Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.25.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU ORAZ MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 11 marca 1921 r.
o opłatach w postępowaniu rejestrowem

Na podstawie art. 7 przepisów przechodnich do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r., o rejestrze handlowym (Dz. Pr. № 14, poz. 164) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Firmy jednoosobowe uiszczają za wciągnięcie do rejestru handlowego następujące opłaty:
a) za wciągnięcie firmy (pierwszy wpis):
Ikategorjahandlowamk.60.000
II"""20.000
III"""10.000
IV"""5.000
I"przemyłowa"75.000
II"""60.000
III"""45.000
IV"""30.000
V"""18.000
VI"""12.000
VII"""5.000
b) za każdy następny wpis, z wyjątkiem wymienionych w ustępach c) i d) § niniejszego oraz w § 5 i 6- połowę opłaty określonej w ust. a);
c) za wpis o zmianie siedziby i wpis oddziału do rejestru zakładu głównego-2/10 tej opłaty
d) za wykreślenie firmy - 3/10 tej opłaty.
§  2. Spółki firmowe i komandytowe oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uiszczają za wciągnięcie do rejestru handlowego:
a) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowem do 500.000 mk. włącznie - podwójną opłatę, określoną w § 1 ust. a), stosownie do kategorji handlowej lub przemysłowej, przy kapitale zaś powyżej 500.000 mk. po 10 mk. od każdych następnych 10.000 mk., przyczem niepełne 10.000 mk. uważa się za pełne;
b) za każdy następny wpis, z wyjątkiem wymienionych w ust. c) i d) oraz w § 5 i 6 - 6/10 opłaty, określonej w § 1 u t. a);
c) za wpis o zmianie siedziby i wpis oddziału do rejestru zakładu głównego - 2/10 tej opłaty;
d) za wykreślenie firmy - 4/10 tej opłaty.
§  3. Spółki fikcyjne oraz komandytowo-akcyjne uiszczają za wciągnięcie do rejestru handlowego:
a) za pierwszy wpis, przy kapitale zakładowym do 500.000 mk. potrójną opłatę, określoną w § 1 ust. a) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej, stosownie do charakteru przedsiębiorstwa; przy kapitale zakładowym powyżej 500.000 mk. po 125 mk. od każdych następnych 100.000 mk., licząc niepełne 100.000 mk. za pełne;
b) za wpis o powiększeniu kapitału zakładowego - opłatę określoną w ust. a) w stosunku do sumy powiększenia, przy uwzględnieniu kapitału dotychczasowego; przy zmniejszeniu kapitału - połowę opłaty w stosunku do sumy zmniejszenia;
c) za wszelkie inne wpisy z wyjątkiem wymienionym w § 5 i 6 połową opłaty, przewidzianej w § 1 ust. a) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej.
§  4. 2 Spółdzielnie uiszczają za wciągnięcie do rejestru:
a) za pierwszy wpis mk. 4.000
b) za wpis o zmianie statutu i za wykreślenie firmy mk. 2.000
c) za każdy inny wpis mk. 1.000

Za wciągnięcie wzmianki o oddziale do rejestru zakładu głównego oraz za wpis zgłoszony w myśl art. 76 ust. 2 ustawy o spółdzielniach opłat się nie pobiera.

§  5. Za wciągnięcie do rejestru handlowego firmy oddziału, jeżeli zakład główny znajduje się w kraju, pobiera się następujące opłaty:
a) od firm jednoosobych - opłatę określoną w § 1 ust. a);
b) od spółek firmowych, komandytowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - 11/2 opłaty, określonej w § 1 ust. a);
c) od spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych - podwójną opłatę, określoną w § 1 ust. a) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej;
d) od spółdzielni - opłatę określona w § 4 ust. a);
e) za każdy następny wpis do rejestru oddziału - opłaty określone za takież wpisy dla zakładu głównego.
§  6. Za pierwszy wpis oddziału, jeżeli zakład główny znajduje się zagranicą, pobiera się:
a) od firm jednoosobowych - podwójną opłatą, określoną w § 1 ust. a);
b) od spółek firmowych, komandytowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - potrójną opłatę, określoną w § 1 ust. a);
c) od spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych - poczwórną opłatę, określoną w art. 1 ust. n) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej;
d) za następne wpisy - opłaty przewidziane za takież wpisy dla przedsiębiorstw krajowych.
§  7. O ile zaliczenie przedsiębiorstwa do kategorji podatku handlowego lub przemysłowego jeszcze nie nastąpiło, sędzia rejestrowy pobiera opłatę tymczasową, według swego uznania, stosownie do jednej z kategorji, wymienionych w § 1 ust. a); po ostatecznem zaliczeniu przedsiębiorstwa do jednej z kategorji, wymienionych w § 1 ust. a), nastąpi ustalenie opłaty i, w miarę okoliczności, wyznaczenie dopłaty lub zwrot nadpłaty.
§  8. Jeżeli na podstawie jednego zgłoszenia następuje kilka wpisów do tegoż samego działu rejestru handlowego, wówczas uiszcza się tylko jedną opłatę, odpowiadającą temu wpisowi, za który przepisy niniejsze wyznaczają opłatę najwyższą.

Za wciągnięcie prokury lub upoważnienia małoletniego do prowadzenia handlu uiszcza się zawsze opłaty osobne, równające się opłacie za następny wpis.

§  9. Za zaświadczenia, dotyczące wpisów do rejestru handlowego, uiszcza się opłaty, przepisane dla zaświadczeń sądowych.
§  10. Opłat nie pobiera się:
a) za przejrzenie rejestru handlowego, aktów i dokumentów;
b) za wpisy z urzędu, z wyjątkiem wpisów w myśl art. 15 dekretu o rejestrze handlowym.
1 § 1:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 19 maja 1922 r. (Dz.U.22.47.421) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 1923 r. (Dz.U.23.52.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1923 r.

2 § 4:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 19 maja 1922 r. (Dz.U.22.47.421) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 1923 r. (Dz.U.23.52.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1923 r.