Opłaty stemplowe, wiążące się z umowami, zawartemi przed dniem 1 stycznia 1927 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.106.914

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 listopada 1927 r.
w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z umowami, zawartemi przed dniem 1 stycznia 1927. r.

Na podstawie art. 176 (zdania ostatniego) ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. № 98, poz. 570) zarządzam co następuje:
Do umowy, wymienionej w art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. № 93, poz. 570), zawartej przed dniem 1 stycznia 1927 r., a wykonywanej w czasie obowiązywania powołanej ustawy, stosuje się tę ustawę, o ile chodzi o świadczenia, które na mocy umowy mają być wykonane w czasie od dnia 1 stycznia 1928 r.

Zasadę powyższą stosuje się również do tych umów, niewymienionych w powołanym art. 9, a zawartych przed dniem 1 stycznia 1927 r., co do których w myśl przepisów, które obowiązywały w dniu zawarcia umowy, ustalenie podstawy wymiaru opłaty stemplowej następuje w miarę wykonywania zobowiązania.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie opłat stemplowych od umów o dzierżawę lub najem przedmiotów, znajdujących się na obszarze, na którym obowiązuje kodeks cywilny niemiecki (Dz. U. R. P. № 34, poz. 303) nie ulega zmianie.

Do rachunków i innych pism, wymienionych w art. 72 oraz w ustępie drugim art. 90 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. № 98, poz. 570) sporządzonych w czasie od dnia 1 stycznia 1928 r., a stwierdzających wykonanie zawartych przed dniem 1 stycznia 1927 r. umów sprzedaży ruchomości lub umów o świadczenie usług, stosuje się powołaną ustawę, jak gdyby umowa, której wykonanie pisma te stwierdzają, została zawarta w czasie obowiązywania powołanej ustawy.

§ 191 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. № 123, poz. 713) nie ulega zmianie.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 1928 r.