Opłaty probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 26 kwietnia 1951 r.
w sprawie opłat probierczych.

Na podstawie art. 10 dekretu z dnia 11 kwietnia 1947 r. o prawie probierczym (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 149) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące opłaty za czynności probiercze w urzędach probierczych:
Poz.Wyszczególnieniezł gr.
1.Za badanie i cechowanie lub oznaczanie wyrobów gotowych i półfabrykatów dentystycznych:
1) Za badanie od masy (ciężaru) 1 g:
a) platynowych3,00
b) złotych1,50
c) platynowo-złotych4,50
d) srebrnych i złoto-srebrnych o zawartości złota

nie wyżej 20%

0,06
e) złoto-srebrnych o zawartości złota powyżej 20%1,50
2) Za cechowanie lub oznaczanie od sztuki:
a) platynowych0,90
b) złotych0,60
c) platynowo-złotych1,50
d) srebrnych0,15
e) złoto-srebrnych0,75
2.Za badanie i oznaczanie metali listkowych i nitkowych od masy (ciężaru) 1 g:
1) Metali cienkolistkowych (łącznie z papierem (w

książeczkach):

a) platynowych0,45
b) złotych0,30
c) srebrnych0,15
d) złoto-srebrnych0,45
2) Metali grubolistkowych:
a) platynowych0,45
b) złotych0,30
c) złoto-srebrnych0,45
d) srebrnych0,15
3) Metali nitkowych:
a) platynowych0,45
b) złotych0,30
c) srebrnych0,15
3.Za badanie i oznaczanie zlewków, sztab, blach oraz podobnych materiałów i półfabrykatów, nie przeznaczonych do celów dentystycznych:
1) Za badanie:
według stawek wymienionych w poz. 6.
2) Za oznaczanie od masy (ciężaru) 1 g:
a) platynowych0,15
b) platynowo-złotych0,24
c) złotych0,09
d) złoto-srebrnych0,12
e) srebrnych0,03
jednak nie mniej niż 3.-zł od całości.
4.Za badanie i cechowanie kopert zegarkowych w stanie wykończonym od sztuki:
a) platynowych 15,00
b) złotych 15,00
c) srebrnych9,00
5.Za badanie i cechowanie kopert zegarkowych w stanie nie wykończonym:
według stawek wymienionych w poz. 1.
6.Za czynności nie połączone z cechowaniem lub oznaczeniem:
1) Za określenie składników w stopach metali

szlachetnych metodą probierczą lub analityczną za

każdy zadeklarowany do określania składnik:

a) platyny i platynowców 18,00
b) złota 12,00
c) srebra6,00
d) innych składników9,00
2) Za topienie metali szlachetnych:
a) platyny do 50 g 15,00
za każdy następny 1 g0,60
b) złota do 50 g 15,00
za każdy następny 1 g0,15
c) srebra do 500 g9,00
za każdy następny 1 g0,02
3) Za rafinowanie stopów metali szlachetnych od masy

(ciężaru) 1 g:

a) platyny3,00
b) złota1,50
c) srebra0,15
jednak nie mniej niż 30.-zł od całości.
4) Za rozbiory chemiczne surowców mineralnych na

zawartość metali szlachetnych

60,00
5) Za badanie metodą przybliżoną (na kamieniu

probierczym) od sztuki

3,00
7.Za wydanie świadectwa badania3,00
8.Za wydanie świadectwa złotniczego na każdy rodzaj przemysłu (wytwórstwo, handel, usługi) 30,00
9.Za zmianę adresu w świadectwie złotniczym lub wydanie duplikatu4,50
10.Za badanie wyrobów eksportowych od sztuki:
a) platynowych4,50
b) złotych3,00
c) srebrnych0,60
Uchyla się rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. o opłatach probierczych (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 39, poz. 287 i z 1949 r. Nr 34, poz. 248).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia.