Opłaty przemiałowe na cele zaopatrzenia reglamentowanego i przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.39.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 2 maja 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Skarbu o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale zbóż.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:
Przemiał zbóż określonych w § 2 ust. 1 może odbywać się wyłącznie na zasadach, podanych w niniejszym rozporządzeniu.
1.
Ustala się następujące najniższe dopuszczalne wysokości procentowe przemiału:
a)
dla żyta - 80%
b)
dla pszenicy - 70%
c)
dla jęczmienia - 65%

i dopuszcza się do obrotu mąkę i kaszę tylko z powyższych przemiałów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 2.

2.
Minister Aprowizacji może:
a)
zezwolić w określonych młynach na przemiał procentowo niższy, niż wskazany w ust. 1, żyta i pszenicy dla celów wyżywienia dzieci i chorych lub potrzeb religijnych oraz jęczmienia w przypadku stosowania mąki jęczmiennej jako domieszki do wypieku pieczywa;

b) określić uprawnionych do sprzedaży mąki, pochodzącej z takiego przemiału.

Minister Aprowizacji może zobowiązać młyny do stosowania domieszek dla otrzymania mąki określonego typu.
Wszelkie produkty uboczne, pochodzące z przemiału, jak otręby, poślad, łuski i inne odpadki, podlegają wraz z produktami głównymi przemiału wydaniu właścicielowi zboża, oddanego do przemiału.
Taryfę opłat za przemiał na cele zaopatrzenia reglamentowanego ustala Minister Aprowizacji.
Młyny obowiązane są w pierwszej kolejności do przemiału zboża na zlecenie państwowych władz aprowizacyjnych.
Młyny obowiązane są prowadzić specjalne księgi przemiału z uwidocznieniem:
a)
nazwiska i adresu osób lub przedsiębiorstw handlowych, które oddały zboże do przemiału;
b)
rodzaju zbóż i procentu przemiału;
c)
ilości zboża przyjętego do przemiału na cudzy rachunek oraz na zlecenie państwowych władz aprowizacyjnych (§ 6);
d)
kwoty pobranych opłat przemiałowych (§ 5);
e)
ilości wytworzonych produktów głównych i ubocznych (§ 4).
Minister Aprowizacji ustali sposób kontroli wykonywania niniejszego rozporządzenia i zarządzeń wydanych na jego podstawie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 1947 r. (Dz.U.47.67.419) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1947 r.
2 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 października 1947 r. (Dz.U.47.67.419) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1947 r.