Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.37.280

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o opłatach w postępowaniu rejestrowem.

Na podstawie art. 7 przepisów przechodnich do dekretu o rejestrze handlowym z dn. 7 lutego 1919 r., Dz. Pr. № 14 poz. 164, zarządza się jak następuje:
Art.  1.

Za wciągnięcie do rejestru handlowego uiszczają firmy jednoosobowe następujące opłaty:

a) za wciągnięcie firmy (pierwszy wpis)
Ikategorjahandlowa200mrk.polskich
II""40""
III""15""
IV""15""
Ikategorjaprzemysłowa250mrk.polskich
II""200""
III""150""
IV""100""
V""60""
VI""40""
VII""15""
b) za każdy następny wpis, z wyjątkiem wymienionych pod c), d) i w art. 4 i 5 - połowę opłaty określonej pod a);
c) za wpis o zmianie siedziby - 1/5 część tej opłaty;
d) za wykreślenie firmy przy pierwszych dwóch kategorjach handlowych i pierwszych 5-iu przemysłowych - 3/10 opłaty określonej pod a), przy pozostałych kategorjach - 2/10 tej opłaty.
Art.  2.

Za wciągnięcie do rejestru handlowego uiszczają spółki firnowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) przy kapitale zakładowym do 250.000 mrk. polskich włącznie, za pierwszy wpis podwójną opłatę, określoną w art. 1 lit. a, stosownie do kategorji handlowej lub przemysłowej, przy kapitale zaś powyżej 250.000 mrk. polskich po 3 mrk. od każdych następnych 10.000 mrk. polskich więcej, przyczem niepełne 10.000 mrk. polskich uważa się za pełne;
b) za każdy następny wpis, z wyjątkiem wymienionych pod c) i d) i w art. 4 i 5 - 6/10 opłaty, określonej w art. 1 lit. a);
c) za wpis o zmianie siedziby - 1/5 część tej opłaty;
d) za wykreślenie firmy przy pierwszych dwóch kategorjach handlowych i pierwszych 5 przemysłowych - 4/10 opłaty, określonej w art. 1 lit. a), przy pozostałych zaś kategorjach - 3/10 tej opłaty.
Art.  3.

Za wciągnięcie do rejestru handlowego uiszczają spółki akcyjne oraz stowarzyszenia i związki uważane za handlowe:

a) za wciągnięcie firmy (pierwszy wpis):
przy kapitale zakładowym

do 20.000

mrk.polskich włącznie30mrk.polskich
od 20.000 do 40.000mrk.polsk.włącznie50""
od 40.000 do 60.000mrk.polsk.włącznie75mrk.polskich
od 60.000 do 80.000"""90""
od 80.000 do 100.000"""100""
przy kapitale zaś powyżej 100.000 mrk. polskich po 20 mrk. polsk. opłaty od każdych następnych 50.000 mrk. polskich więcej, przyczem niepełne 50.000 mrk. polskich uważa się za pełne;
b) za wpis o powiększeniu kapitału zakładowego - opłatę określoną pod lit. a), w stosunku do sumy powiększenia; przy zmniejszeniu kapitału - połowę opłaty w stosunku do sumy zmniejszenia.

Jeżeli kapitał zakładowy nie został całkowicie wpłacony, wówczas opłaty, określone pod a) i b) uiszcza się w części, odpowiadającej kapitałowi wpłaconemu, resztę zaś w miarę wpłacania kapitału;

c) za wszelkie inne wpisy, z wyjątkiem wymienionych w art. 4-6, 1/5 część opłaty, określonej w art. 1 lit. a).
Art.  4.

Za wciągnięcie do rejestru handlowego firmy oddziału, jeżeli zakład główny znajduje się w kraju, uiszcza się:

a) przy firmach jednoosobowych opłatę, określoną w art. 1 lit. a);
b) przy spółkach firmowych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - 11/2 opłaty określonej w art. 1 lit. a);
c) przy spółkach akcyjnych oraz stowarzyszeniach i związkach, uważanych za handlowe - podwójną opłatę, określoną w art. 1 lit. a);
d) za następne wpisy - opłaty, odpowiadające opłatom, określonym w art. 1 lit. b) i c), art. 2 lit. b) i c) i art. 3 lit. c).
Art.  5.

Za pierwszy wpis oddziału, jeżeli zakład główny znajduje się zagranicą uiszcza się następujące opłaty:

a) przy firmach jednoosobowych - podwójną opłatę, określoną w art. 1 lit. a);
b) przy spółkach firmowych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - potrójną opłatę, określoną w art. 1 lit. a);
c) przy spółkach akcyjnych oraz stowarzyszeniach i związkach, uważanych za handlowe - poczwórną opłatę, określoną w art. 1 lit. a);
d) za następne wpisy - opłaty, odpowiadające opłatom, określonym w art. 1 lit. b) i c), art. 2 lit. b) i c) i art. 3 lit. c).
Art.  6.

O ile zaliczenie przedsiębiorstwa do kategorji podatku handlowego lub przemysłowego jeszcze nie nastąpiło, sędzia rejestrowy popiera opłatę prowizoryczną, według swego uznania, stosownie do jednej z kategorji, wymienionych w art. 1 lit. a). Po ostatecznem zaliczeniu przedsiębiorstwa do jednej z kategorji, wymienionych w art. 1 lit. a) nastąpi ustalenie opłaty i, w miarę okoliczności, wyznaczenie dopłaty lub zwrot nadpłaty.

Art.  7.

Jeżeli na podstawie jednego zgłoszenia następuje kilka wpisów do tegoż samego działu rejestru handlowego, wówczas uiszcza się tylko jedną opłatę, odpowiadającą temu wpisowi, za który niniejsze przepisy wyznaczają opłatę najwyższą. Za wciągnięcie prokury lub upoważnienia małoletniego do prowadzenia handlu uiszcza się zawsze opłaty osobne.

Art.  8.

Za zaświadczenia, dotyczące wpisów do rejestru handlowego, uiszcza się opłaty, przepisane dla zaświadczeń sądowych.

Art.  9.

Opłat nie pobiera się:

a) za przejrzenie rejestru handlowego, aktów i dokumentów;
b) za wpisy z urzędu, z wyjątkiem wpisów w myśl art. 15 dekretu o rejestrze handlowym;
c) za wpis oddziału do rejestru zakładu głównego.
Art.  10.

Przy przerachowywaniu stawek, w rozporządzeniu niniejszem wymienionych, na walutę koronową należy obliczać 150 halerzy za jedną markę polską, w myśl zarządzenia Dyrektora Departamentu Sprawiedliwości z 14 września 1917 r. (Dz. Urzęd. Depart. Sprawiedl. №. 4 Dział III, poz. 14).

Warszawa, dnia 22 kwietnia 1919 r.