm1)194,49
29Ketony i ich pochodne1,31
30Kobalt1)55,60
31Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki1,31
32Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 2)1,31
33Mangan1)22,24
34Metan (stawka w zł/Mg)0,30
35Molibden1)13,09
36Nikiel1)388,99
37Oleje (mgła olejowa)1,31
38Ołów1)44,48
39Organiczne pochodne związków siarki1,31
40Perfluorowęglowodory30,79
41Pierwiastki metaliczne i ich związki3)1,31
42Pierwiastki niemetaliczne1,31
43Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)87,81
44Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności4)388,99
45Polichlorowane bifenyle194,49
46Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych0,36
47Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)1,50
48Pyły nawozów sztucznych1,50
49Pyły polimerów0,59
50Pyły środków powierzchniowo czynnych1,50
51Pyły węgla brunatnego0,59
52Pyły węglowo-grafitowe, sadza1,50
53Pyły ze spalania paliw0,36
54Pyły pozostałe0,59
55Rtęć1)194,49
56Sole niemetali2)1,31
57Substancje organiczne5)6,52
58Tlenek węgla0,11
59Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)0,54
60Tlenki niemetali2)1,31
611,1,1-trójchloroetan194,49
62Węglowodory alifatyczne i ich pochodne2)0,11
63Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne2)1,47
64Wodorofluorowęglowodory30,79
65Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe1,31
66Związki heterocykliczne1,31
67Związki izocykliczne1,31

Objaśnienia:

1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.

2) Z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych.

3) Z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.

4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:

1) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna -1;

2) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna - 0,5;

3) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

4) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

5) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

6) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna - 0,01;

7) Oktachlorodibenzodioksyna - 0,001;

8) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran - 0,1;

9) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,5;

10) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,05;

11) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

12) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

13) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

14) 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

15) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran - 0,01;

16) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran - 0,01;

17) Oktachlorodibenzofuran - 0,001.

5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne związki organiczne, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; stawka opłaty dotyczy instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi.

Uwaga:

W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

1) powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,

2) z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,

3) z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

4) z chowu lub hodowli drobiu

- jednostkowe stawki opłaty są określone odpowiednio w tabelach B-E.

Tabela В

Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych1)

Lp.Rodzaj operacji technicznejJednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej2)
123
1Napełnianie zbiorników z dachem stałym6,07
2Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym0,36
3Napełnianie zbiorników podziemnych3,22
4Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw3,22
5Napełnianie cystern kolejowych2,49
6Napełnianie cystern samochodowych1,75
7Napełnianie zbiorników pojazdów3,59

Objaśnienia:

1) Do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji η (%), stosuje się współczynnik (100 - η)/100. Łączna stawka opłaty za gazy wprowadzane do powietrza obejmujące: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe i aromatyczne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka benzyny silnikowej - 1 Mg.

Tabela С

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane1)

Lp.Rodzaje kotłówNominalna moc cieplna kotła w MWJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa2)
1234
IKotły opalane węglem kamiennym
1Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym≤ 318,16 zł/Mg
> 3 i ≤ 516,99 zł/Mg
2Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego≤ 528,14 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 531,51 zł/Mg
4Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 523,92 zł/Mg
5Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 535,20 zł/Mg
IIKotły opalane koksem
1Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 524,15 zł/Mg
2Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 519,35 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 527,76 zł/Mg
IIIKotły opalane drewnem≤ 54,64 zł/Mg
IVKotły opalane olejem
1Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)≤ 59,60 zł/Mg
2Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1 %)≤ 511,80 zł/Mg
3Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)≤ 518,70 zł/Mg
4Olej napędowy≤ 59,25 zł/Mg
VKotły opalane paliwem gazowym
1Gaz ziemny wysokometanowy≤ 1,41372,73 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51715,11 zł/106 m3
2Gaz ziemny zaazotowany≤ 1,4959,83 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51202,10 zł/106 m3
3Gaz płynny propan-butan≤ 51,85 zł/Mg

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu i tlenek węgla, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg lub 106 m3.

Tabela D

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych1)

Lp.Rodzaj silnika spalinowegoJednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa2)
benzyny silnikowej3) BSgazu płynnego propan-butan LPGsprężonego gazu ziemnego CNG4)

(silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)

sprężonego gazu ziemnego CNG4)

(silniki przebudowane)

oleju napędowego

ON

biodiesla5) BD
12345678
1.Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.78,2750,20--21,3717,43
2.Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)29,7243,28--12,3911,08
3.Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)19,8828,45--12,3911,08
4Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)12,9418,4211,6013,749,558,49
5Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)6,739,255,876,975,464,52
6Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)5,968,365,105,913,863,12
7Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.72,6348,17--25,2921,43
8Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. -30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)38,3742,65--15,5113,99
9Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. -30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)22,9225,16--15,5113,99
10Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)14,8216,3212,9015,2711,7110,61
11Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)7,788,376,577,806,705,71
12Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)7,227,606,047,084,583,83
13Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.98,15---51,0047,14
14Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.----59,1853,55
15Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)---15,6521,3816,13
16Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.-30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)---12,6516,7112,51
17Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)--7,3310,4212,238,75
18Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)--6,127,968,876,04
19Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)--4,495,246,164,12
20Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.----52,9950,01
21Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)----42,1438,35
22Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)----28,7126,47
23Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)----16,2614,62
24Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r.275,9146,22--53,5649,64
25Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)275,9146,22--42,1438,36
26Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)203,2546,22--28,7326,47
27Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)----16,2914,62
28Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.----49,8846,19
29Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)----18,6318,29
30Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.----49,8546,10
31Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)----22,5620,59
32Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach78,2750,20--21,3717,43

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadzę, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w Tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg.

3) Dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10% masy. W przypadku stosowania benzyny o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru: stawka jednostkowa dla biopaliwa = stawka jednostkowa (BS) x [1 - 0,072 x (y - 10)/100],

w którym:

у - oznacza zawartość biokomponentu w mieszaninie podawaną w % masy,

stawka jednostkowa (BS) - oznacza stawkę dla benzyny silnikowej w zł.

4) Dotyczy także biometanu.

5) Dotyczy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przypadku stosowania mieszaniny estrów z olejem napędowym stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:

stawka jednostkowa dla mieszaniny = stawka jednostkowa (ON) - x ´ [stawka jednostkowa (ON) - stawka jednostkowa (BD)]/100, w którym:

x - oznacza procentową zawartość biodiesla w mieszaninie podawaną w % masy,

stawka jednostkowa (ON) - oznacza stawkę dla oleju napędowego w zł,

stawka jednostkowa (BD) - oznacza stawkę dla biodiesla w zł.

6) Dla liczb porządkowych oznaczonych oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D, wysokość opłaty należy ustalić na zasadach ogólnych z wykorzystaniem tabeli A. Oznacza to, że należy określić wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki uzyskując kwotę całej opłaty.

7) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, 2, 3, 4 lub 5 jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi dla:

1) samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe w serii 01 lub późniejszej poprawek do Regulaminu 83 EKG ONZ, albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,

2) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg w serii 02 (poziom wymagań A) lub późniejszej poprawek do Regulaminu 49 EKG ONZ, albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.

8) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I, etapu II lub etapu IIIA jest wyciąg ze świadectwa homologacji, kopia certyfikatu homologacji typu silnika lub odpowiadający im dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację silnika w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. poz. 588) i w Regulaminie nr 96 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników z zapłonem samoczynnym (ZS) przeznaczonych do montażu w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w nie drogowych maszynach ruchomych w zakresie emisji zanieczyszczeń przez silnik (Dz. Urz. UE L 88 z 22.03.2014, str. 1) dostępny pod adresem: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014X0322(01)&from=PL.

Tabela E

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu1)

Lp.System chowu lub hodowli drobiuJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok)2)
123
IStada reprodukcyjne
1System bezklatkowy, ściółkowykury nieśne16,26
kury mięsne25,08
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówkury nieśne10,79
kury mięsne18,05
IIKury nieśne
1System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchodyzbiornik nienapowietrzany12,19
zbiornik napowietrzany18,01
2System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów9,14
3System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów7,22
4System bezklatkowy, ściółkowy17,18
5System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów10,79
IIIBrojlery kurze
1System bezklatkowy, ściółkowy12,60
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów5,85
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów5,02
IVKurczęta (odchowanie)
1System bezklatkowy, ściółkowy15,51
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów8,08
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów6,18
VIndyki

System bezklatkowy, ściółkowy

39,21
VIPerlice

System bezklatkowy, ściółkowy

42,00
VIIGęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

20,23

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: amoniak, pył, siarkowodór (występujący pod liczbą porządkową "Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki"), wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim; jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu.

Uwaga:

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru:

O = q x k x t x 10-4,

w którym:

O - oznacza opłatę za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,

q - oznacza jednostkową stawkę opłaty określona w tabeli E,

k - oznacza liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystaną w procesie produkcyjnym,

t - oznacza faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku,

10-4 - oznacza mnożnik uwzględniający to, że jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E odniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu wyrażony jest jako procentowa część roku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5  

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU

Lp.Kod

odpadów 1)

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadówJednostkowa stawka opłaty w zł/Mg w latach
20182019 2)2020 2)

i kolejnych

123456
1.01Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
2.01 01Odpady z wydobywania kopalin
3.01 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)19,64 3)20,03
4.01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali12,67 3)12,92
5.01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu12,67 3)12,92
6.01 03Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
7.01 03 04*Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania63,0364,29
8.01 03 05*Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)63,0364,29
9.01 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 8119,63 3)20,02
10.01 03 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali63,0364,29
11.01 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 0719,64 3)20,03
12.01 03 09Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 1019,64 3)20,03
13.01 03 10*Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 0763,0364,29
14.01 03 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne57,9559,11
15.01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 8011,19 3)11,41
16.01 03 99Inne niewymienione odpady12,67 3)12,92
17.01 04Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
18.01 04 07*Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali63,0364,29
19.01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 0712,67 3)12,92
20.01 04 09Odpadowe piaski i iły12,67 3)12,92
21.01 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 0763,03 3)64,29
22.01 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 0712,67 3)12,92
23.01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 1111,67 3)11,90
24.01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 0712,67 3)12,92
25.01 04 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne57,95 4)59,11
26.01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 8011,67 3)11,90
27.01 04 82*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne57,95 4)59,11
28.01 04 83Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 8211,67 3)11,90
29.01 04 84*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne57,95 4)59,11
30.01 04 85Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 8411,67 3)11,90
31.01 04 99Inne niewymienione odpady12,67 3)12,92
32.01 05Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
33.01 05 04Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej12,67 3)12,92
34.01 05 05*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową63,03 5)64,29
35.01 05 06*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
36.01 05 07Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0612,67 3)12,92
37.01 05 08Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0619,64 3)20,03
38.01 05 99Inne niewymienione odpady12,67 3)12,92
39.02Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
40.02 01Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
41.02 01 01Osady z mycia i czyszczenia19,64 4)20,03
42.02 01 02Odpadowa tkanka zwierzęca165,54 6)168,85
43.02 01 03Odpadowa masa roślinna120,76 6)123,18
44.02 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)19,6420,03
45.02 01 06Odchody zwierzęce63,03 6)64,29
46.02 01 07Odpady z gospodarki leśnej120,76 6)123,18
47.02 01 08*Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne165,54168,85
48.02 01 09Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 0863,0364,29
49.02 01 10Odpady metalowe12,6712,92
50.02 01 80*Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne165,54168,85
51.02 01 81Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80165,54168,85
52.02 01 82Zwierzęta padłe i ubite z konieczności165,54168,85
53.02 01 83Odpady z upraw hydroponicznych19,64 6)20,03
54.02 01 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
55.02 02Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
56.02 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców19,64 4)20,03
57.02 02 02Odpadowa tkanka zwierzęca63,03 6)64,29
58.02 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa63,03 6)64,29
59.02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków63,03 4)64,29
60.02 02 80*Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne165,54168,85
61.02 02 81Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80165,54168,85
62.02 02 82Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80165,54 6)168,85
63.02 02 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
64.02 03Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
65.02 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców12,67 6)12,92
66.02 03 02Odpady konserwantów19,6420,03
67.02 03 03Odpady poekstrakcyjne19,6420,03
68.02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa19,64 6)20,03
69.02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków19,64 4)20,03
70.02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)12,67 6)12,92
71.02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych12,67 6)12,92
72.02 03 82Odpady tytoniowe19,64 6)20,03
73.02 03 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
74.02 04Odpady z przemysłu cukrowniczego
75.02 04 01Osady z oczyszczania i mycia buraków12,67 4)12,92
76.02 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)12,6712,92
77.02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków12,6712,92
78.02 04 80Wysłodki12,67 6)12,92
79.02 04 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
80.02 05Odpady z przemysłu mleczarskiego
81.02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania19,64 6)20,03
82.02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków19,64 5)20,03
83.02 05 80Odpadowa serwatka19,64 6)20,03
84.02 05 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
85.02 06Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
86.02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa19,64 6)20,03
87.02 06 02Odpady konserwantów19,6420,03
88.02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków19,64 4)20,03
89.02 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze19,64 6)20,03
90.02 06 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
91.02 07Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
92.02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców12,67 6)12,92
93.02 07 02Odpady z destylacji spirytualiów63,0364,29
94.02 07 03Odpady z procesów chemicznych63,0364,29
95.02 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa19,64 6)20,03
96.02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków63,03 4)64,29
97.02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary19,64 6)20,03
98.02 07 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
99.03Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
100.03 01Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
101.03 01 01Odpady kory i korka63,03 6)64,29
102.03 01 04*Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
103.03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0463,03 6)64,29
104.03 01 80*Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
105.03 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 8063,0364,29
106.03 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków63,03 4)64,29
107.03 01 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
108.03 02Odpady powstające przy konserwacji drewna
109.03 02 01*Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych63,0364,29
110.03 02 02*Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne165,54168,85
111.03 02 03*Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna63,0364,29
112.03 02 04*Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna63,0364,29
113.03 02 05*Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
114.03 02 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
115.03 03Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
116.03 03 01Odpady z kory i drewna63,03 6)64,29
117.03 03 02Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)63,03 4)64,29
118.03 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury63,03 4)64,29
119.03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury12,67 4)12,92
120.03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu63,03 6)64,29
121.03 03 09Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)63,03 4)64,29
122.03 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji12,67 6)12,92
123.03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 1063,03 4)64,29
124.03 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem63,03 4)64,29
125.03 03 81Szlamy z innych procesów bielenia63,03 4)64,29
126.03 03 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
127.04Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
128.04 01Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
129.04 01 01Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)63,0364,29
130.04 01 02Odpady z wapnienia63,0364,29
131.04 01 03*Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)165,54168,85
132.04 01 04Brzeczka garbująca zawierająca chrom63,03 4)64,29
133.04 01 05Brzeczka garbująca niezawierająca chromu19,64 4)20,03
134.04 01 06Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków63,03 4)64,29
135.04 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków19,64 4)20,03
136.04 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)63,0364,29
137.04 01 09Odpady z polerowania i wykańczania12,6712,92
138.04 01 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
139.04 02Odpady z przemysłu tekstylnego
140.04 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)19,6420,03
141.04 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)19,64 6)20,03
142.04 02 14*Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne63,0364,29
143.04 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 1419,6420,03
144.04 02 16*Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
145.04 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 1619,6420,03
146.04 02 19*Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
147.04 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 1919,64 4)20,03
148.04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych12,6712,92
149.04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych12,6712,92
150.04 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych19,6420,03
151.04 02 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
152.05Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
153.05 01Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
154.05 01 02*Osady z odsalania63,03 4)64,29
155.05 01 03*Osady z dna zbiorników165,54 4)168,85
156.05 01 04*Kwaśne szlamy z procesów alkilowania165,54168,85
157.05 01 05*Wycieki ropy naftowej165,54 6)168,85
158.05 01 06*Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń63,03 4)64,29
159.05 01 07*Kwaśne smoły165,54168,85
160.05 01 08*Inne smoły63,0364,29
161.05 01 09*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
162.05 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 0963,03 4)64,29
163.05 01 11*Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw165,54168,85
164.05 01 12*Ropa naftowa zawierająca kwasy165,54 6)168,85
165.05 01 13Osady z uzdatniania wody kotłowej19,64 4)20,03
166.05 01 14Odpady z kolumn chłodniczych19,6420,03
167.05 01 15*Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)63,0364,29
168.05 01 16Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej19,6420,03
169.05 01 17Bitum19,6420,03
170.05 01 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
171.05 06Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
172.05 06 01*Kwaśne smoły165,54168,85
173.05 06 03*Inne smoły63,0364,29
174.05 06 04Odpady z kolumn chłodniczych19,6420,03
175.05 06 80*Odpady ciekłe zawierające fenole165,54 6)168,85
176.05 06 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
177.05 07Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
178.05 07 01*Osady zawierające rtęć165,54168,85
179.05 07 02Odpady zawierające siarkę63,0364,29
180.05 07 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
181.06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
182.06 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
183.06 01 01*Kwas siarkowy i siarkawy63,03 6)64,29
184.06 01 02*Kwas chlorowodorowy63,03 6)64,29
185.06 01 03*Kwas fluorowodorowy63,03 6)64,29
186.06 01 04*Kwas fosforowy i fosforawy19,64 6)20,03
187.06 01 05*Kwas azotowy i azotawy63,03 6)64,29
188.06 01 06*Inne kwasy63,03 6)64,29
189.06 01 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
190.06 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
191.06 02 01*Wodorotlenek wapniowy63,0364,29
192.06 02 03*Wodorotlenek amonowy63,03 6)64,29
193.06 02 04*Wodorotlenek sodowy i potasowy63,0364,29
194.06 02 05*Inne wodorotlenki63,0364,29
195.06 02 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
196.06 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
197.06 03 11*Sole i roztwory zawierające cyjanki165,54 5)168,85
198.06 03 13*Sole i roztwory zawierające metale ciężkie165,54 5)168,85
199.06 03 14Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 1363,03 5)64,29
200.06 03 15*Tlenki metali zawierające metale ciężkie165,54168,85
201.06 03 16Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 1563,0364,29
202.06 03 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
203.06 04Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
204.06 04 03*Odpady zawierające arsen151,87154,91
205.06 04 04*Odpady zawierające rtęć165,54168,85
206.06 04 05*Odpady zawierające inne metale ciężkie165,54168,85
207.06 04 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
208.06 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
209.06 05 02*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
210.06 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 0263,03 4)64,29
211.06 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
212.06 06 02*Odpady zawierające niebezpieczne siarczki165,54168,85
213.06 06 03Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 0263,0364,29
214.06 06 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
215.06 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
216.06 07 01*Odpady azbestowe z elektrolizy55,4356,54
217.06 07 02*Węgiel aktywny z produkcji chloru63,0364,29
218.06 07 03*Osady siarczanu baru zawierające rtęć165,54 4)168,85
219.06 07 04*Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)165,54 6)168,85
220.06 07 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
221.06 08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
222.06 08 02*Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany63,0364,29
223.06 08 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
224.06 09Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
225.06 09 02Żużel fosforowy63,0364,29
226.06 09 03*Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi151,87154,91
227.06 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 8018,0918,45
228.06 09 80Fosfogipsy11,6711,90
229.06 09 81Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)11,6711,90
230.06 09 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
231.06 10Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
232.06 10 02*Odpady zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
233.06 10 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
234.06 11Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
235.06 11 01Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu19,6420,03
236.06 11 80Odpady z produkcji związków cyrkonu19,6420,03
237.06 11 81Odpady z produkcji związków chromu57,9559,11
238.06 11 82Odpady z produkcji związków kobaltu63,0364,29
239.06 11 83Odpadowy siarczan żelazowy19,6420,03
240.06 11 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
241.06 13Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
242.06 13 01*Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy165,54 5)168,85
243.06 13 02*Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)63,0364,29
244.06 13 03Czysta sadza12,6712,92
245.06 13 04*Odpady z przetwarzania azbestu55,4356,54
246.06 13 05*Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi63,0364,29
247.06 13 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
248.07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
249.07 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
250.07 01 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste165,54 5)168,85
251.07 01 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
252.07 01 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
253.07 01 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców165,54168,85
254.07 01 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne165,54168,85
255.07 01 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców165,54 4)168,85
256.07 01 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne165,54 4)168,85
257.07 01 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
258.07 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 1163,03 4)64,29
259.07 01 80Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)63,0364,29
260.07 01 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
261.07 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
262.07 02 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste165,54 5)168,85
263.07 02 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
264.07 02 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
265.07 02 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców165,54168,85
266.07 02 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne165,54168,85
267.07 02 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców165,54 4)168,85
268.07 02 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne165,54 4)168,85
269.07 02 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
270.07 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 1163,03 4)64,29
271.07 02 13Odpady tworzyw sztucznych120,76123,18
272.07 02 14*Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)63,0364,29
273.07 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 1419,6420,03
274.07 02 16*Odpady zawierające niebezpieczne silikony63,0364,29
275.07 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 1619,6420,03
276.07 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy63,0364,29
277.07 02 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
278.07 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
279.07 03 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste165,54 4)168,85
280.07 03 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
281.07 03 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
282.07 03 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców165,54168,85
283.07 03 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne165,54168,85
284.07 03 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców165,54 4)168,85
285.07 03 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne165,54 4)168,85
286.07 03 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
287.07 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 1163,03 4)64,29
288.07 03 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
289.07 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
290.07 04 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste165,54 5)168,85
291.07 04 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
292.07 04 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
293.07 04 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców165,54 4)168,85
294.07 04 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne165,54 4)168,85
295.07 04 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców165,54 4)168,85
296.07 04 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne165,54 4)168,85
297.07 04 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
298.07 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 1163,03 4)64,29
299.07 04 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne165,54168,85
300.07 04 80*Przeterminowane środki ochrony roślin165,54 5)168,85
301.07 04 81Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 8063,03 5)64,29
302.07 04 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
303.07 05Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
304.07 05 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste165,54 5)168,85
305.07 05 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
306.07 05 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
307.07 05 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców165,54168,85
308.07 05 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne165,54168,85
309.07 05 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców165,54 4)168,85
310.07 05 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne165,54 4)168,85
311.07 05 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
312.07 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 1163,03 4)64,29
313.07 05 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne165,54168,85
314.07 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 1363,0364,29
315.07 05 80*Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne165,54 6)168,85
316.07 05 81Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 8063,03 6)64,29
317.07 05 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
318.07 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
319.07 06 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste165,54 5)168,85
320.07 06 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
321.07 06 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
322.07 06 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców165,54168,85
323.07 06 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne165,54168,85
324.07 06 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców165,54 4)168,85
325.07 06 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne165,54 4)168,85
326.07 06 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
327.07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 1163,03 4)64,29
328.07 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju63,0364,29
329.07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek19,6420,03
330.07 06 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
331.07 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
332.07 07 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste165,54 5)168,85
333.07 07 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
334.07 07 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste165,54 6)168,85
335.07 07 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców165,54168,85
336.07 07 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne165,54168,85
337.07 07 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców165,54 4)168,85
338.07 07 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne165,54 4)168,85
339.07 07 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
340.07 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 1163,03 4)64,29
341.07 07 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
342.08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
343.08 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
344.08 01 11*Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne165,54168,85
345.08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1163,0364,29
346.08 01 13*Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
347.08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1363,03 4)64,29
348.08 01 15*Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
349.08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 1519,64 4)20,03
350.08 01 17*Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
351.08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1719,64 4)20,03
352.08 01 19*Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
353.08 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 1919,64 4)20,03
354.08 01 21*Zmywacz farb lub lakierów63,0364,29
355.08 01 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
356.08 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
357.08 02 01Odpady proszków powlekających19,6420,03
358.08 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne12,67 4)12,92
359.08 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne12,67 4)12,92
360.08 02 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
361.08 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
362.08 03 07Szlamy wodne zawierające farby drukarskie19,64 4)20,03
363.08 03 08Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie19,64 6)20,03
364.08 03 12*Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
365.08 03 13Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1219,6420,03
366.08 03 14*Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
367.08 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1419,6420,03
368.08 03 16*Zużyte roztwory trawiące63,03 4)64,29
369.08 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne165,54168,85
370.08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 1763,0364,29
371.08 03 19*Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne165,54 6)168,85
372.08 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 1963,03 6)64,29
373.08 03 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
374.08 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
375.08 04 09*Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne165,54168,85
376.08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 0963,0364,29
377.08 04 11*Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne165,54168,85
378.08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1163,0364,29
379.08 04 13*Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
380.08 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1319,64 4)20,03
381.08 04 15*Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne165,54 6)168,85
382.08 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1563,03 6)64,29
383.08 04 17*Olej żywiczny165,54168,85
384.08 04 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
385.08 05Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
386.08 05 01*Odpady izocyjanianów165,54168,85
387.09Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
388.09 01Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
389.09 01 01*Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów165,54 6)168,85
390.09 01 02*Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych165,54 6)168,85
391.09 01 03*Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach165,54 6)168,85
392.09 01 04*Roztwory utrwalaczy165,54 6)168,85
393.09 01 05*Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających165,54 6)168,85
394.09 01 06*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro165,54 4)168,85
395.09 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra19,6420,03
396.09 01 08Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra19,6420,03
397.09 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii12,6712,92
398.09 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 0319,6420,03
399.09 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 1112,6712,92
400.09 01 13*Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06165,54 6)168,85
401.09 01 80*Przeterminowane odczynniki fotograficzne165,54168,85
402.09 01 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
403.10Odpady z procesów termicznych
404.10 01Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
405.10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)19,6420,03
406.10 01 02Popioły lotne z węgla19,6420,03
407.10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej18,0918,45
408.10 01 04*Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych63,0364,29
409.10 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych11,6711,90
410.10 01 07Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu11,67 4)11,90
411.10 01 09*Kwas siarkowy63,03 6)64,29
412.10 01 13*Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo63,0364,29
413.10 01 14*Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
414.10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1419,6420,03
415.10 01 16*Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
416.10 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1619,6420,03
417.10 01 18*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
418.10 01 19Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 1819,6420,03
419.10 01 20*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
420.10 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 2019,64 4)20,03
421.10 01 22*Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
422.10 01 23Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 2219,64 4)20,03
423.10 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)19,6420,03
424.10 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni19,6420,03
425.10 01 26Odpady z uzdatniania wody chłodzącej19,64 4)20,03
426.10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych18,09 4)18,45
427.10 01 81Mikrosfery z popiołów lotnych12,6712,92
428.10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)18,0918,45
429.10 01 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
430.10 02Odpady z hutnictwa żelaza i stali
431.10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)19,6420,03
432.10 02 02Nieprzerobione żużle z innych procesów19,6420,03
433.10 02 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
434.10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 0712,6712,92
435.10 02 10Zgorzelina walcownicza19,6420,03
436.10 02 11*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje63,03 4)64,29
437.10 02 12Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 1112,67 4)12,92
438.10 02 13*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
439.10 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 1319,64 4)20,03
440.10 02 15Inne szlamy i osady pofiltracyjne19,64 4)20,03
441.10 02 80Zgary z hutnictwa żelaza19,6420,03
442.10 02 81Odpadowy siarczan żelazawy19,6420,03
443.10 02 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
444.10 03Odpady z hutnictwa aluminium
445.10 03 02Odpadowe anody19,6420,03
446.10 03 04*Żużle z produkcji pierwotnej63,0364,29
447.10 03 05Odpady tlenku glinu63,0364,29
448.10 03 08*Słone żużle z produkcji wtórnej63,0364,29
449.10 03 09*Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej63,0364,29
450.10 03 15*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach63,0364,29
451.10 03 16Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 1519,6420,03
452.10 03 17*Odpady zawierające smołę z produkcji anod63,0364,29
453.10 03 18Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 1719,6420,03
454.10 03 19*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
455.10 03 20Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 1919,6420,03
456.10 03 21*Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
457.10 03 22Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 2119,6420,03
458.10 03 23*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
459.10 03 24Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2319,6420,03
460.10 03 25*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
461.10 03 26Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2519,64 4)20,03
462.10 03 27*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje63,0364,29
463.10 03 28Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 2719,64 4)20,03
464.10 03 29*Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
465.10 03 30Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 2919,6420,03
466.10 03 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
467.10 04Odpady z hutnictwa ołowiu
468.10 04 01*Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej63,0364,29
469.10 04 02*Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej63,0364,29
470.10 04 03*Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)165,54168,85
471.10 04 04*Pyły z gazów odlotowych165,54168,85
472.10 04 05*Inne cząstki i pyły63,0364,29
473.10 04 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych165,54168,85
474.10 04 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych165,54 4)168,85
475.10 04 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje63,03 4)64,29
476.10 04 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 0919,64 4)20,03
477.10 04 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
478.10 05Odpady z hutnictwa cynku
479.10 05 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)63,0364,29
480.10 05 03*Pyły z gazów odlotowych165,54168,85
481.10 05 04Inne cząstki i pyły63,0364,29
482.10 05 05*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych165,54168,85
483.10 05 06*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych165,54 4)168,85
484.10 05 08*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje63,03 4)64,29
485.10 05 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 0819,64 4)20,03
486.10 05 10*Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach63,0364,29
487.10 05 11Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 1019,6420,03
488.10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych19,6420,03
489.10 05 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
490.10 06Odpady z hutnictwa miedzi
491.10 06 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej19,6420,03
492.10 06 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej19,6420,03
493.10 06 03*Pyły z gazów odlotowych63,0364,29
494.10 06 04Inne cząstki i pyły19,6420,03
495.10 06 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych63,0364,29
496.10 06 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych63,03 4)64,29
497.10 06 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje19,64 4)20,03
498.10 06 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 0919,64 4)20,03
499.10 06 80Żużle szybowe i granulowane12,6712,92
500.10 06 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
501.10 07Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
502.10 07 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej19,6420,03
503.10 07 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej19,6420,03
504.10 07 03Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych19,6420,03
505.10 07 04Inne cząstki i pyły19,6420,03
506.10 07 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych19,64 4)20,03
507.10 07 07*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje63,03 4)64,29
508.10 07 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 0719,64 4)20,03
509.10 07 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
510.10 08Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
511.10 08 04Cząstki i pyły63,0364,29
512.10 08 08*Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej165,54168,85
513.10 08 09Inne żużle63,0364,29
514.10 08 10*Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach63,0364,29
515.10 08 11Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 1019,6420,03
516.10 08 12*Odpady zawierające smołę z produkcji anod63,0364,29
517.10 08 13Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 1219,6420,03
518.10 08 14Odpadowe anody19,6420,03
519.10 08 15*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
520.10 08 16Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1519,6420,03
521.10 08 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
522.10 08 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1763,03 4)64,29
523.10 08 19*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje63,03 4)64,29
524.10 08 20Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 1919,64 4)20,03
525.10 08 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
526.10 09Odpady z odlewnictwa żelaza
527.10 09 03Żużle odlewnicze19,6420,03
528.10 09 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
529.10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 0519,6420,03
530.10 09 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
531.10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 0719,6420,03
532.10 09 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
533.10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 0919,6420,03
534.10 09 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
535.10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 1119,6420,03
536.10 09 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
537.10 09 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 1319,6420,03
538.10 09 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów63,0364,29
539.10 09 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 1519,6420,03
540.10 09 80Wybrakowane wyroby żeliwne19,6420,03
541.10 09 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
542.10 10Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
543.10 10 03Zgary i żużle odlewnicze19,6420,03
544.10 10 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
545.10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 0519,6420,03
546.10 10 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
547.10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 0719,6420,03
548.10 10 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
549.10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 0919,6420,03
550.10 10 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
551.10 10 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 1119,6420,03
552.10 10 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
553.10 10 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 1319,6420,03
554.10 10 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów63,0364,29
555.10 10 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 1519,6420,03
556.10 10 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
557.10 11Odpady z hutnictwa szkła
558.10 11 03Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego63,0364,29
559.10 11 05Cząstki i pyły63,0364,29
560.10 11 09*Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
561.10 11 10Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 0919,6420,03
562.10 11 11*Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)165,54168,85
563.10 11 12Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 1163,0364,29
564.10 11 13*Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
565.10 11 14Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 1363,03 4)64,29
566.10 11 15*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
567.10 11 16Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1519,6420,03
568.10 11 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
569.10 11 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1719,64 4)20,03
570.10 11 19*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
571.10 11 20Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 1919,6420,03
572.10 11 80Szlamy fluorokrzemianowe165,54 4)168,85
573.10 11 81*Odpady zawierające azbest55,4356,54
574.10 11 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
575.10 12Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)
576.10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej12,6712,92
577.10 12 03Cząstki i pyły63,0364,29
578.10 12 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych19,64 4)20,03
579.10 12 06Zużyte formy12,6712,92
580.10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)12,6712,92
581.10 12 09*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
582.10 12 10Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 0919,6420,03
583.10 12 11*Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie63,0364,29
584.10 12 12Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 1119,6420,03
585.10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków19,64 4)20,03
586.10 12 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
587.10 13Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
588.10 13 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej12,6712,92
589.10 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego19,6420,03
590.10 13 06Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)63,0364,29
591.10 13 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych19,64 4)20,03
592.10 13 09*Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych55,4356,54
593.10 13 10Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 0957,9559,11
594.10 13 11Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 1012,6712,92
595.10 13 12*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
596.10 13 13Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 1219,6420,03
597.10 13 14Odpady betonowe i szlam betonowy12,67 4)12,92
598.10 13 80Odpady z produkcji cementu12,6712,92
599.10 13 81Odpady z produkcji gipsu12,6712,92
600.10 13 82Wybrakowane wyroby12,6712,92
601.10 13 99Inne niewymienione odpady12,6712,92
602.10 14Odpady z krematoriów
603.10 14 01*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć165,54168,85
604.10 80Odpady z produkcji żelazostopów
605.10 80 01Żużle z produkcji żelazokrzemu19,6420,03
606.10 80 02Pyły z produkcji żelazokrzemu165,54168,85
607.10 80 03Żużle z produkcji żelazochromu63,0364,29
608.10 80 04Pyły z produkcji żelazochromu165,54168,85
609.10 80 05Żużle z produkcji żelazomanganu63,0364,29
610.10 80 06Pyły z produkcji żelazomanganu63,0364,29
611.10 80 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
612.11Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
613.11 01Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
614.11 01 05*Kwasy trawiące165,54 6)168,85
615.11 01 06*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 0563,0364,29
616.11 01 07*Alkalia trawiące63,03 6)64,29
617.11 01 08*Osady i szlamy z fosforanowania63,03 4)64,29
618.11 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
619.11 01 10Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 0919,64 4)20,03
620.11 01 11*Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne63,03 6)64,29
621.11 01 12Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 1119,64 6)20,03
622.11 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
623.11 01 14Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 1319,6420,03
624.11 01 15*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne63,03 5)64,29
625.11 01 16*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne63,03 4)64,29
626.11 01 98*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
627.11 01 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
628.11 02Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
629.11 02 02*Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)63,0364,29
630.11 02 03Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy19,6420,03
631.11 02 05*Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
632.11 02 06Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 0519,6420,03
633.11 02 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
634.11 02 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
635.11 03Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
636.11 03 01*Odpady zawierające cyjanki165,54168,85
637.11 03 02*Inne odpady63,0364,29
638.11 05Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
639.11 05 01Cynk twardy19,6420,03
640.11 05 02Popiół cynkowy63,0364,29
641.11 05 03*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych63,0364,29
642.11 05 04*Zużyty topnik63,0364,29
643.11 05 99Inne niewymienione odpady19,6420,03
644.12Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
645.12 01Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
646.12 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12,6712,92
647.12 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów12,6712,92
648.12 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych19,6420,03
649.12 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych19,6420,03
650.12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych19,6420,03
651.12 01 06*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)165,54 6)168,85
652.12 01 07*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)63,03 6)64,29
653.12 01 08*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce165,54 6)168,85
654.12 01 09*Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców63,03 6)64,29
655.12 01 10*Syntetyczne oleje z obróbki metali165,54 6)168,85
656.12 01 12*Zużyte woski i tłuszcze63,0364,29
657.12 01 13Odpady spawalnicze19,6420,03
658.12 01 14*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
659.12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 1463,03 4)64,29
660.12 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
661.12 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 1619,6420,03
662.12 01 18*Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)165,54 4)168,85
663.12 01 19*Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji63,03 6)64,29
664.12 01 20*Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
665.12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 2019,6420,03
666.12 01 99Inne niewymienione odpady12,67 4)12,92
667.12 03Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
668.12 03 01*Wodne ciecze myjące63,03 6)64,29
669.12 03 02*Odpady z odtłuszczania parą63,03 4)64,29
670.13Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
671.13 01Odpadowe oleje hydrauliczne
672.13 01 01*Oleje hydrauliczne zawierające PCB165,54 6)168,85
673.13 01 04*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne165,54 6)168,85
674.13 01 05*Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych63,03 6)64,29
675.13 01 09*Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne165,54 6)168,85
676.13 01 10*Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych63,03 6)64,29
677.13 01 11*Syntetyczne oleje hydrauliczne63,03 6)64,29
678.13 01 12*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji63,03 6)64,29
679.13 01 13*Inne oleje hydrauliczne63,03 6)64,29
680.13 02Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
681.13 02 04*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne224,91 6)229,41
682.13 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych130,98 6)133,60
683.13 02 06*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130,98 6)133,60
684.13 02 07*Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji130,98 6)133,60
685.13 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130,98 6)133,60
686.13 03Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
687.13 03 01*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB165,54 6)168,85
688.13 03 06*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01165,54 6)168,85
689.13 03 07*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych63,03 6)64,29
690.13 03 08*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 0163,03 6)64,29
691.13 03 09*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji63,03 6)64,29
692.13 03 10*Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła63,03 6)64,29
693.13 04Oleje zęzowe
694.13 04 01*Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej165,54 6)168,85
695.13 04 02*Oleje zęzowe z nabrzeży portowych63,03 6)64,29
696.13 04 03*Oleje zęzowe ze statków morskich165,54 6)168,85
697.13 05Odpady z odwadniania olejów w separatorach
698.13 05 01*Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach165,54168,85
699.13 05 02*Szlamy z odwadniania olejów w separatorach165,54 4)168,85
700.13 05 03*Szlamy z kolektorów165,54 4)168,85
701.13 05 06*Olej z odwadniania olejów w separatorach165,54 6)168,85
702.13 05 07*Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach165,54 6)168,85
703.13 05 08*Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach165,54168,85
704.13 07Odpady paliw ciekłych
705.13 07 01*Olej opałowy i olej napędowy165,54 6)168,85
706.13 07 02*Benzyna165,54 6)168,85
707.13 07 03*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)165,54 6)168,85
708.13 08Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
709.13 08 01*Szlamy lub emulsje z odsalania165,54 5)168,85
710.13 08 02*Inne emulsje165,54 6)168,85
711.13 08 80Zaolejone odpady stałe ze statków165,54168,85
712.13 08 99*Inne niewymienione odpady63,0364,29
713.14Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
714.14 06Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
715.14 06 01*Freony, HCFC, HFC165,54 6)168,85
716.14 06 02*Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników165,54 6)168,85
717.14 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników165,54 6)168,85
718.14 06 04*Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne165,54 4)168,85
719.14 06 05*Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki165,54 4)168,85
720.15Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
721.15 01Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
722.15 01 01Opakowania z papieru i tektury170,00 6)220,00270,00 6), 7)
723.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych170,00220,00270,00 7)
724.15 01 03Opakowania z drewna170,00 6)220,00270,00 6), 7)
725.15 01 04Opakowania z metali170,00220,00270,00 7)
726.15 01 05Opakowania wielomateriałowe170,00220,00270,00 7)
727.15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe170,00220,00270,00 7)
728.15 01 07Opakowania ze szkła170,00220,00270,00 7)
729.15 01 09Opakowania z tekstyliów170,00220,00270,00 7)
730.15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone170,00220,00270,00 7)
731.15 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi65,0080,00100,00 7)
732.15 02Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
733.15 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)165,54168,85
734.15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0263,0364,29
735.16Odpady nieujęte w innych grupach
736.16 01Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
737.16 01 03Zużyte opony170,00220,00270,00 7)
738.16 01 04*Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy170,00 6)220,00270,00 6), 7)
739.16 01 06Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów170,00 6)220,00270,00 6), 7)
740.16 01 07*Filtry olejowe170,00220,00270,00 7)
741.16 01 08*Elementy zawierające rtęć170,00220,00270,00 7)
742.16 01 09*Elementy zawierające PCB170,00220,00270,00 7)
743.16 01 10*Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)170,00220,00270,00 7)
744.16 01 11*Okładziny hamulcowe zawierające azbest65,0080,00100,00 7)
745.16 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 1165,0080,00100,00 7)
746.16 01 13*Płyny hamulcowe170,00 6)220,00270,00 6), 7)
747.16 01 14*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje170,00 6)220,00270,00 6), 7)
748.16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14170,00 6)220,00270,00 6), 7)
749.16 01 16Zbiorniki na gaz skroplony170,00220,00270,00 7)
750.16 01 17Metale żelazne170,00220,00270,00 7)
751.16 01 18Metale nieżelazne170,00220,00270,00 7)
752.16 01 19Tworzywa sztuczne170,00220,00270,00 7)
753.16 01 20Szkło170,00220,00270,00 7)
754.16 01 21*Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 1465,0080,00100,00 7)
755.16 01 22Inne niewymienione elementy170,00220,00270,00 7)
756.16 01 99Inne niewymienione odpady170,00220,00270,00 7)
757.16 02Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
758.16 02 09*Transformatory i kondensatory zawierające PCB170,00 6)220,00270,00 6), 7)
759.16 02 10*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09170,00 6)220,00270,00 6), 7)
760.16 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC170,00 6)220,00270,00 6), 7)
761.16 02 12*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest65,0080,00100,00 7)
762.16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12170,00 6)220,00270,00 6), 7)
763.16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13170,00 6)220,00270,00 6), 7)
764.16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń170,00 6)220,00270,00 6), 7)
765.16 02 16Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15170,00220,00270,00 7)
766.16 03Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
767.16 03 03*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
768.16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8019,6420,03
769.16 03 05*Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
770.16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8019,64 6)20,03
771.16 03 07*Rtęć metaliczna235,17239,87
772.16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia19,64 6)20,03
773.16 04Odpady materiałów wybuchowych
774.16 04 01*Odpadowa amunicja165,54 6)168,85
775.16 04 02*Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)165,54 6)168,85
776.16 04 03*Inne materiały wybuchowe165,54 6)168,85
777.16 05Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
778.16 05 04*Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne63,03 6)64,29
779.16 05 05Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 0419,6420,03
780.16 05 06*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych63,0364,29
781.16 05 07*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)63,0364,29
782.16 05 08*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)63,0364,29
783.16 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 0819,6420,03
784.16 06Baterie i akumulatory
785.16 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe230,00 6)250,00270,00 6), 7)
786.16 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe230,00 6)250,00270,00 6), 7)
787.16 06 03*Baterie zawierające rtęć230,00 6)250,00270,00 6), 7)
788.16 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)170,00 6)220,00270,00 6), 7)
789.16 06 05Inne baterie i akumulatory170,00 6)220,00270,00 6), 7)
790.16 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów230,00 6)250,00270,00 6), 7)
791.16 07Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
792.16 07 08*Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty165,54168,85
793.16 07 09*Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne165,54168,85
794.16 07 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
795.16 08Zużyte katalizatory
796.16 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)63,0364,29
797.16 08 02*Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki165,54168,85
798.16 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 0263,0364,29
799.16 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)63,0364,29
800.16 08 05*Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy165,54168,85
801.16 08 06*Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory165,54 6)168,85
802.16 08 07*Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi165,54168,85
803.16 09Substancje utleniające
804.16 09 01*Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)165,54 6)168,85
805.16 09 02*Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)165,54 6)168,85
806.16 09 03*Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)165,54 6)168,85
807.16 09 04*Inne niewymienione substancje utleniające165,54 6)168,85
808.16 10Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
809.16 10 01*Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne165,54 6)168,85
810.16 10 02Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 0163,03 6)64,29
811.16 10 03*Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne165,54 6)168,85
812.16 10 04Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 0363,03 6)64,29
813.16 11Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
814.16 11 01*Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
815.16 11 02Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0119,6420,03
816.16 11 03*Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
817.16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0319,6420,03
818.16 11 05*Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
819.16 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0519,6420,03
820.16 80Odpady różne
821.16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji19,6420,03
822.16 81Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
823.16 81 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne63,0364,29
824.16 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 0119,6420,03
825.16 82Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
826.16 82 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne0

(120,76) 3)

0

(123,1)

827.16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 010

(120,76) 3)

0

(123,1)

828.17Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
829.17 01Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
830.17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów12,6712,92
831.17 01 02Gruz ceglany12,6712,92
832.17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia19,6420,03
833.17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne57,9559,11
834.17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0618,0918,45
835.17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.19,6420,03
836.17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg19,6420,03
837.17 01 82Inne niewymienione odpady19,6420,03
838.17 02Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
839.17 02 01Drewno120,76 6)123,18
840.17 02 02Szkło26,0726,59
841.17 02 03Tworzywa sztuczne32,4633,11
842.17 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)165,54168,85
843.17 03Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
844.17 03 01*Mieszanki bitumiczne zawierające smołę63,0364,29
845.17 03 02Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 0119,6420,03
846.17 03 03*Smoła i produkty smołowe63,0364,29
847.17 03 80Odpadowa papa19,6420,03
848.17 04Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
849.17 04 01Miedź, brąz, mosiądz21,4921,92
850.17 04 02Aluminium21,4921,92
851.17 04 03Ołów21,4921,92
852.17 04 04Cynk21,4921,92
853.17 04 05Żelazo i stal21,4921,92
854.17 04 06Cyna21,4921,92
855.17 04 07Mieszaniny metali21,4921,92
856.17 04 09*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi165,54168,85
857.17 04 10*Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne165,54168,85
858.17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 1063,0364,29
859.17 05Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
860.17 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)165,54168,85
861.17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0312,6712,92
862.17 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi28,4729,04
863.17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 0511,6711,90
864.17 05 07*Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne165,54168,85
865.17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 0712,6712,92
866.17 06Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest
867.17 06 01*Materiały izolacyjne zawierające azbest0

(120,76) 3)

0

(123,1)

868.17 06 03*Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
869.17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 0319,6420,03
870.17 06 05*Materiały budowlane zawierające azbest0

(120,76) 3)

0

(123,1)

871.17 08Materiały budowlane zawierające gips
872.17 08 01*Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi63,0364,29
873.17 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0119,6420,03
874.17 09Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
875.17 09 01*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć165,54168,85
876.17 09 02*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)165,54168,85
877.17 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
878.17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 0319,6420,03
879.18Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
880.18 01Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
881.18 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)63,03 6)64,29
882.18 01 02*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)165,54 6)168,85
883.18 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82165,54 6)168,85
884.18 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)63,03 6)64,29
885.18 01 06*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne63,03 6)64,29
886.18 01 07Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 0619,64 6)20,03
887.18 01 08*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne165,54 6)168,85
888.18 01 09Leki inne niż wymienione w 18 01 0863,03 6)64,29
889.18 01 10*Odpady amalgamatu dentystycznego165,54 6)168,85
890.18 01 80*Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych165,54 6)168,85
891.18 01 81Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej inne niż wymienione w 18 01 8063,03 6)64,29
892.18 01 82*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych165,54 6)168,85
893.18 02Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
894.18 02 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)63,03 6)64,29
895.18 02 02*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt165,54 6)168,85
896.18 02 03Inne odpady niż wymienione w 18 02 0263,03 6)64,29
897.18 02 05*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne63,03 6)64,29
898.18 02 06Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 0519,64 6)20,03
899.18 02 07*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne165,54 6)168,85
900.18 02 08Leki inne niż wymienione w 18 02 0763,03 6)64,29
901.19Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
902.19 01Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów
903.19 01 02Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych11,6711,90
904.19 01 05*Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych57,9559,11
905.19 01 06*Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych57,95 4)59,11
906.19 01 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych57,9559,11
907.19 01 10*Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych57,9559,11
908.19 01 11*Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne57,9559,11
909.19 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 1124,7625,26
910.19 01 13*Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne57,9559,11
911.19 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 1324,7625,26
912.19 01 15*Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne57,9559,11
913.19 01 16Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 1518,0918,45
914.19 01 17*Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne57,9559,11
915.19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 1718,0918,45
916.19 01 19Piaski ze złóż fluidalnych18,0918,45
917.19 01 99Inne niewymienione odpady11,6711,90
918.19 02Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
919.19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne18,0918,45
920.19 02 04*Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych57,9559,11
921.19 02 05*Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne57,95 4)59,11
922.19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 0511,19 4)11,41
923.19 02 07*Oleje i koncentraty z separacji151,87 6)154,91
924.19 02 08*Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne151,87 6)154,91
925.19 02 09*Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne151,87 6)154,91
926.19 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 0957,9559,11
927.19 02 11*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne151,87154,91
928.19 02 99Inne niewymienione odpady18,0918,45
929.19 03Odpady stabilizowane lub zestalone
930.19 03 04*Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 0857,9559,11
931.19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 0424,7625,26
932.19 03 06*Odpady niebezpieczne zestalone57,9559,11
933.19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0624,7625,26
934.19 03 08*Częściowo stabilizowana rtęć235,17239,87
935.19 04Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
936.19 04 01Zeszklone odpady11,6711,90
937.19 04 02*Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych57,9559,11
938.19 04 03*Niezeszklona faza stała57,9559,11
939.19 04 04Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania18,09 6)18,45
940.19 05Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
941.19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych140,00170,00270,00 7)
942.19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego140,00170,00270,00 7)
943.19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)140,00170,00270,00 7)
944.19 05 99Inne niewymienione odpady140,00 8)170,00270,00 8), 7)
945.19 06Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
946.19 06 03Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych140,00 6)170,00270,00 6), 7)
947.19 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych140,00 8)170,00270,00 8),7)
948.19 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych140,00 6)170,00270,00 6), 7)
949.19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych140,00170,00270,00 7)
950.19 06 99Inne niewymienione odpady140,00170,00270,00 7)
951.19 08Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
952.19 08 01Skratki57,9559,11
953.19 08 02Zawartość piaskowników57,9559,11
954.19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe26,00 4)29,0035,00 4), 7)
955.19 08 06*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne57,9559,11
956.19 08 07*Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych57,95 5)59,11
957.19 08 08*Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie57,9559,11
958.19 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze57,9559,11
959.19 08 10*Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09151,87154,91
960.19 08 11*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych57,95 4)59,11
961.19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1126,00 4)29,0035,00 4), 7)
962.19 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych57,95 4)59,11
963.19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1326,00 4)29,0035,00 4), 7)
964.19 08 99Inne niewymienione odpady18,0918,45
965.19 09Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
966.19 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki11,6711,90
967.19 09 02Osady z klarowania wody11,67 4)11,90
968.19 09 03Osady z dekarbonizacji wody11,67 4)11,90
969.19 09 04Zużyty węgiel aktywny18,0918,45
970.19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne18,0918,45
971.19 09 06Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych18,09 5)18,45
972.19 09 99Inne niewymienione odpady11,6711,90
973.19 10Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
974.19 10 01Odpady żelaza i stali170,00220,00270,00 7)
975.19 10 02Odpady metali nieżelaznych170,00220,00270,00 7)
976.19 10 03*Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne170,00220,00270,00 7)
977.19 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 0345,0070,00100,00 7)
978.19 10 05*Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne170,00220,00270,00 7)
979.19 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 0545,0070,00100,00 7)
980.19 11Odpady z regeneracji olejów
981.19 11 01*Zużyte filtry iłowe165,54168,85
982.19 11 02*Kwaśne smoły165,54168,85
983.19 11 03*Uwodnione odpady ciekłe165,54 6)168,85
984.19 11 04*Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw165,54168,85
985.19 11 05*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne165,54 4)168,85
986.19 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 0563,03 4)64,29
987.19 11 07*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych165,54168,85
988.19 11 99Inne niewymienione odpady63,0364,29
989.19 12Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
990.19 12 01Papier i tektura170,00220,00270,00 7)
991.19 12 02Metale żelazne170,00220,00270,00 7)
992.19 12 03Metale nieżelazne170,00220,00270,00 7)
993.19 12 04Tworzywa sztuczne i guma170,00220,00270,00 7)
994.19 12 05Szkło170,00220,00270,00 7)
995.19 12 06*Drewno zawierające substancje niebezpieczne170,00220,00270,00 7)
996.19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06170,00220,00270,00 7)
997.19 12 08Tekstylia120,76123,18
998.19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)12,6712,92
999.19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)140,00170,00270,00 7)
1000.19 12 11*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne140,00170,00270,00 7)
1001.19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11140,00170,00270,00 7)
1002.19 13Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
1003.19 13 01*Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
1004.19 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0119,6420,03
1005.19 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
1006.19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0319,64 4)20,03
1007.19 13 05*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne63,03 4)64,29
1008.19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0519,64 4)20,03
1009.19 13 07*Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne63,03 6)64,29
1010.19 13 08Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe

(np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

19,64 6)20,03
1011.19 80Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
1012.19 80 01Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych19,6420,03
1013.20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
1014.20 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
1015.20 01 01Papier i tektura170,00 6)220,00270,00 6), 7)
1016.20 01 02Szkło170,00220,00270,00 7)
1017.20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji170,00 6)220,00270,00 6), 7)
1018.20 01 10Odzież170,00220,00270,00 7)
1019.20 01 11Tekstylia170,00220,00270,00 7)
1020.20 01 13*Rozpuszczalniki165,54 6)168,85
1021.20 01 14*Kwasy63,03 6)64,29
1022.20 01 15*Alkalia63,03 6)64,29
1023.20 01 17*Odczynniki fotograficzne63,03 6)64,29
1024.20 01 19*Środki ochrony roślin165,54168,85
1025.20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć235,18 6)239,88
1026.20 01 23*Urządzenia zawierające freony235,18 6)239,88
1027.20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne19,64 6)20,03
1028.20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 2563,03 5)64,29
1029.20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne63,03 5)64,29
1030.20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 2719,6420,03
1031.20 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
1032.20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 2919,6420,03
1033.20 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne165,54168,85
1034.20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 3163,0364,29
1035.20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie224,91 6)224,91270,00 6), 7)
1036.20 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33170,00 6)220,00270,00 6), 7)
1037.20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki235,18 6)235,18270,00 6), 7)
1038.20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35170,00 6)220,00270,00 6), 7)
1039.20 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne63,0364,29
1040.20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37170,00 6)220,00270,00 6), 7)
1041.20 01 39Tworzywa sztuczne170,00220,00270,00 7)
1042.20 01 40Metale170,00220,00270,00 7)
1043.20 01 41Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)19,6420,03
1044.20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19170,00220,00270,00 7)
1045.20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny170,00220,00270,00 7)
1046.20 02Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
1047.20 02 01Odpady ulegające biodegradacji140,00 6)170,00270,00 6), 7)
1048.20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie12,6712,92
1049.20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji12,6712,92
1050.20 03Inne odpady komunalne
1051.20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne140,00 6)170,00270,00 6), 7)
1052.20 03 02Odpady z targowisk140,00 6)170,00270,00 6), 7)
1053.20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów92,8494,70
1054.20 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości19,6420,03
1055.20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych19,6420,03
1056.20 03 07Odpady wielkogabarytowe120,76123,18
1057.20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach120,76123,18
Objaśnienia:

1) Kody odpadów podane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

2) Jeżeli nie podano jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów na lata 2019 oraz 2020 i kolejne, stawkę opłaty na te lata ustala się zgodnie z art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).

3) Wysokość jednostkowej stawki opłaty, którą stosuje się do ustalania opłat podwyższonych lub administracyjnych kar pieniężnych (zgodnie z art. 293 oraz art. 309 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska).

4) Opłatę za składowanie na składowisku odpadów zawierających wodę oblicza się, mnożąc całkowitą masę odpadu zawierającego wodę przez jednostkową stawkę obliczoną według wzoru:

Q = (100 - W) x 0,01 x n x q

w którym:

Q - oznacza jednostkową stawkę opłaty za umieszczenie na składowisku odpadu zawierającego wodę, w zł/Mg,

W - oznacza zawartość wody w odpadzie, w %,

n - oznacza współczynnik, którego wartość zależy od zawartości wody w odpadzie,

q - oznacza jednostkową stawkę opłaty określoną w tabeli, w zł/Mg.

Procentowa zawartość wody w odpadzie WWspółczynnik n
poniżej 501,0
50 ≤ W < 601,0
60 ≤ W < 701,1
70 ≤ W < 751,2
75 ≤ W < 801,4
80 ≤ W < 841,6
84 ≤ W < 881,8
88 ≤ W < 922,0
92 ≤ W < 952,4
powyżej 952,4

5) Wysokość jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów stałych. Dla odpadów ciekłych wysokość jednostkowej stawki opłaty do ustalania opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) obowiązuje zakaz ich składowania).

6) Wysokość jednostkowej stawki opłaty do ustalania opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obowiązuje zakaz ich składowania) oraz dla odpadów, dla których określono szczegółowy sposób postępowania w przepisach odrębnych.

7) Wysokość jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów podlega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

8) Dla odpadów wytworzonych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, będących stabilizatem mającym wartość AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejsze niż 35% oraz zawartość węgla organicznego mniejszą niż 20% suchej masy wysokość jednostkowej stawki opłaty za ich umieszczenie na składowisku ustala się zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.), pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

1 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 września 2015 r. pod numerem 2015/0542/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
2 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 marca 2017 r. (Dz.U.2017.723) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217), które na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4 Stawki podane zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. (M.P.2018.1038).
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 marca 2017 r. (Dz.U.2017.723) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku na rok 2019 podane zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. (M.P.2018.1038).