§ 3. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  3.
1.
Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, zwane dalej "opłatami", określane są w sposób prosty i jednoznaczny:
1)
zapewniający łatwość naliczania należności z tytułu świadczonych przez ten organ usług;
2)
umożliwiający sprawdzanie przez użytkowników poprawności naliczonej należności;
3)
zapewniający zachowanie zasady niedyskryminacji w odniesieniu do użytkowników;
4)
uniemożliwiający pokrywanie kosztów prowadzenia jednego rodzaju działalności, świadczenia jednego rodzaju usługi lub obsługi jednej grupy użytkowników przychodami pochodzącymi z innego rodzaju działalności, ze świadczenia innego rodzaju usług lub od innej grupy użytkowników;
5)
niezniechęcający użytkowników do korzystania z usług i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo użytkowników i statków powietrznych.
2.
Opłaty są określane i pobierane w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.