Opłaty za analizy, wykonane w Państwowym Zakładzie Higjeny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.74.702

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 sierpnia 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za analizy, wykonane w Państwowym Zakładzie Higjeny.

Na podstawie art. 2 pkt. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 63, poz. 371), § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 86), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 493) i art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 597) zarządza się co następuje:
Za analizy, wykonywane w Państwowym Zakładzie Higjeny, ustanawia się ceny następujące:
Sprawdzenie tożsamości preparatów nieorganicznychod3do5
Sprawdzenie czystości preparatów nieorganicznych według farmakopei"5"10"
Oznaczenie ilościowe nieorganicznych składników pojedynczych, zależnie od rodzaju pracy"5"15"
Dla związków rzadkich, wymagających metod specjalnych, cenę ustala osobna instytucja badawcza.
Sprawdzenie makroskopowe i mikroskopowe surowców roślinnych niesproszkowanych"3"5"
Sprawdzenie tożsamości preparatów organicznych"5"10"
Sprawdzenie czystości preparatów organicznych"5"25"
Dochodzenie mikroskopowe składu surowców roślinnych z wyjątkiem substancyj sproszkowanych, za każdą część składową5"
Oznaczenie ilościowe preparatów organicznych, za każde oznaczenie zależnie od rodzaju i sposobu"5"25"
Analiza elementarna związku organicznego (oznaczenie C, H, N)50"
To samo w obecności chlorowców, siarki, rtęci i t. p.75 "
Oznaczenie alkaloidów (w ekstraktach, nalewkach i t. p.)"10"40"
Analiza olejów, olejków eterycznych"25"50"
Badanie farmakologiczne surowców roślinnych40"
Dochodzenie zafałszowań w preparatach organicznych i nieorganicznych oblicza się na podstawie ilości dokonanych prób i oznaczeń.
Analiza specyfiku farmaceutycznego75"
Gdy w skład specyfiku farmaceutycznego wchodzą więcej niż cztery części składowe, opłata zwiększa się od każdej części składowej ponad cztery o10"
Gdy niezbędne okaże się badanie biologiczne specyfiku, powyższa opłata zwiększa się o sumę"30"100"
(Kilka różnych środków zapachowych lub olejków eterycznych, dodawanych dla smaku lub zapachu, może być obliczone za jeden środek).
Analiza specyfiku farmaceutycznego przy badaniu, dokonywanem corocznie w myśl postanowień § 18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1926 r. o wyrobie i obrocie specyfików farmaceutycznych (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 406) o 50% mniej.
Analizy wód mineralnych: Analiza orjentacyjna ogólna, jakościowa i ilościowa zależnie od rodzaju wody oraz liczby składników"100"3.000"
Analiza pochodnej arsenobenzenu
a) za serję, nieprzenoszącą 1 kg produktu50"
b) przy serjach, przenoszących 1 kg produktu, nie większych jednak od 3 kg80"
c) przy serjach powyżej 3 kg120"
Za materjały, zużyte do analiz i kontroli pochodnych arsenobenzenu, osobno od każdego kilograma po20"
(Części kilograma w tych przypadkach będą liczone za cały kilogram).

Analiza preparatu organoterapeutycznego, dokonywana przy wypuszczaniu nowych seryj preparatu w myśl § 9 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1932 r. o wyrobie i obrocie preparatów organoterapeutycznych (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 344) od

50"
W razie konieczności dokonania badań biologicznych i farmakologicznych do150"
Analiza preparatu organoterapeutycznego, dokonywana w myśl § 13 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1932 r.o50mniej
Analiza witamin:
1) Oznaczenie (ilościowe) biologiczne witaminy A lub witaminy B2 (czynnik antypellagryczny)450zakażdy
2) Oznaczenie biologiczne (ilościowe) witaminy D (czynnik przeciwkrzywiczy), B1 (czynnik przeciwneurytyczny), lub C (czynnik przeciwgnilcowy)350""
3) Badanie kolorymetryczne witaminy A lub C50"""
4) Badanie spektrograficzne witaminy A lub D50"""
W przypadkach, w których rozporządzenie niniejsze nie wymienia stałych cen za analizy, ceny te ustala Państwowy Zakład Higjeny w granicach, określonych w rozporządzeniu niniejszem, biorąc za podstawę wysokość kosztów własnych, związanych z przeprowadzeniem analiz, oraz zużyty na to czas.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1924 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za analizy, wykonywane w Państwowym Instytucie Farmaceutycznym (Monitor Polski z 1925 r. Nr. 50, poz. 200).