§ 10. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  10.
1.
Użytkownicy przesyłają do państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym informacje dotyczące znaków rejestracyjnych, maksymalnej masy oraz typów i wersji statków powietrznych, które będą użytkować w danym roku kalendarzowym.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, przesyła się nie później niż:
1)
w terminie 1 miesiąca przed planowanym dniem rozpoczęcia operacji lotniczej - w przypadku wykonywania lotów regularnych lub serii lotów nieregularnych;
2)
w dniu poprzedzającym dzień planowanego rozpoczęcia operacji lotniczej - w przypadku wykonywania lotów nieregularnych.
3.
W razie niepodania przez użytkownika informacji o maksymalnej masie, opłaty pobiera się w wysokości określonej dla największej maksymalnej masy statku powietrznego danego typu.
4.
Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz w roku.