§ 11. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  11.
1.
Opłaty są pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym od użytkownika przed wykonaniem startu, w wyznaczonych do tego celu biurach na lotniskach, chyba że biura te nie zostały wyznaczone.
2.
Od użytkowników korzystających systematycznie z usług państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym opłaty mogą być pobierane okresowo, na podstawie zbiorczych faktur za okresy rozliczeniowe ustalone z użytkownikiem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.