Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.808

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się stawki godzinowe za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar, stanowiące podstawę do ustalenia opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów:
1)
związane z wydaniem, odmową wydania albo ze zmianą decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych - w wysokości 220 zł;
2)
wykonane podczas przeprowadzania kontroli podmiotów upoważnionych do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej i przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych - w wysokości 143 zł;
3)
związane z uznawaniem wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar - w wysokości 132 zł;
4)
związane ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami i laboratoriami spoza administracji miar, będącymi właścicielami państwowych wzorców jednostek miar - w wysokości 110zł;
5)
związane z kontrolą towarów paczkowanych - w wysokości 165 zł.
2.
Za czynności związane z uznaniem albo odmową uznania za równoważną prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne ustala się stawkę godzinową za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar w wysokości 330 zł.
3.
Wysokość opłat za czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, oblicza się, mnożąc kwotę stawki godzinowej przez liczbę godzin, podczas których wykonano czynności. Każdą rozpoczętą godzinę liczy się jako pełną.
4.
Wysokość opłaty za wydanie dowodu legalizacji jednostkowej albo za wykonanie czynności sprawdzenia w przypadku, gdy przyrząd pomiarowy zgłoszony do legalizacji jednostkowej nie spełnia wymagań i nie może być zalegalizowany, stanowi pięćdziesięciokrotność opłaty określonej w załączniku do rozporządzenia dla danego rodzaju przyrządu pomiarowego.
1.
Wysokość opłat za wydanie przez organy administracji miar i podległe im urzędy dowodu legalizacji pierwotnej albo ponownej przyrządów pomiarowych określa załącznik do rozporządzenia.
2.
W przypadku gdy przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań i w wyniku wykonania czynności sprawdzenia ustalono, że nie może on być zalegalizowany, wysokość opłaty za wykonanie tych czynności jest równa opłacie za wydanie dowodu legalizacji pierwotnej albo ponownej przyrządu pomiarowego określonej zgodnie z ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W przypadku gdy sprawdzenie przyrządu pomiarowego zostało ograniczone tylko do oględzin zewnętrznych i przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań oraz nie może być zalegalizowany, wysokość opłaty wynosi 20% opłaty określonej w załączniku do rozporządzenia, jeżeli czynności te wykonano w urzędzie podległym organowi administracji miar, albo 40% tej opłaty, jeżeli czynności wykonano poza urzędem podległym organowi administracji miar.
W przypadku wykonywania czynności legalizacji, na żądanie wnioskodawcy, poza godzinami pracy urzędu lub w dniach wolnych od pracy opłaty, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2, ulegają zwiększeniu o 100%.
1.
Wysokość należnej opłaty za wydanie dowodów legalizacji pierwotnej lub ponownej wnioskodawca ustala jako iloczyn stawki opłaty za legalizację danego rodzaju przyrządów pomiarowych i liczby przyrządów pomiarowych zgłoszonych do legalizacji.
2.
Wysokość należnej opłaty wnioskodawca ustala na formularzu, który składa, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie legalizacji, we właściwym urzędzie podległym organowi administracji miar.
3.
Formularz, o którym mowa w ust. 2, jest bezpłatnie wydawany wnioskodawcy przez urzędy podległe organom administracji miar lub udostępniany za pośrednictwem strony internetowej danego urzędu.
1.
Wysokość opłaty za wydanie wnioskodawcy dodatkowo świadectwa legalizacji w przypadku, gdy dowodem legalizacji jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji, a poświadczenie wykonania legalizacji nastąpiło przez umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, wynosi 55 zł.
2.
Wysokość opłaty za wystawienie duplikatów wydanych świadectw legalizacji albo duplikatów innych dokumentów wynosi 55 zł za każdy egzemplarz.
1.
Wysokość opłaty za udzielenie upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi 27.500 zł.
2.
Wysokość opłaty w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi 2.200 zł.
3.
Wysokość opłaty za zmianę upoważnienia do legalizacji pierwotnej wynosi:
1)
550 zł - gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;
2)
2.200 zł - gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;
3)
27.500 zł - gdy zmiana dotyczy przedłużenia ważności upoważnienia o kolejny okres 36-miesięczny ważności upoważnienia.
1.
Wysokość opłaty za udzielenie upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi 27.500 zł.
2.
Wysokość opłaty w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi 2.200 zł.
3.
Wysokość opłaty za zmianę upoważnienia do legalizacji ponownej wynosi:
1)
550 zł - gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;
2)
2.200 zł - gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania upoważnienia;
3)
27.500 zł - gdy zmiana dotyczy przedłużenia ważności upoważnienia o kolejny okres 36-miesięczny ważności upoważnienia.
1.
Wysokość opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych na okres 12 miesięcy, w zależności od zakresu zezwolenia, wynosi:
1)
do napraw, instalacji i sprawdzania - 13.200 zł;
2)
do napraw i sprawdzania - 12.650 zł;
3)
do instalacji i sprawdzania - 12.650 zł;
4)
do napraw - 1.100 zł.
2.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu w przypadku udzielania zezwolenia na okres:
1)
od 13 do 24 miesięcy - o 80%;
2)
od 25 do 36 miesięcy - o 120%;
3)
od 37 do 48 miesięcy - o 150%.
3.
Wysokość opłaty za zmianę zezwolenia wynosi:
1)
550 zł - gdy zmiana nie wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania zezwolenia;
2)
1.100 zł - gdy zmiana wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania zezwolenia.
1.
Wysokość opłaty za wydanie decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego wynosi 2.750 zł.
2.
Wysokość opłaty w przypadku zmiany lub odmowy wydania decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego wynosi:
1)
440 zł - gdy zmiana lub odmowa nie wymagają przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji;
2)
1.320 zł - gdy zmiana lub odmowa wymagają przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji.
W przypadku wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
1)
od decyzji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie pobiera się opłaty,
2)
od decyzji, o których mowa w § 6-9, wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości określonej dla tej decyzji, po potrąceniu opłaty wniesionej z tytułu wydania decyzji w pierwszej instancji

- o ile rozpatrzenie tego wniosku spowodowało wydanie decyzji na korzyść odwołującego się.

Wysokość opłaty za wykonywanie wzorcowania zbiorników statków wynosi 4.400 zł za każdy zbiornik.
1.
W przypadku powstania dodatkowych kosztów postępowania podczas wykonywania czynności urzędowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 oraz § 2, wysokość opłaty za daną czynność ulega zwiększeniu o te koszty.
2.
Za koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, uważa się wydatki bezpośrednio związane z daną czynnością urzędową, poniesione przez organy administracji miar i podległe im urzędy z tytułu:
1)
podróży służbowych pracowników urzędów podległych organom administracji miar, w wysokości wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3));
2)
transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych służących do wykonywania czynności urzędowych do miejsca wykonywania czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną i kontrolą towarów paczkowanych oraz transportu powrotnego, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr określonej:
a)
w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.4)) - w przypadku samochodów osobowych oraz
b)
jako 2,5-krotność stawki za jeden kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 określonej w przepisach, o których mowa w lit. a - w przypadku samochodów ciężarowych.
3.
Jeżeli procedura legalizacji wymaga użycia w czasie czynności pomiarowych pojazdu samochodowego, wnioskodawca ponosi koszty użycia takiego pojazdu w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2.
4.
W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 oraz § 2, w jednej miejscowości na rzecz kilku wnioskodawców koszty podróży służbowej zwracają wszyscy wnioskodawcy w równych częściach.
5.
W przypadku wykonywania czynności urzędowych na rzecz kilku wnioskodawców w różnych miejscowościach wnioskodawcę obciąża taka część kosztów dodatkowych, która odpowiada iloczynowi sumy kosztów dodatkowych i ułamka, którego licznikiem jest koszt, który organ administracji miar poniósłby w czasie wykonywania czynności u tego wnioskodawcy, mianownikiem zaś suma kosztów ponoszonych w czasie czynności u wszystkich wnioskodawców, przy założeniu, że czynności te byłyby wykonywane odrębnie dla każdego z nich.
W przypadku czynności urzędowych, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2, przy których wykonywaniu powstały dodatkowe koszty, o których mowa w § 12, organ administracji miar informuje o nich wnioskodawcę w formie pisemnej.
1.
Opłaty wnosi się na rachunek bankowy właściwego urzędu podległego organowi administracji miar albo do kasy właściwego urzędu podległego organowi administracji miar.
2.
Wnioskodawca, uiszczając opłatę, wskazuje urząd podległy organowi administracji miar, w którym złożył wniosek, oraz rodzaj czynności, za które wnosi opłatę, a w przypadku legalizacji - jako identyfikację zobowiązania - znak wniosku o dokonanie legalizacji nadany we właściwym urzędzie podległym organowi administracji miar, zawarty w potwierdzeniu przyjęcia wniosku.
Za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy podjęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobiera się opłaty w wysokości obowiązującej w dniu podjęcia tych czynności.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309 oraz z 2005 r. Nr 182, poz. 1530).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2 i 675.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 567 i 628.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDANIE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI MIAR I PODLEGŁE IM URZĘDY DOWODU LEGALIZACJI PIERWOTNEJ ALBO PONOWNEJ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Nr kolejny w grupie przyrządówPozycja rozporządzenia*Nazwa przyrządu pomiarowegoWysokość opłaty w złotych w zależności od miejsca wykonania czynności legalizacji
w urzędziew miejscu zainstalowania lub użytkowaniaw punkcie legalizacyjnym
123456
1Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia oraz liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2 podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
1.1§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego jednofazowe bez urządzeń dodatkowych - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku (dla wszystkich klas dokładności)22,00-6,50
1.2§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym jednofazowe bez urządzeń dodatkowych - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku (dla wszystkich klas dokładności)22,00-6,50
1.3§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego jednofazowe z urządzeniami dodatkowymi nieobciążającymi mechanicznie ruchu obrotowego wirnika, stanowiącymi integralną część licznika - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku (dla wszystkich klas dokładności)22,00-6,50
1.4§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: jednofazowe z urządzeniami dodatkowymi nieobciążającymi mechanicznie ruchu obrotowego wirnika, stanowiącymi integralną część licznika - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku (dla wszystkich klas dokładności)22,00-6,50
1.5§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego jednofazowe z urządzeniami dodatkowymi obciążającymi mechanicznie ruch obrotowy wirnika - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku (dla wszystkich klas dokładności)29,50-11,00
1.6§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: jednofazowe z urządzeniami dodatkowymi obciążającymi mechanicznie ruch obrotowy wirnika - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku (dla wszystkich klas dokładności)29,50-11,00
1.7§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 1 i 2 bez urządzeń dodatkowych - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku55,00-16,50
1.8§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: trójfazowe klasy dokładności A i B bez urządzeń dodatkowych - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku55,00-16,50
1.9§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 1 i 2 z urządzeniami dodatkowymi nieobciążającymi mechanicznie ruchu obrotowego wirnika, stanowiącymi integralną część licznika - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku55,00-16,50
1.10§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: trójfazowe klasy dokładności A i B z urządzeniami dodatkowymi nieobciążającymi mechanicznie ruchu obrotowego wirnika, stanowiącymi integralną część licznika - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku55,00-16,50
1.11§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 1 i 2 z jednym urządzeniem dodatkowym obciążającym mechanicznie ruch obrotowy wirnika - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku66,00-22,00
1.12§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: trójfazowe klasy dokładności A i B z jednym urządzeniem dodatkowym obciążającym mechanicznie ruch obrotowy wirnika - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku66,00-22,00
1.13§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe klasy dokładności 0,2 i 0,5 - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku132,00-27,50
1.14§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: trójfazowe klasy dokładności C - za sprawdzenie przy przepływie energii w jednym kierunku132,00-27,50
1.15§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe wielofunkcyjne klasy dokładności 0,2 i 0,5 - za sprawdzenie przy przepływie energii czynnej w jednym kierunku132,00-27,50
1.16§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: trójfazowe wielofunkcyjne klasy dokładności C - za sprawdzenie przy przepływie energii czynnej w jednym kierunku132,00-27,50
1.17§ 7

(pkt 1)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego trójfazowe wielofunkcyjne klasy dokładności 1 i 2 - za sprawdzenie przy przepływie energii czynnej w jednym kierunku55,00-16,50
1.18§ 6

(pkt 2)

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego do stosowania w gospodarstwach, usługach i handlu oraz przemyśle drobnym: trójfazowe wielofunkcyjne klasy dokładności A i B - za sprawdzenie przy przepływie energii czynnej w jednym kierunku55,00-16,50
2Gazomierze do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i gazomierze turbinowe o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6 500 m3/h, gazomierze rotorowe i gazomierze miechowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
2.1§ 7

(pkt 2 lit. c)

Gazomierze miechowe o maksymalnym strumieniu objętości do 10 m3/h11,00-5,50
2.2§ 6

(pkt 4)

Gazomierze do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: miechowe o maksymalnym strumieniu objętości do 10 m3/h11,00-5,50
2.3§ 7

(pkt 2 lit. c)

Gazomierze miechowe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 10 m3/h do 100 m3/h33,00-16,50
2.4§ 6

(pkt 4)

Gazomierze do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: miechowe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 10 m3/h do 100 m3/h33,00-16,50
2.5§ 7

(pkt 2 lit. a)

Gazomierze turbinowe o maksymalnym strumieniu objętości do 100 m3/h110,00-55,00
2.6§ 7

(pkt 2 lit. b)

Gazomierze rotorowe o maksymalnym strumieniu objętości do 100 m3/h110,00-55,00
2.7§ 6

(pkt 4)

Gazomierze do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: pozostałe o maksymalnym strumieniu objętości do 100 m3/h110,00-55,00
2.8§ 7

(pkt 2 lit. c)

Gazomierze miechowe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 100 m3/h110,00-55,00
2.9§ 6

(pkt 4)

Gazomierze do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: miechowe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 100 m3/h110,00-55,00
2.10§ 7

(pkt 2 lit. b)

Gazomierze rotorowe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 100 m3/h198,00-99,00
2.11§ 7

(pkt 2 lit. a)

Gazomierze turbinowe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 100 m3/h do 2 500 m3/h198,00-99,00
2.12§ 6

(pkt 4)

Gazomierze do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: pozostałe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 100 m3/h198,00-99,00
2.13§ 7

(pkt 2 lit. a)

Gazomierze turbinowe o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 2 500 m3/h do 6 500 m3/h220,00-110,00
3Przeliczniki do gazomierzy turbinowych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6 500 m3/h, rotorowych i miechowych podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
Przeliczniki do gazomierzy, o których mowa w § 7 pkt 2 rozporządzenia
3.1§ 7

(pkt 3)

legalizacja pierwotna--16,50
4Wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej, zimnej lub podgrzanej, zużywanej w gospodarstwach domowych, usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym, wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h
4.1§ 7

(pkt 4)

legalizacja pierwotna2,50-2,00
4.2§ 7

(pkt 4)

legalizacja ponowna4,00-3,50
4.3§ 6

(pkt 3)

Wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej, zimnej lub podgrzanej, zużywanej w gospodarstwach domowych, usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: o ciągłym strumieniu objętości mniejszym niż 16 m3/h4,00-3,50
Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h i nie większym niż 500 m3/h
4.4§ 7

(pkt 4)

legalizacja pierwotna19,50-15,50
4.5§ 7

(pkt 4)

legalizacja ponowna19,50-15,50
4.6§ 6

(pkt 3)

Wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej, zimnej lub podgrzanej, zużywanej w gospodarstwach domowych, usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: o ciągłym strumieniu objętości nie mniejszym niż 16 m3/h19,50-15,50
4.7§ 7

(pkt 4)

Wodomierze sprzężone82,50-66,00
4.8§ 6

(pkt 3)

Wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej, zimnej lub podgrzanej, zużywanej w gospodarstwach domowych, usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym: sprzężone82,50-66,00
5Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

a) w rurociągach o strumieniu objętości nie większym niż 6 000 dm3/min oraz

b) do pozostałych cieczy innych niż woda:

- instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPa·s, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG),

- instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan- butan, w tym do gazu skroplonego (LPG),

- instalacje pomiarowe do napełniania albo opróżniania statków, cystern kolejowych albo samochodowych cieczami, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości nie większym niż 6 000 dm3/min,

- instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2 000 dm3/min,

- instalacje pomiarowe do tankowania samolotów,

- instalacje pomiarowe do napełniania cystern kolejowych albo samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1 000 dm3/min,

- instalacje pomiarowe do cieczy, których temperatura jest wyższa niż 50°C,

- instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 600 dm3/min,

wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia oraz instalacje pomiarowe:

a) do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1 000 dm3/min,

b) do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 600 dm3/min,

c) do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6 000 dm3/min,

podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia

5.1§ 7

(pkt 5 lit. a)

Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości do 500 dm3/min-330,00-
5.2§ 7

(pkt 5 lit. a)

Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min do 1 000 dm3/min-385,00-
5.3§ 7

(pkt 5 lit. b)

Instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości do 600 dm3/min-220,00-
5.4§ 7

(pkt 5 lit. c)

Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości do 500 dm3/min-220,00-
5.5§ 7

(pkt 5 lit. c)

Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min do 6000 dm3/min-330,00-
5.6§ 6

(pkt 5 lit. a)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w rurociągach o strumieniu objętości do 500 dm3/min-220,00-
5.7§ 6

(pkt 5 lit. a)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w rurociągach o strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min do 6 000 dm3/min-330,00-
5.8§ 6

(pkt 5 lit. b tiret czwarte)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPa·s, z wyłączeniem gazu ciekłego propan- butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości do 500 dm3/min-220,00-
5.9§ 6

(pkt 5 lit. b tiret czwarte)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPa·s, z wyłączeniem gazu ciekłego propan- butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min-330,00-
5.10§ 6

(pkt 5 lit. b tiret piąte)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości do 500 dm3/min-220,00-
5.11§ 6

(pkt 5 lit. b tiret piate)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min-330,00-
5.12§ 6

(pkt 5 lit. b tiret szóste)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do napełniania albo opróżniania statków, cystern kolejowych albo samochodowych cieczami, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości do 500 dm3/min-220,00-
5.13§ 6

(pkt 5 lit. b tiret szóste)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do napełniania albo opróżniania statków, cystern kolejowych albo samochodowych cieczami, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min do 6 000 dm3/min-330,00-
5.14§ 6

(pkt 5 lit. b tiret siódme)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości do 500 dm3/min-220,00-
5.15§ 6

(pkt 5 lit. b tiret siódme)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min do 2 000 dm3/min-330,00-
5.16§ 6

(pkt 5 lit. b tiret ósme)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do tankowania samolotów, o strumieniu objętości do 500 dm3/min-220,00-
5.17§ 6

(pkt 5 lit. b tiret ósme)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do tankowania samolotów, o strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min-330,00-
5.18§ 6

(pkt 5 lit. b tiret dziewiąte)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do napełniania cystern kolejowych albo samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości do 500 dm3/min-330,00-
5.19§ 6

(pkt 5 lit. b tiret dziewiąte)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do napełniania cystern kolejowych albo samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG),o maksymalnym strumieniu objętości powyżej 500 dm3/min do 1 000 dm3/min-385,00-
5.20§ 6

(pkt 5 lit. b tiret dziesiąte)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do cieczy, których temperatura jest wyższa niż 50°C-658,00-
5.21§ 6

(pkt 5 lit. b tiret jedenaste)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 600 dm3/min-220,00-
6Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

- odmierzacze paliw ciekłych,

- odmierzacze biopaliw ciekłych,

wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia oraz odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia

Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
6.1§ 7

(pkt 6 lit. a)

legalizacja pierwotna (przed zainstalowaniem w miejscu użytkowania, za każdy zawór pistoletowy)60,50-48,50
6.2§ 7

(pkt 6 lit. a)

legalizacja ponowna

(za każdy zawór pistoletowy)

-110,00-
6.3§ 6

(pkt 5 lit. b tiret pierwsze)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - odmierzacze paliw ciekłych (za każdy zawór pistoletowy)-110,00-
6.4§ 6

(pkt 5 lit. b tiret drugie)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - odmierzacze biopaliw ciekłych (za każdy zawór pistoletowy)-110,00-
UwagaW przypadku gdy dla jednego zaworu pistoletowego określone są dwa strumienie lub więcej strumieni objętości, opłatę pobiera się oddzielnie za sprawdzenie zaworu pistoletowego dla każdego strumienia objętości
7Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG),

wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia,

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia

Odmierzacze gazu ciekłego propan- butan
7.1§ 7

(pkt 6 lit. b)

legalizacja pierwotna (przed zainstalowaniem w miejscu użytkowania za każdy zawór pistoletowy)121,00-97,00
7.2§ 7

(pkt 6 lit. b)

legalizacja ponowna

(za każdy zawór pistoletowy)

-220,00-
7.3§ 6

(pkt 5 lit. b tiret trzecie)

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG) (za każdy zawór pistoletowy)-220,00-
UwagaW przypadku gdy dla jednego zaworu pistoletowego określone są dwa strumienie lub więcej strumieni objętości, opłatę pobiera się oddzielnie za sprawdzenie zaworu pistoletowego dla każdego strumienia objętości
8Zbiorniki pomiarowe do cieczy - § 1 rozporządzenia
8.1§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do 5 m3 1)-440,00-
8.2§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 5 m3 do 50 m3-440,00-
8.3§ 1

(pkt 1)

i za każdy rozpoczęty m3 powyżej 5 m3 do 50 m3 1)-33,00-
8.4§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 50 m3 do 100 m3-1 925,00-
8.5§ 1

(pkt 1)

i za każdy rozpoczęty m3 powyżej 50 m3 do 100 m3 1)-22,00-
8.6§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 100 m3 do 500 m3-3 025,00-
8.7§ 1

(pkt 1)

i za każde rozpoczęte 10 m3 powyżej 100 m3 do 500 m3-22,00-
8.8§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 500 m3 do 2 000 m3-3 905,00-
8.9§ 1

(pkt 1)

i za każde rozpoczęte 10 m3 powyżej 500 m3 do 2 000 m3 1)-11,00-
8.10§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 2 000 m3 do 20 000 m3-5 555,00-
8.11§ 1

(pkt 1)

i za każde rozpoczęte 100 m3 powyżej 2 000 m3 do 20 000 m3 1)-22,00-
8.12§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe powyżej 20 000 m3-9 515,00-
8.13§ 1

(pkt 1)

i za każde rozpoczęte 1 000 m3 powyżej 20 000 m3 1)-44,00-
8.14§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy. Schładzalniki do mleka-275,00-
8.15§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy ciśnieniowe do 10 m3-550,00-
8.16§ 1

(pkt 1)

Zbiorniki pomiarowe do cieczy ciśnieniowe powyżej 10 m3-880,00-
8.17§ 1

(pkt 1)

i za każdy rozpoczęty m3 powyżej 10 m3-33,00-
Uwagi1) Komora zbiornika jest traktowana jako zbiornik pomiarowy do cieczy.
9Drogowe cysterny pomiarowe - § 1 rozporządzenia, w tym samochodowe cysterny pomiarowe, które uzyskały decyzje zatwierdzenia typu przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. z 2008 r. Nr 3, poz.13) - § 12 rozporządzenia
9.1§ 1

(pkt 6),

§ 12

Drogowe cysterny pomiarowe do

2 m3 1), 2)

165,00220,00-
9.2§ 1

(pkt 6),

§ 12

Drogowe cysterny pomiarowe powyżej 2 m3 do 5 m3 1), 2)275,00330,00-
9.3§ 1

(pkt 6),

§ 12

Drogowe cysterny pomiarowe powyżej 5 m3 1), 2)440,00550,00-
Uwagi1) Komora cysterny jest traktowana jako drogowa cysterna pomiarowa.

2) Samochodowe cysterny pomiarowe należy traktować jako drogowe cysterny pomiarowe.

10Beczki metalowe - § 2 rozporządzenia
10.1§ 2

(pkt 1)

Beczki metalowe do 105 dm311,00-10,00
10.2§ 2

(pkt 1)

Beczki metalowe powyżej 105 dm3 do 210 dm316,50-13,00
10.3§ 2

(pkt 1)

Beczki metalowe powyżej 210 dm3 do 520 dm327,50-20,00
10.4§ 2

(pkt 1)

Beczki metalowe powyżej 520 dm3-220,00-
11Ciepłomierze do wody, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych, podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
11.1§ 7

(pkt 7)

Ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych44,00-35,00
11.2§ 6

(pkt 6)

Ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym44,00-35,00
11.3§ 7

(pkt 7)

Ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h i nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych63,50-50,50
11.4§ 6

(pkt 6)

Ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym63,50-50,50
12Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych, podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
12.1§ 7

(pkt 9)

Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych11,00-9,00
12.2§ 6

(pkt 6 lit. b)

Pary czujników temperatury - podzespoły ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym11,00-9,00
13Przeliczniki do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników do ciepłomierzy zwężkowych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych, podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
13.1§ 7

(pkt 8)

Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych20,50-16,50
13.2§ 6

(pkt 6 lit. a)

Przeliczniki - podzespoły ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników do ciepłomierzy zwężkowych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym20,50-16,50
14Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych, podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
14.1§ 7

(pkt 10)

Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych12,50-10,00
14.2§ 6

(pkt 6 lit. c)

Przetworniki przepływu - podzespoły ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym12,50-10,00
14.3§ 7

(pkt 10)

Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h i nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych31,50-25,50
14.4§ 6

(pkt 6 lit. c)

Przetworniki przepływu - podzespoły ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych, do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym31,50-25,50
15Przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
15.1§ 7

(pkt 11)

Przyrządy do pomiaru długości drutu-77,00-
15.2§ 7

(pkt 11)

Przyrządy do pomiaru długości kabla-77,00-
15.3§ 7

(pkt 11)

Przyrządy do pomiaru długości tkanin-121,00-
15.4§ 7

(pkt 11)

Przyrządy do pomiaru długości materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych-77,00-
16Materialne miary długości - przymiary wstęgowe, przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników, i przymiary półsztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników, podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
16.1§ 7

(pkt 12 lit. a)

Materialne miary długości: przymiary wstęgowe o długości nominalnej do 20 m22,00-16,50
16.2§ 7

(pkt 12 lit. a)

Materialne miary długości: przymiary wstęgowe o długości nominalnej powyżej 20 m do 50 m33,00-27,50
16.3§ 7

(pkt 12 lit. a)

Materialne miary długości: przymiary wstęgowe o długości nominalnej powyżej 50 m44,00-38,50
16.4§ 7

(pkt 12 lit. b)

Materialne miary długości: przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników22,00-16,50
16.5§ 7

(pkt 12 lit. c)

Materialne miary długości: przymiary półsztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników22,00-16,50
17Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
17.1§ 7

(pkt 13)

Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór - mechaniczne-132,00-
17.2§ 7

(pkt 13)

Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór - elektroniczne-132,00-
17.3§ 6

(pkt 9)

Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór-132,00-
18Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym: radarowe, laserowe i prędkościomierze kontrolne - § 1 rozporządzenia
18.1§ 1

(pkt 2 lit. a)

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym: radarowe154,00154,00121,00
18.2§ 1

(pkt 2 lit. b)

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym: laserowe165,00165,00126,50
18.3§ 1

(pkt 2 lit. c)

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym: prędkościomierze kontrolne77,0077,0055,00
19Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe określone w rozporządzeniu Rady nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 227, z późn. zm.) - § 9 rozporządzenia
19.1§ 9Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe77,00-55,00
20Taksometry elektroniczne wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia oraz taksometry elektroniczne podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
Taksometry elektroniczne po wyprodukowaniu, przed zainstalowaniem
20.1§ 7

(pkt 14)

legalizacja pierwotna77,00-59,50
Taksometry elektroniczne po zainstalowaniu, będące w użytkowaniu, naprawiane lub z uszkodzoną cechą zabezpieczającą
20.2§ 7

(pkt 14)

legalizacja ponowna110,00-88,00
Taksometry elektroniczne po zainstalowaniu1), będące w użytkowaniu, nienaprawiane i mające nieuszkodzone cechy zabezpieczające podczas zgłoszenia
20.3§ 7

(pkt 14)

legalizacja ponowna55,00-44,00
20.4§ 7

(pkt 14)

legalizacja ponowna wykonana w związku ze zmianą układu taryf22,00-22,00
20.5§ 6

(pkt 8)

Taksometry elektroniczne1)110,00-88,00
20.6§ 6

(pkt 8)

legalizacja ponowna wykonana w związku ze zmianą układu taryf22,0022,00
21Odważniki klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg oraz klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 50 kg - § 4 rozporządzenia
21.1§ 4Odważniki klasy dokładności E1 do 200 g55,00--
21.2§ 4Odważniki klasy dokładności E1 powyżej 200 g82,50--
21.3§ 4Odważniki klasy dokładności E2 do 200 g15,50--
21.4§ 4Odważniki klasy dokładności E2 powyżej 200 g17,50--
21.5§ 4Odważniki klasy dokładności F1 do 200 g13,00--
21.6§ 4Odważniki klasy dokładności F1 powyżej 200 g15,50--
21.7§ 4Odważniki klasy dokładności F2 do 200 g11,00--
21.8§ 4Odważniki klasy dokładności F2 powyżej 200 g13,00--
21.9§ 4Odważniki klasy dokładności M1 do 500 g9,00--
21.10§ 4Odważniki klasy dokładności M1 powyżej 500 g13,00--
21.11§ 4Odważniki klasy dokładności M2 do 5 kg6,50--
21.12§ 4Odważniki klasy dokładności M2 powyżej 5 kg11,00--
22Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia oraz wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) - § 8 rozporządzenia
22.1§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I mechaniczne odważnikowo-uchylne, odważnikowo-włącznikowo-uchylne-99,0066,00
22.2§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I mechaniczne włącznikowo-uchylne-121,0078,00
22.3§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I mechaniczne-121,0078,00
22.4§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I torsyjne44,0055,0031,00
22.5§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I elektroniczne-88,0050,50
22.6§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I elektroniczne-88,0050,50
22.7§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 10 kg27,5038,5022,00
22.8§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 10 kg27,5038,5022,00
22.9§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 10 kg do 200 kg44,0051,5022,00
22.10§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 10 kg do 200 kg44,0051,5022,00
22.11§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg66,0070,5035,00
22.12§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg66,0070,5035,00
22.13§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne do 1 kg27,5038,5022,00
22.14§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne do 1 kg27,5038,5022,00
22.15§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 1 kg do 10 kg27,5044,0027,50
22.16§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 1 kg do 10 kg27,5044,0027,50
22.17§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 10 kg do 200 kg44,0051,5022,00
22.18§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 10 kg do 200 kg44,0051,5022,00
22.19§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 200 kg55,0058,5035,00
22.20§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II elektroniczne powyżej 200 kg55,0058,5035,00
22.21§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe do 20 kg27,5037,5017,50
22.22§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe do 20 kg27,5037,5017,50
22.23§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe do 20 kg27,5037,5017,50
22.24§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe do 20 kg27,5037,5017,50
22.25§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 20 kg22,0029,5014,50
22.26§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe do 20 kg22,0029,5014,50
22.27§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 20 kg do 200 kg37,5042,0022,00
22.28§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 20 kg do 200 kg37,5042,0022,00
22.29§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 200 kg38,5045,0018,50
22.30§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 200 kg38,5045,0018,50
22.31§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 200 kg33,0038,5018,50
22.32§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 20 kg do 200 kg33,0038,5018,50
22.33§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 200 kg do 500 kg50,5055,0035,00
22.34§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 200 kg do 500 kg50,5055,0035,00
22.35§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg do 500 kg49,5053,0029,50
22.36§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg do 500 kg49,5053,0029,50
22.37§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg do 500 kg55,0059,5029,50
22.38§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 200 kg do 500 kg55,0059,5029,50
22.39§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 500 kg do 3 000 kg67,0084,5058,50
22.40§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 500 kg do 3 000 kg67,0084,5058,50
22.41§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 500 kg do 3 000 kg71,5089,0048,50
22.42§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 500 kg do 3 000 kg71,5089,0048,50
22.43§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 500 kg66,0082,5048,50
22.44§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII prostodźwigniowe, uchylne i sprężynowe powyżej 500 kg66,0082,5048,50
22.45§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 3 000 kg do 10 000 kg-213,50-
22.46§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 3 000 kg do 10 000 kg-213,50-
22.47§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 3 000 kg-220,00-
22.48§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III uchylne i sprężynowe powyżej 3 000 kg-220,00-
22.49§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 10 000 kg do 30 000 kg-487,50-
22.50§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 10 000 kg do 30 000 kg-487,50-
22.51§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 30 000 kg do 70 000 kg-660,00-
22.52§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 30 000 kg do 70 000 kg-660,00-
22.53§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 70 000 kg-825,00-
22.54§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III prostodźwigniowe powyżej 70 000 kg-825,00-
22.55§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne do 20 kg31,0044,0027,50
22.56§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne do 20 kg31,0044,0027,50
22.57§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne do 20 kg22,0028,5014,50
22.58§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne do 20 kg22,0028,5014,50
22.59§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 20 kg do 200 kg38,5045,0018,50
22.60§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 20 kg do 200 kg38,5045,0018,50
22.61§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 20 kg do 200 kg38,5045,0018,50
22.62§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 20 kg do 200 kg38,5045,0018,50
22.63§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 200 kg do 500 kg49,5053,0029,50
22.64§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 200 kg do 500 kg49,5053,0029,50
22.65§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 200 kg do 500 kg55,0059,5029,50
22.66§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 200 kg do 500 kg55,0059,5029,50
22.67§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 500 kg do 3 000 kg60,5075,0048,50
22.68§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 500 kg do 3 000 kg60,5075,0048,50
22.69§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 500 kg do 3 000 kg66,0070,5048,50
22.70§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 500 kg do 3 000 kg66,0070,5048,50
22.71§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 3 000 kg do 10 000 kg-220,00-
22.72§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 3 000 kg do 10 000 kg-220,00-
22.73§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 3 000 kg do 10 000 kg165,00231,00-
22.74§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 3 000 kg do 10 000 kg165,00231,00-
22.75§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 10 000 kg do 30 000 kg-440,00-
22.76§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 10 000 kg do 30 000 kg-440,00-
22.77§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 10 000 kg-385,00-
22.78§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII elektroniczne powyżej 10 000 kg-385,00-
22.79§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 30 000 kg do 70 000 kg-605,00-
22.80§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 30 000 kg do 70 000 kg-605,00-
22.81§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 70 000 kg-770,00-
22.82§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III elektroniczne powyżej 70 000 kg-770,00-
22.83§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) do 3 000 kg66,0077,0048,50
22.84§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) do 3 000 kg66,0077,0048,50
22.85§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) powyżej 3 000 kg do 10 000 kg-220,00-
22.86§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) powyżej 3 000 kg do 10 000 kg-220,00-
22.87§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) powyżej 10 000 kg do 30 000 kg-440,00-
22.88§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) powyżej 10 000 kg do 30 000 kg-440,00-
22.89§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) powyżej 30 000 kg do 70 000 kg-619,50-
22.90§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) powyżej 30 000 kg do 70 000 kg-619,50-
22.91§ 8Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) powyżej 70 000 kg-825,00-
22.92§ 6

(pkt 1)

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III dźwigniowo- elektroniczne (hybrydowe) powyżej 70 000 kg-825,00-
Uwagi1. Za sprawdzenie dodatkowego urządzenia: drukującego wagi, zdalnie wskazującego masę, wskazującego należność za ważony towar pobiera się dodatkowo 20 % opłaty za sprawdzenie danej wagi za każde sprawdzane urządzenie.

2. Za sprawdzenie wag wielopomostowych pobiera się opłatę o 20 % wyższą dla wag dwupomostowych i o 30 % wyższą dla wag trójpomostowych od opłaty za sprawdzenie danej wagi.

3. Za sprawdzenie wag nieautomatycznych o obciążeniu maksymalnym Max ≥ 3 000 kg

(w przypadku sprawdzenia wzorcami o masie 100 % Max pobiera się opłatę tabelaryczną) przy użyciu wzorców masy o masie ≥ 50 % Max pobiera się opłatę o 50 % wyższą od opłaty za sprawdzenie danej wagi, a przy użyciu wzorców o masie mniejszej niż 50 % Max pobiera się opłatę o 100 % wyższą od opłaty za sprawdzenie danej wagi.

4. Za sprawdzenie drugiego i dalszych zakresów wagi wielozakresowej pobiera się dodatkowo za każdy zakres 50 % opłaty za sprawdzenie danej wagi.

23Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków, porcjujące, odważające, przenośnikowe i wagonowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i wagi automatyczne porcjujące, przenośnikowe, odważające i dla pojedynczych ładunków oraz wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia oraz wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu - § 1 rozporządzenia
23.1§ 7

(pkt 15 lit. a)

Wagi automatyczne porcjujące do 0,5 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-99,00-
23.2§ 6

(pkt 7 lit. b)

Wagi automatyczne porcjujące do 0,5 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-99,00-
23.3§ 7

(pkt 15 lit. a)

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 0,5 kg do 2 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-132,00-
23.4§ 6

(pkt 7 lit. b)

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 0,5 kg do 2 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-132,00-
23.5§ 7

(pkt 15 lit. a)

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 2 kg do 10 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-165,00-
23.6§ 6

(pkt 7 lit. b)

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 2 kg do 10 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-165,00-
23.7§ 7

(pkt 15 lit. a)

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 10 kg do 50 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-187,00-
23.8§ 6

(pkt 7 lit. b)

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 10 kg do 50 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-187,00-
23.9§ 7

(pkt 15 lit. a)

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 50 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-220,00-
23.10§ 6

(pkt 7 lit. b)

Wagi automatyczne porcjujące powyżej 50 kg (za sprawdzenie każdej nominalnej masy porcji)-220,00-
23.11§ 7

(pkt 15 lit. b)

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5; 1 i 2 do 200 t/h-242,00-
23.12§ 6

(pkt 7 lit. d)

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5; 1 i 2 do 200 t/h-242,00-
23.13§ 7

(pkt 15 lit. b)

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5; 1 i 2 powyżej 200 t/h do 1 000 t/h-330,00-
23.14§ 6

(pkt 7 lit. d)

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5; 1 i 2 powyżej 200 t/h do 1 000 t/h-330,00-
23.15§ 7

(pkt 15 lit. b)

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5; 1 i 2 powyżej 1 000 t/h-414,50-
23.16§ 6

(pkt 7 lit. d)

Wagi automatyczne przenośnikowe klasy 0,5; 1 i 2 powyżej 1 000 t/h-414,50-
23.17§ 7

(pkt 15 lit. c)

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2 i 0,5 do 100 kg-114,50-
23.18§ 6

(pkt 7 lit. c)

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2; 0,5; 1 oraz 2 do 100 kg-114,50-
23.19§ 7

(pkt 15 lit. c)

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2 i 0,5 powyżej 100 kg do 500 kg-152,00-
23.20§ 6

(pkt 7 lit. c)

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2; 0,5; 1 oraz 2 powyżej 100 kg do 500 kg-152,00-
23.21§ 7

(pkt 15 lit. c)

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2 i 0,5 powyżej 500 kg-190,50-
23.22§ 6

(pkt 7 lit. c)

Wagi automatyczne odważające klasy 0,2; 0,5; 1 oraz 2 powyżej 500 kg-190,50-
23.23§ 7

(pkt 15 lit. d)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków do 3 kg-110,00-
23.24§ 6

(pkt 7 lit. a)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków do 3 kg-110,00-
23.25§ 7

(pkt 15 lit. d)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 3 kg do 15 kg-165,00-
23.26§ 6

(pkt 7 lit. a)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 3 kg do 15 kg-165,00-
23.27§ 7

(pkt 15 lit. d)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 15 kg do 500 kg-187,00-
23.28§ 6

(pkt 7 lit. a)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 15 kg do 500 kg-187,00-
23.29§ 7

(pkt 15 lit. d)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 500 kg do 5 t-220,00-
23.30§ 6

(pkt 7 lit. a)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 500 kg do 5 t-220,00-
23.31§ 7

(pkt 15 lit. d)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 5 t-275,00-
23.32§ 6

(pkt 7 lit. a)

Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków powyżej 5 t-275,00-
23.33§ 7

(pkt 16)

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych klasy 0,2A i 0,2B do 70 t-880,00-
23.34§ 7

(pkt 16)

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych klasy 0,2A i 0,2B powyżej 70 t-935,00-
23.35§ 7

(pkt 16)

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych klasy 0,2 i 0,5 do 70 t-935,00-
23.36§ 6

(pkt 7 lit. e)

Wagi automatyczne wagonowe klasy 0,2; 0,5; 1 oraz 2 do 70 t-935,00-
23.37§ 7

(pkt 16)

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych klasy 0,2 i 0,5 powyżej 70 t-990,00-
23.38§ 6

(pkt 7 lit. e)

Wagi automatyczne wagonowe klasy 0,2; 0,5; 1 oraz 2 powyżej 70 t-990,00-
23.39§ 1

(pkt 3)

Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu klasy 0,2; 0,5; 1 i 2 do 10 t-563,00-
23.40§ 1

(pkt 3)

Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu klasy 0,2; 0,5; 1 i 2 powyżej 10 t-616,00-
Uwagi1. Za sprawdzenie dodatkowego urządzenia: drukującego wagi, zdalnie wskazującego masę, wskazującego należność za ważony towar pobiera się dodatkowo 20 % opłaty za sprawdzenie danej wagi za każde sprawdzane urządzenie.

2. Za sprawdzenie wag wielopomostowych pobiera się opłatę o 20 % wyższą dla wag dwupomostowych i o 30 % wyższą dla wag trójpomostowych od opłaty za sprawdzenie danej wagi.

3. Za sprawdzenie wag automatycznych o obciążeniu maksymalnym Max ≥ 3 000 kg (w przypadku sprawdzenia wzorcami o masie 100 % Max pobiera się opłatę tabelaryczną) przy użyciu wzorców masy o masie ≥ 50 % Max pobiera się opłatę o 50 % wyższą od opłaty za sprawdzenie danej wagi, a przy użyciu wzorców o masie mniejszej niż 50 % Max pobiera się opłatę o 100 % wyższą od opłaty za sprawdzenie danej wagi.

4. Za sprawdzenie drugiego i dalszych zakresów wagi wielozakresowej pobiera się dodatkowo za każdy zakres 50 % opłaty za sprawdzenie danej wagi.

24Areometry szklane - alkoholomierze i densymetry do alkoholu - § 2 rozporządzenia oraz areometry szklane - densymetry do cieczy innych niż alkohol - § 5 rozporządzenia
Areometry szklane - alkoholomierze i densymetry:
24.1§ 2 i 5za każdy punkt podziałki areometrycznej4,50-3,50
24.2§ 2 i 5za każdy punkt podziałki termometrycznej3,50-2,50
25Gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L, 1 L i 1/4 L - § 1 rozporządzenia
25.1§ 1

(pkt 8)

Gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L660,001 100,00-
25.2§ 1

(pkt 8)

Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1 L82,50-60,50
25.3§ 1

(pkt 8)

Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 L66,00-44,00
26Manometry do opon pojazdów mechanicznych - § 1 rozporządzenia, w tym manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych, które uzyskały zatwierdzenie typu przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13) - § 13 rozporządzenia
Manometry do opon pojazdów mechanicznych1)
26.1§ 1

(pkt 7) i § 13

legalizacja pierwotna13,00-11,00
26.2§ 1

(pkt 7) i § 13

legalizacja ponowna33,00-22,00
Uwagi1) Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych należy traktować jako manometry do opon pojazdów mechanicznych.
27Analizatory spalin samochodowych wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności - § 6 rozporządzenia i podlegające prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z § 7 rozporządzenia
27.1§ 7

(pkt 17)

Analizatory spalin samochodowych154,00220,00-
27.2§ 6

(pkt 10)

Analizatory spalin samochodowych154,00220,00-
* Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o rozporządzeniu, rozumie się przez to rozporządzenie wydane na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.).