Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.34.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w przedmiocie opłat od podań, wnoszonych w drodze telegraficznej.

Art.  1.

Celem uiszczenia opłaty w myśl dekretu z 7 lutego 1919 r., Dz. Pr. № 14 poz. 145, od podania, wniesionego w drodze telegraficznej, winien petent nakleić marki stemplowe odpowiedniej wartości na blankiecie mieszczącym odnośny telegram.

Art.  2.

Urząd przyjmujący telegram uzupełnia tekst telegramu, umieszczając po podpisie nadawcy uwagę: "Stempel ...... Mk. (K.)"

Uwaga ta ma być telegrafowana narówni z tekstem właściwym.

Przy obliczeniu ilości wyrazów celem ustalenia należności za telegram wlicza się również wyrazy, z których składa się wspomniana uwaga.

Art.  3.

Urząd przyjmujący telegram kasuje marki stemplowe odciskiem stempla kalendarzowego.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 1919 r.