Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1679

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541, 675 i 1123) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się stawki godzinowe za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar, stanowiące podstawę do ustalenia opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów:
1)
związane z wydaniem, odmową wydania albo ze zmianą decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych - w wysokości 220 zł;
2)
wykonane podczas przeprowadzania kontroli podmiotów upoważnionych do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej - w wysokości 143 zł;
3)
związane z uznawaniem wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar - w wysokości 132 zł;
4)
związane ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami i laboratoriami spoza administracji miar, będącymi właścicielami państwowych wzorców jednostek miar - w wysokości 110 zł;
5)
związane z kontrolą towarów paczkowanych - w wysokości 165 zł.
2. 
Za czynności związane z uznaniem albo odmową uznania za równoważną prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne ustala się stawkę godzinową za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar w wysokości 330 zł.
3. 
Wysokość opłat za czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, oblicza się, mnożąc kwotę stawki godzinowej przez liczbę godzin, podczas których wykonano czynności. Każdą rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną.
4. 
Wysokość opłaty za wydanie dowodu legalizacji jednostkowej albo za wykonanie czynności sprawdzenia w przypadku, gdy przyrząd pomiarowy zgłoszony do legalizacji jednostkowej nie spełnia wymagań i nie może być zalegalizowany, stanowi pięćdziesięciokrotność opłaty określonej w załączniku do rozporządzenia dla danego rodzaju przyrządu pomiarowego.
1. 
Wysokość opłat za wydanie przez organy administracji miar i podległe im urzędy dowodu legalizacji pierwotnej albo ponownej przyrządów pomiarowych określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
W przypadku gdy przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań i w wyniku wykonania czynności sprawdzenia ustalono, że nie może on być zalegalizowany, wysokość opłaty za wykonanie tych czynności jest równa opłacie za wydanie dowodu legalizacji pierwotnej albo ponownej przyrządu pomiarowego określonej zgodnie z ust. 1.
3. 
W przypadku gdy sprawdzenie przyrządu pomiarowego zostało ograniczone tylko do oględzin zewnętrznych i przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań oraz nie może być zalegalizowany, wysokość opłaty wynosi 20% opłaty określonej w załączniku do rozporządzenia, jeżeli czynności te wykonano w urzędzie podległym organowi administracji miar, albo 40% tej opłaty, jeżeli czynności wykonano poza urzędem podległym organowi administracji miar.
4. 
Za wydanie dowodu legalizacji w przypadku sprawdzenia za pomocą metody statystycznej wysokość opłaty w przypadku:
1)
legalizacji pierwotnej - wynosi 50% wysokości opłaty określonej w załączniku do rozporządzenia za każdy przyrząd pomiarowy ze zgłoszonej partii;
2)
legalizacji ponownej - jest równa iloczynowi liczby przyrządów pomiarowych zgłoszonych w partii i 50% wysokości opłaty za sprawdzenie jednego przyrządu pomiarowego, określonej w załączniku do rozporządzenia.
5. 
W przypadku wydania przez organ administracji miar decyzji o odmowie dokonania legalizacji partii przyrządów pomiarowych za pomocą metody statystycznej, wysokość opłaty jest równa iloczynowi liczby przyrządów pomiarowych wchodzących w skład próbki kontrolnej i wysokości opłaty za sprawdzenie jednego przyrządu pomiarowego, określonej w załączniku do rozporządzenia.
W przypadku wykonywania czynności legalizacji, na żądanie wnioskodawcy, poza godzinami pracy urzędu lub w dniach wolnych od pracy opłaty, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2, ulegają zwiększeniu o 100%.
1. 
Wysokość należnej opłaty za wydanie dowodów legalizacji pierwotnej lub ponownej wnioskodawca ustala jako iloczyn stawki opłaty za legalizację danego rodzaju przyrządów pomiarowych i liczby przyrządów pomiarowych zgłoszonych do legalizacji.
2. 
Wysokość należnej opłaty wnioskodawca ustala na formularzu, który składa, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie legalizacji, we właściwym urzędzie podległym organowi administracji miar.
3. 
Formularz, o którym mowa w ust. 2, jest bezpłatnie wydawany wnioskodawcy przez urzędy podległe organom administracji miar lub udostępniany za pośrednictwem strony internetowej danego urzędu.
1. 
Wysokość opłaty za wydanie wnioskodawcy dodatkowo świadectwa legalizacji w przypadku, gdy dowodem legalizacji jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji, a poświadczenie wykonania legalizacji nastąpiło przez umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, wynosi 55 zł.
2. 
Wysokość opłaty za wystawienie duplikatów wydanych świadectw legalizacji albo duplikatów innych dokumentów wynosi 55 zł za każdy egzemplarz.
1. 
Wysokość opłaty za udzielenie upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi 27 500 zł.
2. 
Wysokość opłaty w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi 2200 zł.
3. 
Wysokość opłaty za zmianę upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi:
1)
550 zł - gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;
2)
2200 zł - gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;
3)
27 500 zł - gdy zmiana dotyczy przedłużenia ważności upoważnienia o kolejny okres 36-miesięczny ważności upoważnienia.
1. 
Wysokość opłaty za udzielenie upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi 27 500 zł.
2. 
Wysokość opłaty w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi 2200 zł.
3. 
Wysokość opłaty za zmianę upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi:
1)
550 zł - gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;
2)
2200 zł - gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;
3)
27 500 zł - gdy zmiana dotyczy przedłużenia ważności upoważnienia o kolejny okres 36-miesięczny ważności upoważnienia.
1. 
Wysokość opłaty za wydanie decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego wynosi 2750 zł.
2. 
Wysokość opłaty w przypadku zmiany lub odmowy wydania decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego wynosi:
1)
440 zł - gdy zmiana lub odmowa nie wymagają przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji;
2)
1320 zł - gdy zmiana lub odmowa wymagają przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji.
W przypadku wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
1)
od decyzji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie pobiera się opłaty,
2)
od decyzji, o których mowa w § 6-8, wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości określonej dla tej decyzji, po potrąceniu opłaty wniesionej z tytułu wydania decyzji w pierwszej instancji

- o ile rozpatrzenie tego wniosku spowodowało wydanie decyzji na korzyść odwołującego się.

Wysokość opłaty za wykonywanie wzorcowania zbiorników statków wynosi 4400 zł za każdy zbiornik.
1. 
W przypadku powstania dodatkowych kosztów postępowania podczas wykonywania czynności urzędowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 oraz § 2, wysokość opłaty za daną czynność ulega zwiększeniu o te koszty.
2. 
Za koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, uważa się dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z daną czynnością urzędową, poniesione przez administrację miar i podległe im urzędy:
1)
koszty podróży służbowych pracowników urzędów podległych organom administracji miar, w wysokości wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
2)
koszty transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych służących do wykonywania czynności urzędowych do miejsca wykonywania czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną i kontrolą towarów paczkowanych oraz transportu powrotnego, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr określonej:
a)
w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) - w przypadku samochodów osobowych oraz
b)
jako 2,5-krotność stawki za jeden kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 określonej w przepisach, o których mowa w lit. a - w przypadku samochodów ciężarowych;
3)
koszty w związku z poniesionymi opłatami za przejazd drogami płatnymi.
3. 
Jeżeli procedura legalizacji wymaga użycia w czasie czynności pomiarowych pojazdu samochodowego, wnioskodawca ponosi koszty użycia takiego pojazdu w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2.
4. 
W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 oraz § 2, w jednej miejscowości na rzecz kilku wnioskodawców koszty podróży służbowej zwracają wszyscy wnioskodawcy w równych częściach.
5. 
W przypadku wykonywania czynności urzędowych na rzecz kilku wnioskodawców w różnych miejscowościach wnioskodawcę obciąża taka część kosztów dodatkowych, która odpowiada iloczynowi sumy kosztów dodatkowych i ułamka, którego licznikiem jest koszt, który organ administracji miar poniósłby w czasie wykonywania czynności u tego wnioskodawcy, mianownikiem zaś suma kosztów ponoszonych w czasie czynności u wszystkich wnioskodawców, przy założeniu, że czynności te byłyby wykonywane odrębnie dla każdego z nich.
W przypadku czynności urzędowych, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2, przy których wykonywaniu powstały dodatkowe koszty, o których mowa w § 11, organ administracji miar informuje o nich wnioskodawcę w formie pisemnej.
1. 
Opłaty wnosi się na rachunek bankowy właściwego urzędu podległego organowi administracji miar albo do kasy właściwego urzędu podległego organowi administracji miar.
2. 
Wnioskodawca, uiszczając opłatę, wskazuje urząd podległy organowi administracji miar, w którym złożył wniosek, oraz rodzaj czynności, za które wnosi opłatę, a w przypadku legalizacji - jako identyfikację zobowiązania - znak wniosku o dokonanie legalizacji nadany we właściwym urzędzie podległym organowi administracji miar, zawarty w potwierdzeniu przyjęcia wniosku.
Za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy podjęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobiera się opłaty w wysokości obowiązującej w dniu podjęcia tych czynności.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDANIE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI MIAR I PODLEGŁE IM URZĘDY DOWODU LEGALIZACJI PIERWOTNEJ ALBO PONOWNEJ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Lp.Nazwy przyrządów pomiarowychWysokość opłaty w złotych w zależności od miejsca wykonania czynności
w

urzędzie

poza urzędem
w miejscu zainstalowania lub użytkowania przyrządu pomiarowegow punkcie legalizacyjnym
12345
1Analizatory spalin samochodowych154,00220,00123,00
2Areometry szklane
2aza każdy punkt podziałki areometrycznej4,503,50
2bza każdy punkt podziałki termometrycznej3,502,50
3Beczki metalowe do 105 dm311,0010,00
4Beczki metalowe powyżej 105 dm3 do 210 dm316,5013,00
5Beczki metalowe powyżej 210 dm3 do 520 dm327,5020,00
6Beczki metalowe powyżej 520 dm3220,00
7Ciepłomierze o strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h44,0035,00
8Ciepłomierze o strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h63,5050,50
9Ciepłomierze elementy - pary czujników temperatury do ciepłomierzy11,009,00
10Ciepłomierze elementy - przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy20,5016,50
11Ciepłomierze elementy - przetworniki przepływu do ciepłomierzy o strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h12,5010,00
12Ciepłomierze elementy - przetworniki przepływu do ciepłomierzy o strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h31,5025,50
13Drogowe cysterny pomiarowe do 5 m3 - za każdą komorę cysterny275,00330,00
14Drogowe cysterny pomiarowe powyżej 5 m3 - za każdą komorę cysterny440,00550,00
15Gazomierze miechowe o maksymalnym strumieniu objętości do 10 m3/h11,005,50
16Gazomierze miechowe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 10 m3/h33,0016,50
17Gazomierze pozostałe110,0055,00
18Gazomierze elementy - przeliczniki do gazomierzy20,0016,50
19Gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L660,001100,00
20Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1 L82,50
21Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 L66,00
22Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w tym wodnego roztworu mocznika, o maksymalnym strumieniu objętości do 500 dm3/min, z wyjątkiem instalacji określonych w pkt 27 - 28220,00
23Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min, z wyjątkiem instalacji określonych w pkt 27 - 28330,00
24Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości do 500 dm3/min220,00
25Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min330,00
26Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - cieczy, których temperatura jest wyższa niż 50 °C658,00
27Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe) - za każdy punkt odbioru cieczy (zawór pistoletowy)110,00
28Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG) - za każdy punkt odbioru cieczy (zawór pistoletowy)220,00
29Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego jednofazowe bez urządzeń dodatkowych, przy sprawdzeniu przy przepływie energii w jednym kierunku22,006,50
30Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego jednofazowe z urządzeniami dodatkowymi, przy sprawdzeniu przy przepływie energii w jednym kierunku29,5011,00
31Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 1 i 2 oraz A i B bez urządzeń dodatkowych, przy sprawdzeniu przy przepływie energii w jednym kierunku55,0016,50
32Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 1 i 2 oraz A i B z jednym urządzeniem dodatkowym obciążającym mechanicznie ruch obrotowy wirnika przy sprawdzeniu przy przepływie energii w jednym kierunku66,0022,00
33Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 0,5 oraz C, przy sprawdzeniu przy przepływie energii w jednym kierunku132,0027,50
34Liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowe wielofunkcyjne klasy dokładności 1 i 2 oraz A i B, przy sprawdzeniu przy przepływie energii czynnej w jednym kierunku55,0016,50
35Manometry do opon pojazdów mechanicznych33,0022,00
36Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór132,00
37Odważniki klasy dokładności E1, do 200 g55,00
38Odważniki klasy dokładności E1, powyżej 200 g82,50
39Odważniki klasy dokładności E2, do 200 g15,50
40Odważniki klasy dokładności E2, powyżej 200 g17,50
41Odważniki klasy dokładności F1, do 200 g13,00
42Odważniki klasy dokładności F1, powyżej 200 g15,50
43Odważniki klasy dokładności F2, do 200 g11,00
44Odważniki klasy dokładności F2, powyżej 200 g13,00
45Odważniki klasy dokładności M1 do 500 g9,00
46Odważniki klasy dokładności M1, powyżej 500 g13,00
47Odważniki klasy dokładności M2, do 5 kg6,50
48Odważniki klasy dokładności M2, powyżej 5 kg11,00
49Przyrządy do pomiaru długości tkanin121,00
50Przyrządy do pomiaru długości drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych77,00
51Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego - radarowe i laserowe165,00165,00126,50
52Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, które wykonują pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie pomiaru czasu przebycia przez pojazd kontrolowany odcinka drogi o określonej długości600,00
53Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego - pozostałe77,0077,0055,00
54Taksometry, w tym taksometry elektroniczne z uszkodzonymi cechami zabezpieczającymi110,0088,00
55Taksometry, w tym taksometry elektroniczne, z nieuszkodzonymi cechami zabezpieczającymi55,0044,00
56Taksometry, w tym taksometry elektroniczne, w przypadku sprawdzenia zmiany układu taryf22,0022,00
57Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków do 200 kg187,00
58Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 200 kg275,00
59Wagi automatyczne odważające do 100 kg114,50
60Wagi automatyczne odważające powyżej 100 kg do 500 kg152,00
61Wagi automatyczne odważające powyżej 500 kg190,50
62Wagi automatyczne porcjujące do 25 kg187,00
63Wagi automatyczne porcjujące powyżej 25 kg220,00
64Wagi automatyczne przenośnikowe do 200 t/h242,00
65Wagi automatyczne przenośnikowe powyżej 200 t/h414,50
66Wagi automatyczne wagonowe990,00
67Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, elektroniczne88,00
68Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, torsyjne44,0055,0031,00
69Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, pozostałe121,00
70Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II do 10 kg27,5044,0027,50
71Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II powyżej 10 kg do 200 kg44,0051,5022,00
72Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II powyżej 200 kg55,0058,5035,00
73Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII do 20 kg31,0044,0027,50
74Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 20 kg do 200 kg38,5045,0018,50
75Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 200 kg do 500 kg55,0059,5029,50
76Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 500 kg do 3 000 kg66,0070,5048,50
77Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 3 000 kg do 10 000 kg165,00231,00145,00
78Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 10 000 kg do 30 000 kg320,00440,00
79Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 30 000 kg do 70 000 kg450,00605,00
80Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 70 000 kg550,00770,00
81Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu do 10 000 kg563,00
82Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu powyżej 10 000 kg616,00
83Wodomierze o strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h4,003,50
84Wodomierze o strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h19,5015,50
85Wodomierze sprzężone82,5066,00
86Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do 5 m3440,00
87Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 5 m3 do 50 m3440,00
87ai za każdy rozpoczęty m3 powyżej 5 m3 do 50 m333,00
88Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 50 m3 do 100 m31925,00
88ai za każdy rozpoczęty m3 powyżej 50 m3 do 100 m322,00
89Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 100 m3 do 500 m33025,00
89ai za każde rozpoczęte 10 m3 powyżej 100 m3 do 500 m322,00
90Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 500 m3 do 2 000 m33905,00
90ai za każde rozpoczęte 10 m3 powyżej 500 m3 do

2 000 m3

11,00
91Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 2 000 m3 do 20 000 m35555,00
91ai za każde rozpoczęte 100 m3 powyżej 2 000 m3 do 20 000 m322,00
92Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 20 000 m39515,00
92ai za każde rozpoczęte 1 000 m3 powyżej 20 000 m344,00
93Zbiorniki pomiarowe do cieczy do 5 m3 - schładzalniki do mleka275,00
93ai za każdy rozpoczęty m3 powyżej 5 m333,00
94Zbiorniki pomiarowe do cieczy ciśnieniowe do 10 m3550,00
95Zbiorniki pomiarowe do cieczy ciśnieniowe powyżej 10 m3880,00
95ai za każdy rozpoczęty m3 powyżej 10 m333,00
96Zbiorniki pomiarowe do cieczy zainstalowane na stałe na pojeździe drogowym325,00
Uwagi:

1) w przypadku drogowych cystern pomiarowych - komora cysterny jest traktowana jako drogowa cysterna pomiarowa;

2) w przypadku instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru cieczy innych niż woda:

a) gdy dla jednego punktu odbioru cieczy (zaworu pistoletowego) są określone dwa strumienie lub więcej strumieni objętości, opłatę ustala się oddzielnie za sprawdzenie punktu odbioru cieczy (zaworu pistoletowego) dla każdego strumienia objętości,

b) gdy dla jednego punktu odbioru (zaworu pistoletowego) cieczy są określone różne ciecze albo są dołączone dodatkowe węże pobiera się opłatę wyższą o 50 % za:

- sprawdzenie przyrządu każdą kolejną cieczą,

- sprawdzenie każdego dodatkowego węża,

- dodatkowe pomiary wykonane ze względu na sposób nalewu;

3) w przypadku wag:

a) za sprawdzenie dodatkowego urządzenia: drukującego wagi, zdalnie wskazującego masę, wskazującego należność za ważony towar pobiera się dodatkowo 20 % opłaty za sprawdzenie danej wagi za każde sprawdzane urządzenie,

b) za sprawdzenie wag wielopomostowych pobiera się opłatę o 20 % wyższą dla wag dwupomostowych, o 30 % wyższą dla wag trójpomostowych i o 50 % wyższą dla wag o liczbie pomostów więcej niż 3, od opłaty za sprawdzenie danej wagi,

c) za sprawdzenie wag samochodowych do ważenia pojazdów w ruchu, wag automatycznych i wag nieautomatycznych o obciążeniu maksymalnym Max > 1 000 kg (w przypadku sprawdzenia wzorcami o masie 100 % Max pobiera się opłatę tabelaryczną) przy użyciu wzorców masy o masie ≥ 50 % Max i < 100 % Max pobiera się opłatę o 50 % wyższą od opłaty za sprawdzenie danej wagi, a przy użyciu wzorców o masie mniejszej niż 50 % Max pobiera się opłatę o 100 % wyższą od opłaty za sprawdzenie danej wagi,

d) za sprawdzenie drugiego i dalszych zakresów wagi wielozakresowej pobiera się dodatkowo za każdy zakres 50 % opłaty za sprawdzenie danej wagi,

e) wagonowych za sprawdzenie wagi w dwóch kierunkach ważenia pobiera się opłatę o 100 % wyższą,

f) przeznaczonych do ważenia różnych materiałów, co wynika z tabliczki znamionowej wagi, pobiera się opłatę wyższą o 50 % za każde następne sprawdzenie wagi przy użyciu innego materiału niż materiał użyty przy pierwszym sprawdzeniu,

g) dla pojedynczych ładunków - za sprawdzenie wagi w zakresie dwóch klas dokładności (X, Y) pobiera się opłatę wyższą o 50 %,

h) dla pojedynczych ładunków - za sprawdzenie każdej następnej linii (toru) pobiera się opłatę wyższą o 50 %;

4) w przypadku zbiorników pomiarowych do cieczy wielokomorowych, w tym zainstalowanych na stałe na pojeździe drogowym - komora zbiornika jest traktowana jako zbiornik pomiarowy do cieczy;

5) w przypadku liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego posiadających możliwość dokonywania pomiarów energii elektrycznej w dwóch kierunkach, opłatę ustala się oddzielnie za każdy sprawdzany kierunek.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).
2 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 808), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480 oraz z 2019 r. poz. 1123).