§ 8. - Opłaty za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  8.
Opłaty za czynności sądowo - lekarskie łącznie ze stratą czasu są następujące:
1)
badanie sądowo-lekarskie osób wraz z orze.
a)
osób uszkodzonych na ciele w zwykłych przypadkach oraz wszystkich dla stwierdzenia ich stanu zdrowia zł. 3
b)
jeżeli badanie było długie i żmudne, bądź z powodu ilości obrażeń, bądź z powodu ich charakteru, np. przy uszkodzeniu mózgu, rdzenia, przy nerwicach urazowych, przy obrażeniach narządów wewnętrznych, jak to: płuc, serca, trzewiów brzusznych, wewnętrznych narządów płciowych, lub też gdy orzeczenie musiało być obszernie uzasadnione zł. 15
2)
nałożenie badanemu opatrunku (oprócz zwrotu za dostarczony materjał opatrunkowy) zł. 2
3)
badanie przez lekarza - specjalistę, powołanego w charakterze konsultanta wraz z orzeczeniem zł. 5
4)
badanie stanu umysłowego wraz z orzeczeniem:
a)
badanie jednorazowe zł. 7-10
b)
każde następne badanie zł. 4- 6
5)
oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok osoby dorosłej, dziecka lub noworodka wraz z orzeczeniem zł. 10
6)
oględziny zewnętrzne zwłok lub sekcja częściowa wraz z orzeczeniem zł. 6
7)
obecność wraz z ewentualną radą zawodową przy sekcji, ekshumacji, lub oględzinach zwłok, za każde zaczęte pół godziny zł. 2
8)
obecność przy rozprawach sądowych razem z udzieleniem orzeczenia za każde zaczęte pół godz. zł. 2

Przerwę trwającą mniej niż godzinę, jeżeli nastąpi w ciągu rozprawy, lub pomiędzy dwiema rozprawami, odbywającemi się tego samego dnia, wlicza się w czas obecności;

9)
orzeczenie wydane na podstawie przejrzenia akt zł. 3-10
10)
badanie gołem okiem narzędzi, leków, trucizn, plam i t. p., o ile musi się ono odbywać oddzielnie od badań wymienionych w punktach poprzednich, wraz z orzeczeniem zł. 3
11)
specjalne naukowe badanie wraz z orzeczeniem (oprócz zwrotu za zużyte odczynniki)
a)
plam: mikroskopowe, chemiczne, względnie widmowe, oraz biochemiczne zł. 10-15
b)
krwi na obecność tlenku węgla zł. 5
c)
potraw, leków, trucizn, wymiocin, kału, włosów, cząstek ciała-mikroskopowe zł. 10-15
d)
bakterji z założeniem hodowli i doświadczeniem na zwierzętach zł. 15-30
e)
szczegółowe kliniczne badanie moczu zł. 4
f)
badanie promieniami "Rontgena" zł. 10-20
12)
stawienie się na podstawie otrzymanego wezwania, gdy czynność bez winy lekarza nie została wykonana, za każde zaczęte pół godziny zł. 1