Opłaty za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 lipca 1961 r.
w sprawie opłat za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Na podstawie art. 457 kodeksu postępowania karnego zarządza się, co następuje:
1.
Opłata za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych wynosi 50 zł za każdą instancję.
2.
Jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden skazany, wysokość opłaty za doręczanie stanowi wielokrotność kwoty 30 zł przez liczbę skazanych.
3.
W postępowaniu nakazowym - w sprawach zakończonych nakazem karnym - wysokość opłaty za doręczanie wynosi 25 zł.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie opłat za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych (Dz. U. z 1956 r. Nr 1, poz. 5).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.