Art. 2. - [Opłata w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub na karę ograniczenia wolności] - Opłaty w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.123 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  2.  [Opłata w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub na karę ograniczenia wolności]
1. 
Skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności:
1)
do 3 miesięcy - 60 zł,
2)
do 6 miesięcy - 120 zł,
3)
do 1 roku - 180 zł,
4)
do 2 lat - 300 zł,
5)
do 5 lat - 400 zł,
6)
do 15 lat albo 25 lat - 600 zł.
2. 
Przepisy ust. 1 pkt 1-4 stosuje się odpowiednio w razie skazania na karę ograniczenia wolności.