§ 8. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  8.
Zmiana wysokości opłat może być dokonywana nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, z wyjątkiem zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, a wpływających znacząco i bezpośrednio na poziom kosztów jednostkowych świadczonych usług.