Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 maja 1920 r.
w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru rosyjskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym. *

Na zasadzie ostatniego ustępu art. 15 rozporządzenia o taryfie celnej z 4 listopada 1919 r. (Dz. Ustaw Nr 95, poz. 510) zarządzam w przedmiocie opłaty za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru rosyjskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym, tymczasowo, aż do czasu jednolitego unormowania tej sprawy dla obszaru całego Państwa, co następuje:
Strony, w których interesie i na których prośbę urząd celny dokonuje odprawy towarów poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym, obowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 25 mk. za godzinę, licząc część godziny za całą, na rzecz każdego z urzędników celnych, dokonujących odprawy, w połowie zaś tej kwoty na rzecz każdego z zatrudnionych przy odprawie pomocniczych funkcjonarjuszów celnych, z tem jednak ograniczeniem, iż oplata za czynności uskutecznione w jednym dniu nie może przewyższać kwoty 75 mk. na osobę jednego urzędnika, względnie 35 mk. 50 fen. na osobę jednego pomocniczego funkcjonarjusza celnego.

Na czas pobierania przez funkcjonarjuszów państwowych dodatku drożyźnianego ustanawia się uzupełnienie powyższych opłat w wymiarze ustalonym dla uzupełnienia djet normalnych.

Za dopełnienie odprawy celnej poza obrębem placu urzędowego i poza siedzibą urzędu należy się funkcjonarjuszom celnym oprócz wymienionej wyżej opłaty także zwrot kosztów przejazdu według obowiązującej taryfy.

Na wysokość opłaty za odprawę towarów poza placem urzędowym nie wpływa okoliczność, czy czynność urzędową przedsięwzięto w godzinach urzędowych, czy też poza niemi.

Przypadające opłaty mają strony wpłacać do kasy urzędu celnego za pokwitowaniem, w którem ma być wymieniony tak rodzaj czynności pozaurzędowej, jako też czas jej trwania.

Urzędy celne zapisują wpłacone kwoty na przychód w dzienniku przychodu, a następnie wypłacają je wchodzącym w rachubę funkcjonarjuszom za pokwitowaniem, które ma być dołączone do dotyczącej pozycji rozchodu. Wypłacone kwoty należy zapisywać na rozchód w dzienniku rozchodu.

Zezwolenia na odprawę towarów, poza placem urzędowym, w siedzibie urzędu dla instytucji rządowych i zakładów dobroczynnych oraz w tych wypadkach, kiedy z powodu wielkich rozmiarów towarów jest niemożliwe przeprowadzenie rewizji w urzędzie celnym, jak również na odprawę, w urzędzie, lecz w czasie pozaurzędowym, mogą udzielać kierownicy urzędów celnych na własną odpowiedzialność i tylko w razie istotnej potrzeby. Za prawidłowy bieg służby w godzinach pozaurzędowych są osobiście odpowiedzialni kierownicy urzędów celnych.

Na dokonanie odprawy towarów, poza placem urzędowym, w siedzibie urzędu we wszystkich innych wypadkach, z wyjątkiem wyżej wyszczególnionych, oraz na dokonanie odprawy towarów, poza siedzibą urzędu, wymagane jest pozwolenie władzy celnej II instancji.

Dotychczasowe zarządzenia wydane w tym przedmiocie uchyla się.

* Rozporządzenie zmienione przez:

- rozporządzenie z dnia 24 lutego 1921 r. (Dz.U.21.27.158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 marca 1921 r.

- rozporządzenia z dnia 31 maja 1921 r. (Dz.U.21.50.311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1921 r.

- rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.106.779) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1921 r.