Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.38.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru pruskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.

Na mocy art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 51 poz. 314) zarządzam co następuje:
§  1. Moc obowiązującą rozporządzeń z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 43 poz. 262) i z dnia 24 lutego 1921 r. (Dz. Ust. № 27 poz. 158) w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym, rozszerzam na obszar b. zaboru pruskiego z tą zmianą, że do udzielania zezwoleń w myśl przedostatniego ustępu wpierw powołanego rozporządzenia kompetentna jest Dyrekcja Ceł w Poznaniu.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.