Opłaty stemplowe od pełnomocnictw. - Dz.U.1923.44.299 - OpenLEX

Opłaty stemplowe od pełnomocnictw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.44.299

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie opłat stemplowych od pełnomocnictw.

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz. U. R. P. № 38, poz. 315) oraz art. 27 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. № 44 poz. 296) zarządza się co następuje:
€I.[] 

Przez wyrażenie "w sądach ogólnych", użyte w ustąpię drugim art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. № 44 poz. 296) należy zgodnie z terminologją rosyjskiej ustawy postępowania sądowego cywilnego rozumieć: sądy okręgowe, sądy apelacyjne i Sąd Najwyższy.

€II.[] 

Ustala się następujący tekst jednolity postanowień w przedmiocie i wysokości opłaty stemplowej od pełnomocnictw.

(Poz. 111 austr. taryfy należytościowej; art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. Dz. U. R. P. № 44 poz. 296).

Dokument stwierdzający pełnomocnictwo podlega zasadniczo opłacie w wysokości 15.000 mk. Opłacie w wysokości 5.000 marek podlegają:

a)
pełnomocnictwa, upoważniające jedynie do zastępstwa w postępowaniu sądowo-cywilnem, należącem w pierwszej instancji do zakresu sądu powiatowego lub sądu pokoju, bez względu na to, czy pełnomocnictwo takie dotyczy jednej sprawy lub kilku spraw określonych lub czy upoważnia w ogóle do zastępstwa w postępowaniu, wyżej wymienionem;
b)
pełnomocnictwa, upoważniające do zastępstwa w jednej określonej sprawie cywilnej należącej w pierwszej instancji do zakresu sądu okręgowego.

Jeśli dokument pełnomocnictwa zawiera zarazem umowę o wynagrodzenie, to podlega opłacie stemplowej, przewidzianej dla umów o najem usług.

(§ 45 austr. ces. rozp. z dnia 15 września 1915 r. austr. Dz. U. P. № 279).

Opłacie w myśl ustępu pierwszego § 1 podlegają również pełnomocnictwa, upoważniające do działania w imieniu oskarżyciela lub obwinionego w postępowaniu sądowo-karnem, o ile chodzi o sprawy z oskarżenia prywatnego.

(Ustęp 6 pozycji 73 pruskiej taryfy stemplowej; § 45 austr. ces. rozp. z dnia 13 września 1915 r. austr. Dz. u. p. № 279).

Pełnomocnictwo, podpisane przez dwu lub więcej mocodawców, podlega opłacie stemplowej zasadniczo tyle razy, ilu jest mocodawców.

Opłata jednokrotna wystarcza tylko w takim razie, jeśli mocodawcy udzielili pełnomocnictwa jako współwłaściciela co do majaku wspólnego lub wogóle w sprawie, opartej na jednym i tym samym tytule prawnym.

Również wystarcza opłata jednokrotna przy pełnomocnictwach wymienionych w § 2, podpisanych przez dwu lub więcej oskarżycieli lub obwinionych, a dotyczących jednej i tej samej sprawy.

(Do ustępu §: zdanie ostatnie artykułu 1 ustawy z Atu 7 kwietnia 1922 r. Dz. U. R. P. № 38, poz. 315);

do ustępu b: § 34 ustęp c austr. ustawy należytościowej z dn. 9 lutego 1850 r., austr. Dz. u. p. № 50;

do ustępu c: § 330 austr. procedury karnej;

do ustępu d: punkt 9 art. 16 ustawy z dnia ł sierpnia 1919 r., Dz. P. P. P. № 65, poz. 394).

do ustępów e, f: art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. Dz. U. R. P. № 44 poz. 296).

Nie podlegają opłacie;

a)
pełnomocnictwo, wystawione przez osobę, które pozostaje lub pozostawała w stosunku służbowym, a upoważniające do podjęcia w jej imieniu poborów służbowych lub należytości emerytalnej;
b)
oświadczenie pisemne, umieszczone na dokumencie pełnomocnictwa, wydanym adwokatowi lub innej osobie uprawnionej do bronienia spraw cudzych w sądach lub wobec władz administracyjnych - zawierające ustanowienie dalszego pełnomocnika (substytuta) w tej samej sprawie; '
c)
pełnomocnictwo, upoważniające do działania w sprawie sądowo-karnej poza przypadkami, przewidzianemi w § 2;
d)
pełnomocnictwa, składane Komisji Rozjemczej dla załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi;
e)
pełnomocnictwa, udzielane sekretarzom pracowniczych związków zawodowych, upoważniające do zastępstwa wobec sądów przemysłowych, powiatowych lub sądów pokoju;
f)
pełnomocnictwa, upoważniające do odbioru przesyłek pocztowych lub telegramów.

€III.[] 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na całym obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego, w dwa tygodnie po ogłoszeniu ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. Na 44 poz. 296).

Równocześnie przestaje obowiązywać tekst jednolity podany w ustępie II rozporządzenia z dnia 8 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 38 poz. 320).

1 Z dniem 1 stycznia 1924 r.opłatę stemplową od pełnomocnictw zmienia się z kwoty 120.000 mk. na 1.400.000 mk., zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych (Dz.U.23.134.1113).

Z dniem 1 lutego 1924 r. opłatę stemplową od pełnomocnictw zmienia się z kwoty 1.400.000 mk. na kwotę 2.700.000 mk., zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych (Dz.U.24.8.81).

Z dniem 1 marca 1924 r. opłatę stemplową od pełnomocnictw zmienia się z kwoty 2.700.000 mk. na kwotę 3.800.000 mk., zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych (Dz.U.24.19.194).