Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.7.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie opłat skarbowych od umów ubezpieczenia.

Na wniosek Rady Ministrów postanawiam co następuje:
Art.  1.
1) Umowy ubezpieczenia, zawarte poza obszarem byłej okupacji niemieckiej, podlegają opłacie skarbowej w wysokości, ustanowionej w pozycji 25 taryfy stemplowej, wprowadzonej rozporządzeniem ces. niem. Generał-Gubernatora Warszawskiego z 19 lipca 1916 r., Dz. rozp. № 40 (poz. 127), gdy chodzi:
a) o ubezpieczenie osób - jeżeli w chwili podpisania wniosku ubezpieczyciela w przedmiocie zawarcia umowy ubezpieczenia (deklaracji), bądź ubezpieczyciel, bądź ubezpieczony, bądź uposażony ma zamieszkanie lub mieszkanie na obszarze byłej okupacji niemieckiej - albo
b) o ubezpieczenia majątków - jeżeli w chwili podpisania wniosku ubezpieczony majątek znajduje się na obszarze byłej okupacji niemieckiej albo ubezpieczyciel ma na tym obszarze zamieszkanie lub mieszkanie.
2) Opłata, określona w ust. 1, przypada nadto wówczas, jeżeli stan rzeczy, podany w ust. 1 pod lit. a) lub b), zaszedł po podpisaniu wniosku ubezpieczyciela. Jeżeli zmiana taka nastąpiła po zawarciu umowy ubezpieczenia, przyjmuje się celem ustalenia wysokości opłaty, że umowa ubezpieczenia przyszła do skutku w chwili zajścia owej zmiany.
Art.  2.

Postanowienia artykułów 2 - 7 stosuje się we wszystkich przypadkach, w których ubezpieczający ma siedzibę poza obszarem byłej okupacji niemieckiej, a w których przypada opłata w myśl pozycji 25 taryfy stemplowej, wprowadzonej rozporządzeniem ces. niem. Generał-Gubernatora Warszawskiego z 19 lipca 1916 r., Dz. rozp. №40 (poz. 127), w szczególności także wówczas, gdy umowę ubezpieczenia zawarł na obszarze byłej okupacji niemieckiej w imieniu ubezpieczającego przedstawiciel jego, ustanowiony dla tego obszaru.

Art.  3.

Do uiszczenia opłaty obowiązani są solidarnie:

1. ubezpieczający;

2. przedstawiciel ubezpieczającego (art. 2), jeżeli:

a) albo zawarł umowę ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego albo
b) pośredniczył przy zawarciu umowy w ten sposób, że wniosek ubezpieczyciela (deklarację) przesłał ubezpieczającemu, albo (w braku warunków, wymienionych pod a lub b)
c) wręczył ubezpieczycielowi polisę lub inny dokument, stwierdzający zawarcie umowy, lub
d) pobrał premje na podstawie umowy, określonej w art. 2, lub
e) wypłacił na podstawie takiej umowy sumę ubezpieczenia w całości lub częściowo,

3. ubezpieczyciel;

4. zastępca prawny lub pełnomocnik, współdziałający przy zawarciu umowy w imieniu ubezpieczyciela;

5. osoba, która przy zawarciu umowy asystowała ubezpieczycielowi z powodu, że ta jej asystencja była niezbędna w myśl przepisów prawa cywilnego.

Art.  4. 1

(1) Główny, przedstawiciel ubezpieczającego (art. 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z 1 marca 1919 r., Monitor Polski № 51) obowiązany jest prowadzić wykaz opłat. Wykaz ten zawierać ma rubryki dla uwidocznienia:
1) pozycji;
2) znaku umożliwiającego odszukanie odnośnej sprawy w księgach lub aktach przedstawiciela;
3) daty wystawienia polisy przez głównego przedstawiciela lub podpisania przezeń polisy, wystawionej zagranicą;
4) wysokości premji;
5) czasu trwania ubezpieczenia;
6) sumy, stanowiącej podstawą wymiaru;
7) opłaty;
8) uwag.
2) W rubryce pierwszej z początkiem każdego roku kalendarzowego rozpoczyna się nowa numeracja.

€3)[] Zapisanie umowy do wykazu opłat nastąpić ma w tym samym miesiącu, w którym główny przedstawiciel wystawił polisę względnie podpisał polisę wystawioną zagranicą.

€4)[] Ustęp 3 stosuje się analogicznie do zmiany określonej w ust. 2 artykułu 1.

€5)[] Najpóźniej do końca czwartego miesiąca po upływie tego miesiąca, w którym polisę zapisano do wykazu opłat (ust. 3) należy wnieść do kasy państwowej sumę kwot, obliczonych w rubryce 7 wykazu opłat za miesiąc odnośny. Od tej sumy wolno potrącić kwoty, przypadające na polisy stornowane, jeżeli przy tych polisach premji nie pobrano wcale lub pobraną zwrócono; należy w takim razie załączyć wykaz pozycji stornowanych.

€6)[] W polisie należy uwidocznić kwotą uiszczonej opłaty.

€7)[] Jeżeli nie było współdziału przedstawiciela (ust. 2 art. 3), natenczas opłata ma być uiszczona w razie przewiezienia polisy do obszaru, na którym niniejszy dekret obowiązuje. Uiszczenie ma nastąpić w ciągu dwóch tygodni, przez naklejenie marek stemplowych i skasowanie ich przez władzę skarbową pierwszej instancji.

€8)[] Postanowienia niniejszego artykułu, dotyczące polis, stosuje się również do innego rodzaju dowodów, stwierdzających zawarcie (przedłużenie) umowy ubezpieczenia.

€9)[] Przepisy artykułu niniejszego mogą być zmienione w drodze rozporządzenia

Art.  5.
1) Przedstawiciele ubezpieczających (art. 2) obowiązani są w ciągu dni 14 od ogłoszenia niniejszego dekretu podać Ministerstwu Skarbu swoje imię i nazwisko oraz siedzibę, tudzież firmę i siedzibę instytucji ubezpieczeniowej, którą zastępują, oraz przedłożyć po dwa egzemplarze statutu tej instytucji, tudzież po dwa egzemplarze warunków polisowych co do wszystkich działów, które obejmuje zakres działania przedstawiciela. W ten sam sposób należy donosić o każdej zmianie w ciągu dni 14 od dnia, w którym przedstawiciel dowiedział się o zmianie.
2) Przedstawiciel ubezpieczającego obowiązany jest na żądanie władzy skarbowej zezwolić jej na przejrzenie wszelkich dokumentów i ksiąg, rnajdujących się w jego posiadaniu, oraz podać jej szczegółowo i ściśle zgodnie z prawdą wszelkie znane mu okoliczności, których znajomość potrzebna jest celem ustalenia opłaty.
Art.  6.
1) W razie nieuiszczenia lub tylko częściowego uiszczenia opłaty może władza skarbowa na każdą osobę, obowiązaną do uiszczenia (art. 3), nałożyć grzywnę, równającą się 25-krotnemu iloczynowi kwoty nieuiszczonej.
2) Grzywnę ustala się w kwocie, nieprzekraczającej połowy wspomnianego iloczynu 25-krotnego, jeżeli z zachodzących okoliczności wynika, że według wszelkiego prawdopodobieństwa nie było zamiaru działania na szkodę skarbu państwa.
3) W razie uchybień innego rodzaju przeciw przepisom dekretu niniejszego lub przepisom wykonawczym, wydanym na jego podstawie, może być wymierzona grzywna do marek polskich 10.000.
Art.  7.
1) Dekret niniejszy ma zastosowanie w tych przypadkach, w których wniosek ubezpieczyciela podpisany został, począwszy od dnia 1-go listopada 1918 r.
2) Zapisanie do księgi opłat (ust. 4 art. 4) nastąpić ma w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia dekretu niniejszego w Dzienniku Praw jeżeli termin zapisania upłynął przedtem.
3) Wykonanie dekretu niniejszego poruczam Ministrowi Skarbu.

Dan w Warszawie, dnia 7 stycznia 1919 r.

1 Art. 4 zmieniony przez rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 maja 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.39.291) zmieniającego nin. dekret z dniem 9 maja 1919 r.