§ 2. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
maksymalna masa - maksymalną masę startową statku powietrznego, określoną w świadectwie zdatności do lotu tego statku lub innym równorzędnym dokumencie;
2)
użytkownik - użytkownika przestrzeni powietrznej polskiego rejonu informacji powietrznej;
3)
Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.