Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.27.215

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 2 września 1969 r.
w sprawie opłat za inspekcje i dokumenty bezpieczeństwa statków morskich.

Na podstawie art. 48 Kodeksu morskiego (Dz. U. z 1961 r. Nr 58, poz. 318) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Za czynności urzędów morskich dokonane w zakresie inspekcji wstępnej, okresowej i dorywczej statków morskich oraz za wystawienie tym statkom dokumentów bezpieczeństwa pobiera się opłaty.
2. Nie pobiera się opłat za czynności urzędów morskich dokonane w zakresie inspekcji kontrolnej statków morskich (art. 38 § 7 Kodeksu morskiego).
§  2.
1. Wysokość opłat za inspekcje statków ustalana jest w zależności od rodzaju i zakresu inspekcji, rodzaju i wielkości statku oraz mocy lub wielkości znajdujących się na statku urządzeń.
2. Dane techniczne, od których uzależniona jest wysokość opłat, przyjmuje się według odpowiednich dokumentów statku przedstawionych przez armatora lub kapitana (kierownika) statku na żądanie urzędu morskiego.
3. Stawki opłat za poszczególne czynności urzędów morskich w zakresie inspekcji statków morskich i za wystawienie tym statkom dokumentów bezpieczeństwa (§ 1 ust. 1) oraz szczegółowe zasady dotyczące wymiaru opłat określa w taryfie Minister Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Handlu Zagranicznego. Taryfa ta podlega ogłoszeniu w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.
§  3.
1. Urzędy morskie wymierzają opłaty wydając nakaz płatniczy w ciągu 5 dni od dokonania czynności podlegającej opłacie.
2. Jeżeli inspekcja objęła całokształt spraw bezpieczeństwa statku, urząd morski może wymierzyć opłaty łącznie, w ciągu 7 dni od dnia dokonania ostatniej czynności objętej inspekcją.
§  4.
1. Od wymiaru opłat dokonanego przez urząd morski przysługuje odwołanie do Ministra Żeglugi; decyzja Ministra jest ostateczna.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem urzędu morskiego, który dokonał wymiaru opłat, w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu płatniczego.
3. Jeżeli urząd morski uzna odwołanie za uzasadnione, może zmienić decyzję i dokonać ponownego wymiaru opłat.
4. Wniesienie odwołania nie zwalnia z obowiązku uiszczenia wymierzonych opłat.
§  5.
1. Od opłat nie uiszczonych w terminach płatności pobiera się odsetki za zwłokę lub dodatek za zwłokę w wysokości określonej przepisami o zobowiązaniach podatkowych.
2. Nieuiszczone w terminie opłaty wraz z odsetkami lub dodatkiem za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.